Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

Degauss Avatar
2019/09/07 11:55
Centralizacja zajęć Dziękuje za informację
192 Avatar
192
2019/08/23 12:56
Zespoły w egzekucji Obszar, rejon... Jak zwał, tak zwał. Prawdopodobnie ułatwia to organizację pracy. W praktyce, aby całkowicie wyeliminować obszarowość, należałoby każdego członka zespołu...
NOE Avatar
NOE
2019/08/12 12:45
Split payment Dla kogo obowiązkowy split payment Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy split payment będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem...
NOE Avatar
NOE
2019/08/06 12:26
Zmiany, nowelizacje przepisów Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli...
NOE Avatar
NOE
2019/08/01 10:17
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o...
NOE Avatar
NOE
2019/07/25 13:45
wyposażenie egzekutora Tak. Jest stosowne zarządzenie. Nie wiem tylko czy przewiduje teczkę. Informację otrzymałem z wiarygodnego źródła; zarządzenie jest wydane, które przewiduje wymianę teczki zużytej na...
NOE Avatar
NOE
2019/07/16 12:22
Kierownictwo MF/KAS - zmiany Tak, nie od dziś wiadomo, że: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Heraklit z Efezu
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 15:12
Uchwała modernizacyjna KAS - list Ministra ...no i fajnie! Nic tylko się cieszyć i nie mam tu bynajmniej na myśli wyłącznie podwyżek wynagrodzeń czy uposażeń, lecz także wszystkie pozostałe zawarte w niej tematy.
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 10:41
Egzekucja po 06.05.2019 Tak, nieuchronność szybkiej i kosztownej egzekucji, czyli kształtowanie świadomości podatkowej społeczeństwa, krótko mówiąc/pisząc - prewencyjny jej charakter Lecz wydaje się...
ajed Avatar
2019/06/04 12:59
POLTAXPLUS Na tę chwilę - nie. Wszelkie prace rozwojowe są wstrzymane do czasu zakończenia migracji do POLTAXPLUS

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

W dniu 04.04.2019 r. w gmachu Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie przedstawicieli ministerstwa oraz czterech organizacji związkowych (OMZZPEA, Solidarność, Federacja Skarbowców i Celnicy PL), które to zgłosiły uwagi do projektu ustawy nowelizującej ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji o nazwie roboczej UD326. Strona rządowa była reprezentowana przez dyrektorów  Pana Jerzego Owczarka i Pana Arkadiusza Jedynaka, oraz naczelników wydziałów  Panią Małgorzatę Farynę i Panią Jolantę Chrzanowską. W toku dyskusji dotyczącej zgłoszonych uwag zdefiniowano trzy sporne obszary budzące nasze obawy i rozbieżności interpretacyjne:

1) wprowadzenie instytucji "dobrowolnej zapłaty", a wpływ na wynagrodzenie prowizyjne,

2) wprowadzenie instytucji "dobrowolnej zapłaty", a wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia,

3) wprowadzenie instytucji "dobrowolnej zapłaty", a wysokość preferencyjnych stawek kosztów egzekucyjnych.

Najwięcej kontrowersji i obaw budzi wprowadzenie instytucji "dobrowolnej zapłaty" oraz jej wpływ na wysokość podstawy do naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego. Obecna na spotkaniu strona rządowa zapewnia, że w ich ocenie nie ma to wpływu na wysokość wynagrodzenia prowizyjnego uzyskiwanego przez pracowników egzekucji w podległych jednostkach KAS. Pan Dyrektor Jedynak oświadczył, że mogą wydać nawet wytyczne dla podległych jednostek KAS , z których będzie wynikało, że kwoty zapłacone jako "dobrowolna zapłata" stanowią podstawę do naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego. Takimi wytycznymi zainteresowany był również pion kierowany przez Pana Dyrektora Owczarka.

Pani Naczelnik Faryna poinformowała, że instytucja "dobrowolnej zapłaty" nie będzie miała negatywnego wpływu na sytuację prawną wierzycieli w zakresie przerwania biegu terminu przedawnienia, gdyż w projektowanych zapisach Ordynacji podatkowej zostanie zmieniony przepis art. 70. Według założeń bieg terminu przedawnienia będzie przerwany tylko raz w toku całego postępowania egzekucyjnego przez pierwszy skuteczny środek egzekucyjny. Pani Naczelnik przedstawiła również wpływ wprowadzenia instytucji "dobrowolnej zapłaty" na wysokość kosztów egzekucyjnych, oraz stosowanie preferencyjnych stawek w wysokości 50% kosztów należnych przy dokonaniu zapłaty przez zobowiązanego. W dniu 03.04.2019 r. został złożony  w Sejmie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (o roboczej nazwie UB14). Podczas dyskusji rozstrzygnięto również inne wątpliwości dotyczące pozostałych zapisów i ich ewentualnych skutków dla organizacji pracy komórek egzekucyjnych.

Komentarze   

0 #7 Arkadiusz 2019-04-24 14:58
do art. 19 § 1a-c - delegacja ustawowa do rozporządzenia zostanie usunięta.
+1 #6 Przewodniczący ZK OMZZPEA 2019-04-11 11:20
Protokół
ze spotkania w dniu 4 kwietnia 2019 r. przedstawicieli Ministerstwa Finansów
z przedstawiciela mi Związków Zawodowych w sprawie uwag do projektu ustawy
o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (UD326)

W spotkaniu udział wzięli:
1. przedstawiciele Związków Zawodowych:
• Ogólnopolskiego Międzyzakładowe go Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjne j / Forum Związków Zawodowych: Wojciech Chwedczuk,
• Związku Zawodowego Celnicy PL: Jolanta Haron i Iwona Sibielak – Bródka,
• Rady Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”: Robert Kiliański i Dominik Lach,
• Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych: Maria Kochańska
2. przedstawiciele Ministerstwa Finansów:
• Departamentu Poboru Podatków: Arkadiusz Jedynak z-ca dyrektora i Jolanta Chrzanowska naczelnik wydziału
• Departamentu Systemu Podatkowego: Jerzy Owczarek z-ca dyrektora, Małgorzata Faryna naczelnik wydziału, Ewa Kamieniecka gł. specjalista i Elżbieta Czajka st. specjalista.
.
Celem spotkania było omówienie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (UD326) zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych przez Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjne j, Krajową Sekcję Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, Związek Zawodowy Celnicy PL oraz Federację Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, a także uzgodnienie treści projektu tej ustawy.

Na spotkaniu zostały omówione następujące uwagi do:
1) art. 67e § 1 i 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Uwaga:
Dobrowolną zapłatę należności przez zobowiązanego, należy traktować jako czynność egzekucyjną lub jej skutek. Skoro bowiem doszło do egzekucji to nie może być mowy o dobrowolności wpłaty – zapłata jest efektem czynności podjętych przez pracowników egzekucji. Propozycja zapisu, iż zapłata nie stanowi środka egzekucyjnego, będzie naruszała interesy wierzycieli, w tym Skarbu Państwa, gdyż częściowa zapłata przez zobowiązanego nie przerwie biegu terminu przedawnienia i może spowodować utratę uprawnienia do dalszego dochodzenia należności przez wierzyciela. Ponadto projektowany przepis spowoduje zmniejszenie kwoty bazowej do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia, jakim jest prowizja, pomimo rozliczenia
i przekazania kwot „dobrowolnie zapłaconych” do wierzyciela.
Wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów:
Przepisy regulujące dobrowolną zapłatę są konsekwencją rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (UB14) oraz mają na celu wyeliminowanie wątpliwości w zakresie stosowania przepisów o:
- opłacie egzekucyjnej uregulowanej w tym projekcie ustawy UB14 (10% wyegzekwowanych należności pieniężnych lub 5% uzyskanych przez organ egzekucyjny należności pieniężnych
w wyniku zapłaty przez zobowiązanego),
- przerwaniu biegu terminu przedawnienia z uwagi na zastosowany środek egzekucyjny, o którym podatnik został zawiadomiony.
Ponadto wyjaśniono, że projektowana regulacja nie wpłynie na dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników i kierowników komórek egzekucyjnych urzędów skarbowych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2015, poz. 30).
Uzgodniono, że:
- z projektowanego art. 67e § 1 zostaną usunięte wyrazy „bez wezwania organu egzekucyjnego”,
- do dnia 9 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Związków Zawodowych przedstawią propozycję brzmienia przepisów dotyczących dobrowolnej zapłaty.

2) art. 71e § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Treść uwagi:
W pokwitowaniu pobrania z uwagi na jego niewielki rozmiar nie ma miejsca na wpisanie stanowiska pracownika; wystarczyłby podpis pracownika, gdyż pokwitowanie to druk ścisłego zarachowania. Jeżeli wpłata zobowiązanego będzie dotyczyć wielu tytułów wykonawczych, wpisanie wszystkich numerów tytułów na tak małym dokumencie może stanowić spore wyzwanie.
Wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów:
W przypadku egzekucji z pieniędzy nie przewiduje się wzoru pokwitowania pobrania analogicznie do obowiązującego stanu prawnego. Określanie wzoru pokwitowania jest niecelowe ze względu na to, że pokwitowanie pobrania będzie drukowane również z terminala płatniczego.

3) art. 6 § 1e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Treść uwagi:
Jaki jest cel spisania protokołu, skoro organ egzekucyjny we własnym zakresie poszukuje majątku?
Wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów:
Wierzyciel będzie miał możliwość sporządzenia protokołu o stanie majątkowym w celu wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjne j, przede wszystkim w związku z ponownym wszczęciem postępowania egzekucyjnego, gdyż w takim przypadku niezbędne jest ujawnienie majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższającyc h koszty egzekucyjne.

Treść uwagi:
Czy spisanie protokołu będzie obowiązkiem wierzyciela przed wysłaniem tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego? Jeżeli, tak to wierzyciel może dyktować organowi co ma robić i może chcieć go z tego rozliczać. Efekt – więcej zapytań o stan realizacji tytułów wykonawczych. Organ egzekucyjny zamiast prowadzić egzekucję będzie odpowiadać wierzycielom na pisma.
Wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów:
Projektowana regulacja nie wprowadza obowiązku sporządzenia protokołu o stanie majątkowym przed skierowaniem tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego i nie przewiduje się zwiększenia liczby zapytań kierowanych przez wierzycieli do organu egzekucyjnego o przebieg postępowania egzekucyjnego. W obowiązującym stanie prawnym wierzyciel również może poszukiwać majątku i ma obowiązek przekazuje informację o majątku do organu egzekucyjnego.

Pozostałe zagadnienia zgłoszone pisemnie do art. 6 ze względu na ogólny charakter dotyczący stosowania tego przepisu nie były omawiane z uwagi na brak ich zgłoszenia w trakcie spotkania.

4) do art. 19 § 1a-c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Treść uwagi:
Propozycja wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do wykonywania niektórych czynności egzekucyjnych niezależnie od właściwości miejscowej wprowadzi chaos informacyjny, negatywnie wpłynie na wizerunek urzędów, wydłuży czas załatwienia sprawy. Ponadto budzi wątpliwości w zakresie organu właściwego do rozpatrzenia środków prawnych np. skargi na czynność egzekucyjną, zwolnienie spod egzekucji. Pracownicy prowadzący postępowanie egzekucyjnego będą wykonywać szereg dodatkowych czynności np. wymieniać informacje dotyczące aktualnego stanu zaległości. Organ prowadzący postępowanie nie będzie na bieżąco miał informacji o aktualnym stanie sprawy oraz nie będzie miał możliwości od razu udzielić informacji zobowiązanym. Tylko w sytuacji, kiedy jeden urząd stosuje środki egzekucyjne jest możliwy płynny przepływ informacji oraz kompleksowe i szybkie załatwienie sprawy, które jest w interesie zobowiązanych, jak i samego urzędu, biorąc pod uwagę ministerialne mierniki.
Wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów:
Delegacja do upoważnienia naczelnika urzędu skarbowego do podejmowania niektórych czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez innego naczelnika urzędu skarbowego jest fakultatywna. W związku z powyższym rozporządzenie zostanie wydane, gdy zostaną zapewnione odpowiednie narzędzia informatyczne oraz w przypadku, gdy wyznaczenie innego naczelnika zapewni sprawne i efektywne stosowanie środków egzekucyjnych. Jednocześnie zobowiązano się do przekazania projektowanego rozporządzenia do opiniowania związkom zawodowym, jeżeli decyzja co do jego wydania zostanie podjęta.

5) do art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Treść uwagi:
Dotychczasowa elektronizacja niektórych czynności nie jest w pełni dopracowana np. odpowiedzi z banków na zawiadomienia o zajęciu rachunków przekazywane przez Ognivo pracownicy muszą wprowadzać ręcznie do systemu Egapoltax. Kolejna elektronizacja postępowania egzekucyjnego powinna być poprzedzona dopracowaniem obecnych systemów i narzędzi. Ponadto podniesiono problem przekazywania dalszych tytułów wykonawczych wystawionych przez wierzycieli w celu wpisu hipoteki oraz ich wystawiania w celu zastosowania środków egzekucyjnych, do których nie jest uprawniony organ egzekucyjny prowadzący postepowanie egzekucyjne.
Wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów:
System teleinformatycz ny zostanie dostosowany do elektronicznego przesyłania tytułów wykonawczych przez wierzycieli do organu egzekucyjnego. Natomiast dalsze tytuły wykonawcze będą przesyłane w dotychczasowy sposób.

6) do art. 35 § 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Treść uwagi:
Skoro zgłoszone zarzuty do postępowania egzekucyjnego nie mają ostatecznego rozwiązania,
a wierzyciel wniesie o podjęcie zawieszonego postępowania tylko na podstawie przypuszczenia, to istnieje zagrożenie, że:
- zobowiązani masowo będą składać skargi na czynności egzekucyjne i inne wnioski,
- wnioski o zwrot pobranych kosztów egzekucyjnych będą wpływać lawinowo, gdyż wierzyciel będzie zmieniał zdanie co do podjęcia zawieszonego postępowanie egzekucyjnego, podczas gdy organ będzie stosował skutecznie nowe środki egzekucyjne,
- wyegzekwowane środki egzekucyjne będą przekazywane do wierzyciela.
Analogiczne wątpliwości pojawiają się, w sytuacji kiedy zobowiązany wniesie zarzuty po 7 dniach od otrzymania odpisu wykonawczego i postępowanie tym samym nie będzie zawieszone. Co organ egzekucyjny do czasu rozpatrzenia zarzutów ma robić? Czy podejmować nowe czynności? Co z realizacją dotychczas zastosowanych środków egzekucyjnych?
Wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów:
W związku z tym, iż w ramach zarzutów może być kwestionowana wyłącznie dochodzona należność, a wniesione przez zobowiązanych zarzuty nie zawsze są zasadne (wręcz niekiedy celem ich wniesienia jest zaprzestanie prowadzenia egzekucji) uzasadnione jest przyznanie wierzycielom możliwości wystąpienia o kontynowanie postępowania egzekucyjnego, jeżeli przypuszcza, że zarzut zostanie oddalony lub jest niedopuszczalny np. w przypadku gdy nieistnienie obowiązku zostało rozstrzygnięte w innym postepowaniu. Brak możliwości kontynowania egzekucji w niektórych przypadkach pozwoli zobowiązanym, którzy unikają egzekucji na wyzbycie się majątku, co w konsekwencji odprowadzi do braku zaspokojenia wierzyciela. Ponadto nie przewiduje się zwiększenia wpływu innych środków zaskarżenia, ani nadużywania tej instytucji przez wierzyciela, gdyż w aktualnym stanie prawnym w przypadku wniesienia zarzutów wierzyciel może wnosić o kontunuowanie postępowania egzekucyjnego. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku gdy wierzyciel spowoduje niezgodne z prawem wszczęcie lub prowadzenie egzekucji to ponosi jej koszty. Zgodnie z projektowanym art. 35 § 1 projektu jedynie w przypadku wniesienia zarzutów w ciągu 7 dni od dnia doręczania odpisu tytułu wykonawczego postępowanie egzekucyjne będzie podlegało zawieszeniu. W przypadku wniesienia zarzutów po tym terminie postępowanie nie będzie podlegało zawieszeniu, więc organ egzekucyjny będzie kontynuował zastosowane środki egzekucyjne i podejmował nowe. Niemniej zauważyć należy, że na podstawie art. 56 § 1 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel, jeżeli uzna że postępowanie czasowo nie powinno być prowadzone, będzie mógł w każdym czasie wystąpić z żądaniem zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

7) do art. 62 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Treść uwagi:
Obecne system nie pozwala organowi egzekucyjnemu wysłać aktualizacji ani wycofywać adnotacji skierowanej do organu, który przejął łączne prowadzenie egzekucji.
Wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów:
Projektowane przepisy przewidują, że w adnotacji przekazuje się dane niezbędne do prawidłowego prowadzenia egzekucji. Zatem w przypadku gdy dane te ulegną zmianie konieczność ich aktualizacji wynika z przepisu dotyczącego przekazania adnotacji.
0 #5 NOE 2019-04-08 09:42
Cytuję Radosław:
Dlaczego zero zainteresowania? Związki walczą i wynika z tego że skutecznie. Dyrektor Jedynak już zaznaczał na forum jakie jest jego stanowisko - które jest korzystne dla Nas więc szacunek dla związków i Pana Dyrektora, która ma bardzo dużą wiedzę jak działa egzekucja.

Tak jak pisałem, zainteresowanie jest znikome, w każdym razie tu na stronie!
A głosy wsparcia dla tych, którzy aktywnie prowadzą rozmowy z autorami omawianych tu projektów zmian do ustawy/ustaw są wręcz niezbędne.
-1 #4 NOE 2019-04-08 09:26
Cytuję Paweł:
Przedstawiciele Zarządu OMZZPEA "gimnastykują" się, by zdobyć jak najlepsze zapisy i obronić prowizję, a tu zero zainteresowania. Nic z tego nie rozumiem.
Czy ludzie egzekucji nie chcą obrony swoich praw?

Pawle, podzielam Twoje zdanie, że zainteresowanie ze strony "Naszych Ludzi" jest znikome; rozumiem, że każdy jest zajęty i rozliczany z zadań, które na niego zostały nałożone, ale są sprawy ważne ;-) cytując klasyka!

Pozdrawiam :-)
-1 #3 Radosław 2019-04-07 18:54
Dlaczego zero zainteresowania ? Związki walczą i wynika z tego że skutecznie. Dyrektor Jedynak już zaznaczał na forum jakie jest jego stanowisko - które jest korzystne dla Nas więc szacunek dla związków i Pana Dyrektora, która ma bardzo dużą wiedzę jak działa egzekucja.
+1 #2 Paweł 2019-04-06 11:10
Przedstawiciele Zarządu OMZZPEA "gimnastykują" się, by zdobyć jak najlepsze zapisy i obronić prowizję, a tu zero zainteresowania . Nic z tego nie rozumiem.
Czy ludzie egzekucji nie chcą obrony swoich praw?
+1 #1 NOE 2019-04-05 21:56
A zatem pilnujmy ww. kwestii/spraw, nie tracąc kontaktu z Przedstawiciela mi ministerstwa aby nie powiedzieć autorami wymienionych aktów prawnych.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.