Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

KOMUNIKAT
z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. KAS RDS w dniu 24.09.2020 r.

W posiedzeniu ze strony Ministerstwa Finansów udział wzięli:
1. Pani Magdalena Rzeczkowska - Szef KAS
2. Pani Ilona Kowalska - Dyrektor Departamentu Organizacji KAS
3. Pani Marzena Dąbrowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji KAS
4. Dyrektor Departamentu Ceł

Porządek obrad posiedzenia Podzespołu problemowego ds. KAS obejmował nw. punkty:
1) Redukcja zatrudnienia w KAS,
2) Zamrożenie funduszu wynagrodzeń i uposażeń w KAS,
3) Dyskusja nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania,
4) Sprawy różne.

Ad 1. Sprawa „redukcji zatrudnienia w KAS”
Z informacji uzyskanych od Szefa KAS – Pani minister Magdaleny Rzeczkowskiej wynika, że wg stanu na dzień 24.09.2020 r. jednostki terenowe KAS nie zostaną objęte redukcją zatrudnienia. Szef KAS poinformowała, że przeprowadzono analizy zatrudnienia pod kątem ubytku pracowników i funkcjonariuszy od 2017 roku, struktury wiekowej, stażu zatrudnienia, skali zadań do realizacji ilości wakatów. Redukcją mają być objęte jednostki centralne, czyli KPRM oraz Ministerstwa wszystkie w sumie 21. Aktualnie toczą się prace nad aktem wykonawczym - rozporządzeniem, które będzie określało szczegółowe rozwiązania do ustawy o COVID-19 dot. redukcji zatrudnienia. Jeżeli zaś w świetle owego rozporządzenia zaszłyby zmiany do aktualnych ustaleń Szef KAS zadeklarowała przystąpienie do rozmów z organizacjami społecznymi. Pani minister zapewniła stronę społeczną, iż obecnie Dyrektorzy IAS nie tworzą żadnych list, które miałyby być przyczynkiem do redukcji zatrudnienia. Ze strony KAS nie ma także nacisków na zwalnianie osób, które nabyły już prawa emerytalne.

Ciąg dalszy - kliknij w temat

Pracodawcy apelują do rządu o podwyżki dla budżetówki w 2021 roku

  • Rząd zaproponował w ramach prac nad założeniami  projektu ustawy budżetowej na 2021 rok zamrożenie płac w budżetówce.
  • Konfederacja Lewiatan, podobnie jak większość partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apeluje do rządu o weryfikację wstępnego stanowiska i zwiększenie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.

Rząd zaproponował średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 w wysokości 100%, co w praktyce oznacza zamrożenie płac. Jest w tym stanowisku spora niekonsekwencja, bo skoro stać nas na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia z 2 600 zł do  2 800 zł w 2021 roku, to poziom płac w budżetówce zbliży się niebezpiecznie do wysokości płacy minimalnej.

- Skoro w czasie kryzysu rząd proponuje skokowy wzrost płacy minimalnej, tym bardziej warto upomnieć się o waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej.  Niskie płace w budżetówce ograniczają i tak mało wydolny system usług publicznych. Proponujmy, aby  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osiągnął 110% -– mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Pracownicy skarbówki w 2021 roku nie otrzymają premii. Jak podaje "Puls Biznesu" to może być dopiero początek cięć wynagrodzeń i zmniejszania zatrudnienia. Z tego powodu urzędnicy mają szykować się na protest. Jak informuje "Puls Biznesu" w ostatnim czasie doszło do spotkania szefowej Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej i wiceministra finansów z przedstawicielami tzw. komitetu protestacyjnego związków zawodowych. Spotkanie związkowców z ministrem Tadeuszem Kościńskim ma się odbyć dopiero pod koniec miesiąca.

 

Wstęp: Art. 16. 1. W roku 2021 w służbie cywilnej nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

  1. W roku 2021 członkom korpusu służby cywilnej można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Art. 17. 1. W roku 2021 nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).

  1. W roku 2021 pracownikom urzędów państwowych, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

USTAWA
 Projekt z dnia 27.08.2020 r

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Rząd przyjął w środę uchwałę zobowiązującą szefa KPRM Michała Dworczyka do uzgodnienia z właściwymi ministrami rozwiązań dotyczących zmniejszenia zatrudnienia w kancelarii premiera oraz w urzędach obsługujących członków Rady Ministrów - wynika z informacji przekazanej przez CIR.
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że podczas środowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVID-19, której projekt złożył szef KKRPM Michał Dworczyk.
"Rząd zobowiązał szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów"
Dotyczyć to będzie także m.in. urzędów obsługujących organy administracji rządowej w województwie, jednostek podległych i nadzorowanych przez premiera, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę, a także np. ZUS, KRUS czy NFZ.
"Działania dotyczące zmniejszenia zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, które wpływają na wzrost deficytu budżetu państwa" - wskazano w rządowym komunikacie.

Tegoroczne negocjacje w Radzie Dialog Społecznego, w której uczestniczyli przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych, zakończyły się fiaskiem. W piątek trzy centrale związkowe podpisały i opublikowały wspólne stanowisko, w którym domagają się automatycznej podwyżki płac w sferze budżetowej i wyższego od proponowanego przez rząd wzrostu emerytur w przyszłym roku.

Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków nie zgadzają się na rządową decyzję, która zakłada, że nie będzie automatycznego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 roku. Strona związkowa we wspólnym stanowisku domaga się 10-proc. podwyżki.

Czytaj dalej

K O M U N I K A T

W dniu 11 sierpnia2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Protestacyjnego z Szefem KAS Podsekretarzem Stanu Panią Aldoną Rzeczkowską poświęcone w szczególności dalszej realizacji porozumień dot. podwyżek płac wynikających z „Uchwały Modernizacyjnej”

Ze strony OMZZPEA w rozmowach uczestniczył Przewodniczący Eugeniusz Matusiak

Ustalenia:
Uchwała Modernizacyjna KAS
- To co było wcześniej ustalone ze Związkami Zawodowymi uwieńczone podpisanym porozumieniem dotyczącym podwyżek płac wynikających z uchwały modernizacyjnej zostanie w pełni zrealizowane. Może jedynie nieco przesunąć się w czasie ustalony wcześniej termin wypłat tzn. przesunie się o 2 – 3 tygodnie (planowane było 15 wrzesień 2020 r.) Wypłata nastąpi z wyrównaniem od stycznia 2020 r. Aby zrealizować podwyżkę w roku bieżącym musi nastąpić zmiana uchwały modernizacyjnej, co jest nie lada przedsięwzięciem do wykonania pilotowanym przez Panią Minister.

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych działających w KAS
11 sierpnia 2020 odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z członkami Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych działających w KAS.
Tematem spotkania była realizacja porozumienia dotyczącego wypłaty środków na wynagrodzenia z Programu Modernizacji KAS.
Szef KAS poinformował, członków Komitetu Protestacyjnego, że w 2020 roku nie jest zagrożona realizacja postanowień porozumienia pomiędzy Szefem KAS i Komitetem Protestacyjnym (wraz z aneksem do porozumienia).
Realizacja porozumienia wymagać będzie nowelizacji Programu modernizacji, a sprawą w najbliższym czasie zajmie się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
O działaniach w tej sprawie Komitet Protestacyjny będzie informowany na bieżąco, planowane są kolejne spotkania Szefa KAS z Komitetem Protestacyjnym.

Do członków Komitetu Protestacyjnego

Szanowni Państwo,
Pani Minister M.Rzeczkowska  zaprasza na spotkanie w dniu 11 sierpnia br. o godzinie 12.00 w sali 2163.
Z uwagi na sytuację pandemiczną prosimy o zrozumienie  i przyjazd 1 osoby z delegacji.
Sekretariat Szefa KAS

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2019.2070 z dnia 2019.10.29    Status: Akt obowiązujący   Wersja od: 30 lipca 2020 r.
USTAWA
z dnia 11 września 2019 r.
o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Art.  1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)w art. 1a:

Departament Poboru Podatków

Dane kierownictwa

    Dyrektor: Arkadiusz Jedynak
    Zastępca Dyrektora: Elżbieta Banaszewska-Miałkowska
    Zastępca Dyrektora: Aneta Zachariasz
    Zastępca Dyrektora: Marcin Krawczyk

 

Zadania:
Departament odpowiada za realizację zadań ministra i szefa KAS w zakresie nadzoru nad wymiarem, poborem i egzekucją podatków i innych należności pieniężnych pozostających we właściwości rzeczowej naczelników urzędów skarbowych oraz poborem i egzekucją podatków i innych należności pieniężnych, za których wymiar odpowiadają naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Zajmuje się likwidacją ruchomości, których własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa. Prowadzi sprawy regulowane ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie zabezpieczeń majątkowych. Sprawuje nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz wydawaniem interpretacji indywidualnych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rząd chce zrezygnować z tzw. tarczy antykomorniczej - pomysłu wstrzymania postępowań egzekucyjnych wobec obywateli i firm mających zaległości, m.in. wobec fiskusa. Biznes protestuje - pisze dziennik „Puls Biznesu”. Zamysł tarczy był taki, by na czas pandemii zawiesić wszelkie postępowania egzekucyjne dotyczące należności pieniężnych, a nowych nie rozpoczynać. Miało to pomóc w ratowaniu firm i obywateli przed bankructwem. Stawka jest ogromna - tylko organy podatkowe prowadzą obecnie ok. miliona spraw egzekucyjnych, próbując ściągnąć ok. 6,5 mld zł zaległych podatków - czytamy w „Pulsie Biznesu” Pierwotny projekt (z kwietnia) zakładał systemowe wstrzymanie niemal wszystkich postępowań - wyjątek uczyniono dla mandatów wystawionych przez policję i kar za łamanie zasad kwarantanny. Z biegiem czasu wyłączenia zaczęły się mnożyć. Wskutek oporu niektórych resortów i instytucji państwowych krąg beneficjentów był zawężany. Ostateczny projekt wciąż jednak nie ujrzał światła dziennego.