Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

NOE Avatar
NOE
2019/06/21 12:04
Split payment Na stronie Rzadowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw związanych z wdrożeniem obowiązkowego mechanizmu split payment. Obowiązkowy...
NOE Avatar
NOE
2019/06/17 09:40
Kierownictwo KAS ...i to jest racjonalne, a jakże! ;)
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 15:12
Uchwała modernizacyjna KAS - list Ministra ...no i fajnie! Nic tylko się cieszyć i nie mam tu bynajmniej na myśli wyłącznie podwyżek wynagrodzeń czy uposażeń, lecz także wszystkie pozostałe zawarte w niej tematy.
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 10:41
Egzekucja po 06.05.2019 Tak, nieuchronność szybkiej i kosztownej egzekucji, czyli kształtowanie świadomości podatkowej społeczeństwa, krótko mówiąc/pisząc - prewencyjny jej charakter Lecz wydaje się...
ajed Avatar
2019/06/04 12:59
POLTAXPLUS Na tę chwilę - nie. Wszelkie prace rozwojowe są wstrzymane do czasu zakończenia migracji do POLTAXPLUS
NOE Avatar
NOE
2019/05/16 20:22
Świadczenie rehabilitacyjne i urlop A tak w ogóle adndre05, to w Twoim REGIONIE mamy prężnie działającego Przedstawiciela naszego związku, który niewątpliwie, jak sądzę, gdyby zaszła potrzeba podjęcia interwencji u...
armani01 Avatar
2019/05/11 09:34
RODO w egzekucji Siedzą takie brzydko mówiąc jełopy na stołkach, coś gdzieś usłyszą nie zastanowią się i wysyłają pismo do stosowania od już
Apologeta Avatar
2019/05/06 10:38
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Tak sądziłem, ale wolałem się upewnić! Niemniej jednak bardzo Ci dziękuję ;)
Apologeta Avatar
2019/04/17 15:48
Dalszy tytuł wykonawczy, a obciążenie wierzyciela? Co to znaczy, jak naliczył to ma je pobrać bądź samemu zapłacić, bo nie rozumiem! A co, jeśli nie pobrał i nie zapłacił?

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW[1])

z dnia ………………………. 2018 r.

w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej
oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508[2])) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Zarządzenie określa organizację oraz nadaje statuty:

1)    Krajowej Informacji Skarbowej;

2)    izby administracji skarbowej;

3)    urzędu skarbowego;

4)    urzędu celno-skarbowego;

5)    Krajowej Szkoły Skarbowości.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1)    KAS – Krajowa Administracja Skarbowa;

2)    ustawa o KAS – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

3)    Minister – minister właściwy do spraw finansów publicznych;

4)    Ministerstwo – urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

5)    Szef KAS – Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

6)    KIS – Krajowa Informacja Skarbowa;

7)    dyrektor KIS – dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

8)    Szkoła – Krajowa Szkoła Skarbowości;

9)    izba – izba administracji skarbowej;

10)  dyrektor izby – dyrektor izby administracji skarbowej;

11)  podległe urzędy – urząd skarbowy i urząd celno-skarbowy;

12)  funkcjonariusz – funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;

13)  pracownik – pracownik lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;

14   liczba pracowników – liczba etatów przyznanych jednostce organizacyjnej KAS;

15)  zatrudnienie – zatrudnienie albo pełnienie służby w jednostkach organizacyjnych KAS;

16)  centrum kompetencyjne – komórka organizacyjna lub zespół pracowników w izbie, w urzędzie skarbowym lub w urzędzie celno-skarbowym tworzone na podstawie koncepcji funkcjonowania zatwierdzanej przez członka kierownictwa Ministerstwa, których zadaniem jest wspieranie właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie w zakresie zadań należących do Ministra lub Szefa KAS;

17)  zadanie scentralizowane – zadanie wykonywane przez wyznaczony organ KAS do wykonywania niektórych zadań KAS albo wyznaczoną jednostkę organizacyjną KAS do wykonywania niektórych zadań KAS na rzecz innych organów i jednostek KAS;

18)  CUDO – Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw tworzone w wyznaczonych przez Szefa KAS oddziałach celnych, którego działanie polega na rozdzieleniu w ramach właściwości naczelnika urzędu celno-skarbowego miejsca przedstawienia towaru od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego.

§ 3. Kody identyfikacyjne:

1)    KIS określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)    izb, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, delegatur urzędów celno-skarbowych oraz oddziałów celnych, w tym oddziałów celnych, w których funkcjonuje CUDO lub przejście graniczne określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)    Szkoły i filii Szkoły określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 2

Krajowa Informacja Skarbowa

§ 4. Dyrektor KIS wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami oraz pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.

§ 5. 1. Ustala się liczbę stanowisk zastępcy dyrektora KIS na nie większą niż 8.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Szefa KAS, dyrektor KIS może utworzyć dodatkowe stanowiska zastępcy dyrektora.

§ 6. W KIS tworzy się:

1)    pion wsparcia;

2)    pion logistyki;

3)    pion finansowo-księgowy;

4)    pion informacji skarbowej;

5)    pion nadzoru nad jednolitością informacji skarbowej.

§ 7. 1. W KIS mogą być tworzone:

1)    wydziały – składające się z co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;

2)    działy – składające się z co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

3)    referaty – składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;

4)    wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

5)    jednoosobowe stanowiska.

2. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 8. 1. W delegaturach KIS mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1. Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Nadzór nad delegaturami KIS sprawują zastępcy dyrektora KIS.

§ 9. Statut KIS określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rozdział 3

Izba administracji skarbowej

§ 10. Dyrektor izby wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora izby, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami, pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.

§ 11. 1. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora izby jest uzależniona od liczby pracowników zatrudnionych w izbie oraz w podległych urzędach.

2. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora izby wynosi nie więcej niż:

1)    dwóch zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników nie przekracza 2000;

2)    trzech zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 2000 i nie przekracza 3000;

3)    czterech zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 3000 i nie przekracza 4500 pracowników;

4)    pięciu zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 4500 i nie przekracza 6000;

5)    sześciu zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 6000.

3. W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w izbach, którym podlegają urzędy celno-skarbowe obsługujące granicę zewnętrzną Unii Europejskiej (UE) oraz w izbach, w których funkcjonują centra kompetencyjne lub komórki realizujące zadania scentralizowane, dyrektor izby może, za zgodą Szefa KAS, utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy dyrektora.

§ 12. 1. W izbie tworzy się:

1)    pion zarządzania;

2)    pion wsparcia;

3)    pion orzecznictwa;

4)    pion poboru i egzekucji;

5)    pion kontroli, cła i audytu;

6)    pion finansowo-księgowy;

7)    pion logistyki i usług;

8)    pion informatyki.

2. W izbach nadzorujących pracę urzędów celno-skarbowych obsługujących lądową granicę UE może być utworzony pion celno-graniczny.

3. Piony, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają bezpośrednio dyrektorowi albo zastępcy dyrektora.

§ 13. 1. W izbie mogą być tworzone:

1)    wydziały – składające się z co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;

2)    działy – składające się z co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

3)    referaty – składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;

4)    wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

5)    jednoosobowe stanowiska.

2. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 14. Statut izby określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

Rozdział 4

Urząd skarbowy

§ 15. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępców naczelnika urzędu, kierowników działów i referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami i pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.

2. Naczelnik urzędu skarbowego odpowiada przed dyrektorem izby za prawidłową i terminową realizację zadań wykonywanych przez urząd skarbowy.

§ 16. Naczelnik urzędu skarbowego może regulować sposób realizacji należących do niego zadań oraz związany z tym obieg dokumentów w urzędzie.

§ 17. 1. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu skarbowego jest uzależniona od liczby pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym.

2. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu skarbowego nie wynosi więcej niż:

1)    jeden zastępca naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym nie przekracza 100;

2)    dwóch zastępców naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym przekracza 100 i nie przekracza 200;

3)    trzech zastępców naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym przekracza 200.

3. W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w urzędach skarbowych, w których funkcjonują centra kompetencyjne lub komórki realizujące zadania scentralizowane, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego dyrektor izby, za zgodą Szefa KAS, może utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.

§ 18. 1. W urzędach skarbowych tworzy się:

1)    pion wsparcia;

2)    pion obsługi podatnika;

3)    pion orzecznictwa;

4)    pion poboru i egzekucji;

5)    pion kontroli.

2. W Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie dodatkowo tworzy się pion obsługi podmiotów kluczowych.

3. Piony, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego albo właściwemu zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.

§ 19. 1. W urzędach skarbowych mogą być tworzone:

1)    działy – składające się z co najmniej 10 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierownikiem działu;

2)    referaty – składające się z co najmniej 5 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierownikiem referatu;

3)    wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierującym stanowiskiem;

4)    jednoosobowe stanowiska.

2. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Komórka egzekucji administracyjnej działa jako samodzielna komórka i bez podziałów wewnętrznych.

5. Działami i referatami kierują kierownicy, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona przez naczelnika urzędu skarbowego.

§ 20. 1. W wyznaczonych przez Szefa KAS urzędach skarbowych funkcjonują centra obsługi.

2. Wykaz urzędów skarbowych, w których funkcjonują centra obsługi stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 21. 1. W miejscowościach będących siedzibami władz powiatu, a niebędących siedzibami urzędów skarbowych, funkcjonują stałe punkty obsługi podatników poza siedzibą urzędu.

2. Wykaz siedzib stałych punktów obsługi podatników urzędów skarbowych stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 22. Statut urzędu skarbowego określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

Rozdział 5

Urząd celno-skarbowy

§ 23. Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego, naczelników wydziałów, kierowników oddziałów celnych, działów i referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

§ 24. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może regulować sposób realizacji należących do niego zadań oraz związany z tym obieg dokumentów w urzędzie.

§ 25. 1. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego jest uzależniona od liczby pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym.

2. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego nie wynosi więcej niż:

1)    jeden zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym nie przekracza  250;

2)    dwóch zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza  250 i nie przekracza  500;

3)    trzech zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza  500.

4)    czterech zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza 750;

5)    pięciu zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza 1000.

3. W urzędach celno-skarbowych mogą być tworzone dodatkowe stanowiska zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego w liczbie do dwóch dla każdej delegatury.

4. W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w urzędach celno-skarbowych obsługujących granicę zewnętrzną UE oraz w urzędach celno-skarbowych, w których funkcjonują centra kompetencyjne lub komórki realizujące zadania scentralizowane, na wniosek naczelnika urzędu celno-skarbowego dyrektor izby, za zgodą Szefa KAS, może utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 26. 1. W urzędzie celno-skarbowym tworzy się:

1)    pion wsparcia;

2)    pion orzecznictwa;

3)    pion kontroli celno-skarbowej;

4)    pion zwalczania przestępczości ekonomicznej;

5)    pion obsługi zgłoszeń celnych.

2. W urzędach celno-skarbowych obsługujących lądową granicę UE tworzy się pion celno-graniczny.

3. Piony, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają bezpośrednio naczelnikowi urzędu celno-skarbowego albo zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 27. 1. W urzędzie celno-skarbowym mogą być tworzone:

1)    wewnętrzne komórki organizacyjne:

a)     wydziały – składające się co najmniej z 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału,

b)    działy – składające się co najmniej z 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu,

c)     referaty – składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu,

d)    wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem,

e)     jednoosobowe stanowiska;

2)    zewnętrzne komórki organizacyjne – oddziały celne;

3)    terenowe komórki kontroli wyodrębnione z komórek kontroli celno-skarbowej rynku.

2. Komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie tworzy się w miejscowościach, w których funkcjonują oddziały celne, komórki kontroli celno-skarbowej lub komórki dochodzeniowo-śledcze.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c-e i pkt 3, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do delegatur urzędów celno-skarbowych.

§ 28. 1. W oddziałach celnych mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. c - e.

2. Referaty mogą być tworzone w oddziałach celnych, w których liczba pracowników wynosi więcej niż 30 pracowników.

§ 29. 1. Delegaturą urzędu celno-skarbowego kieruje zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego wyznaczony przez naczelnika urzędu.

2. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, działem, referatem i oddziałem celnym kieruje kierownik, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona odpowiednio przez naczelnika urzędu albo kierownika oddziału celnego.

3. W przypadku oddziałów celnych, w których jest zatrudnionych więcej niż 60 pracowników, kierownik oddziału celnego może kierować pracą oddziału przy pomocy jednego zastępcy kierownika oddziału celnego.

4. W przypadku komórek dochodzeniowo-śledczych i komórek realizacji, w których jest zatrudnionych więcej niż 60 pracowników, kierujący komórką organizacyjną może kierować pracą komórki przy pomocy jednego zastępcy naczelnika wydziału.

§ 30. Statut urzędu celno-skarbowego określa załącznik nr 9 do zarządzenia.

Rozdział 6

Krajowa Szkoła Skarbowości

§ 31. Siedzibą Szkoły jest Warszawa.

§ 32. W ramach struktury organizacyjnej Szkoły funkcjonują filie w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie, Otwocku, Przemyślu i Wrocławiu.

§ 33. 1. Dyrektor Szkoły realizuje zadania przy pomocy zastępcy albo zastępców dyrektora Szkoły, głównego księgowego i kierowników filii Szkoły.

2. Ustala się liczbę stanowisk zastępcy dyrektora Szkoły na nie większą niż 2.

§ 34. 1. W Szkole mogą być tworzone:

1)    działy – składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

2)    zespoły – składające się z co najmniej 3 pracowników, włącznie z kierującym zespołem;

3)    wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

4)    jednoosobowe stanowiska.

2. W filiach Szkoły mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.

3. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

4. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 35. Powołuje się Radę Programową Szkoły, zwaną dalej "Radą", która jest organem opiniującym i doradczym Szkoły.

§ 36. 1. Rada składa się z nie więcej niż 7 członków.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Minister na wniosek dyrektora Szkoły.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymaga zaopiniowania przez Szefa KAS.

4. Członkiem Rady może zostać wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

5. W uzasadnionych przypadkach członkiem Rady może zostać osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 3.

§ 37. 1. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

2. Członkiem Rady można być nie więcej niż dwie kadencje.

3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci członka Rady albo jego odwołania.

4. , Zastępca pełni obowiązki do końca kadencji zastępowanego członka Rady.

§ 38. 1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady i zastępcę Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i kieruje jej pracami.

§ 39. 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.

2. Głosowania są jawne, chyba że Rada postanowi inaczej.

3. W posiedzeniach Rady z prawem głosu uczestniczy dyrektor Szkoły.

4. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

§ 40. Statut Szkoły określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

Rozdział 7
Centra kompetencyjne oraz zadania scentralizowane

§ 41.1. W izbach, w urzędach skarbowych oraz w urzędach celno-skarbowych, mogą być tworzone centra kompetencyjne oraz komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane.

2. Wykaz izb, urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych, w skład których wchodzą centra kompetencyjne lub komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane oraz zakresy realizowanych w nich zadań określa załącznik nr 11 do zarządzenia.

Rozdział 8
Ochrona danych osobowych

§ 42.1. Dyrektor KIS, dyrektor Szkoły, dyrektorzy izb, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych mogą w regulaminach organizacyjnych jednostek, przy pomocy których wykonują swoje zadania, upoważnić pracowników  do przetwarzania danych .

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 43. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia:

1)    dyrektorzy izb, dyrektor KIS i dyrektor Szkoły przedłożą Szefowi KAS do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych odpowiednio izb, KIS i Szkoły zgodne ze statutem nadanym niniejszym zarządzeniem;

2)    naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych przedłożą dyrektorom izb do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych odpowiednio urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych zgodne ze statutem nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 44. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września2018 r.

MINISTER FINANSÓW

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

KODY IDENTYFIKACYJNE KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

 

Lp.

Krajowa Informacja Skarbowa

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej

Wydział Krajowej Informacji Skarbowej

Kod

identyfikacyjny

1

2

3

 

Krajowa Informacja Skarbowa

0110

1)

Delegatura w Bielsku–Białej

0111

2)

Delegatura w Lesznie

0112

3)

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

0113

4)

Delegatura w Płocku

0114

5)

Delegatura w Toruniu

0115

6)

Wydział KIS w Będzinie

0116

7)

Wydział KIS w Cieszynie

0117

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

KODY IDENTYFIKACYJNE IZB, URZĘDÓW SKARBOWYCH, URZĘDÓW
CELNO-SKARBOWYCH,
DELEGATUR URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH
ORAZ ODDZIAŁÓW CELNYCH, W TYM ODDZAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJE CUDO LUB PRZEJŚCIE GRANICZNE

Lp.

Izba administracji skarbowej

Urząd skarbowy

Urząd celno-skarbowy

Delegatura urzędu celno-skarbowego

Oddział celny

Kod

identyfikacyjny

Inne dopuszczalne kody jednostki na potrzeby systemów IT

Oddziały

CUDO

graniczne

1

2

3

4

5

I

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE

0601

300000

 

1

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

0602

060230

 

2

Urząd Skarbowy w Biłgoraju

0603

060330

 

3

Urząd Skarbowy w Chełmie

0604

060430

 

4

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie

0605

060530

 

5

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

0606

060630

 

6

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

0607

060730

 

7

Urząd Skarbowy w Kraśniku

0608

060830

 

8

Urząd Skarbowy w Lubartowie

0609

060930

 

9

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

0610

061030

 

10

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

0611

061130

 

11

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

0612

061230

 

12

Urząd Skarbowy w Łukowie

0613

061330

 

13

Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim

0614

061430

 

14

Urząd Skarbowy w Parczewie

0615

061530

 

15

Urząd Skarbowy w Puławach

0616

061630

 

16

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim

0617

061730

 

17

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

0618

061830

 

18

Urząd Skarbowy we Włodawie

0619

061930

 

19

Urząd Skarbowy w Zamościu

0620

062030

 

20

Urząd Skarbowy w Łęcznej

0621

062130

 

21

Urząd Skarbowy w Rykach

0622

062230

 

22

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie

0671

067130

 

23

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy
w Białej Podlaskiej

308000

   

1)

Delegatura UCS w Białej Podlaskiej

301000

   

a)

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

 

CUDO

b)

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Terespolu

301050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Lublinie

302000

   

a)

Oddział Celny w Lublinie

302010

   

b)

Oddział Celny w Puławach

302020

   

c)

Oddział Celny w Chełmie

302040

   

d)

Oddział Celny w Dorohusku

302050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Port Lotniczy Lublin

302070

 

przejście graniczne

3)

Delegatura UCS w Zamościu

303000

   

a)

Oddział Celny w Zamościu

303010

   

b)

Oddział Celny w Hrebennem

303020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Zosinie

303040

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

   

f)

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303091

 

przejście graniczne

II

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

2001

310000

 

1

Urząd Skarbowy w Augustowie

2002

200231

 

2

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

2003

200331

 

3

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

2004

200431

 

4

Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim

2005

200531

 

5

Urząd Skarbowy w Grajewie

2006

200631

 

6

Urząd Skarbowy w Kolnie

2007

200731

 

7

Urząd Skarbowy w Łomży

2008

200831

 

8

Urząd Skarbowy w Mońkach

2009

200931

 

9

Urząd Skarbowy w Siemiatyczach

2010

201031

 

10

Urząd Skarbowy w Sokółce

2011

201131

 

11

Urząd Skarbowy w Suwałkach

2012

201231

 

12

Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem

2013

201331

 

13

Urząd Skarbowy w Zambrowie

2014

201431

 

14

Urząd Skarbowy w Hajnówce

2015

201531

 

15

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

2071

207131

 

16

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku

318000

   

1)

Delegatura UCS w Białymstoku

311000

   

a)

Oddział Celny w Białymstoku

311010

 

CUDO

b)

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Siemianówce

311050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Połowcach

311060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Łomży

312000

   

a)

Oddział Celny w Łomży

312010

   

3)

Delegatura UCS w Suwałkach

313000

   

a)

Oddział Celny w Suwałkach

313010

   

b)

Oddział Celny w Augustowie

313020

 

przejście graniczne

III

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU

2201

320000

 

1

Urząd Skarbowy w Bytowie

2202

220232

 

2

Urząd Skarbowy w Chojnicach

2203

220332

 

3

Urząd Skarbowy w Człuchowie

2204

220432

 

4

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

2205

220532

 

5

Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku

2206

220632

 

6

Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku

2207

220732

 

7

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

2208

220832

 

8

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni

2209

220932

 

9

Urząd Skarbowy w Kartuzach

2210

221032

 

10

Urząd Skarbowy w Kościerzynie

2211

221132

 

11

Urząd Skarbowy w Kwidzynie

2212

221232

 

12

Urząd Skarbowy w Lęborku

2213

221332

 

13

Urząd Skarbowy w Malborku

2214

221432

 

14

Urząd Skarbowy w Pucku

2215

221532

 

15

Urząd Skarbowy w Słupsku

2216

221632

 

16

Urząd Skarbowy w Sopocie

2217

221732

 

17

Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim

2218

221832

 

18

Urząd Skarbowy w Tczewie

2219

221932

 

19

Urząd Skarbowy w Wejherowie

2220

222032

 

20

Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim

2221

222132

 

21

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku

2271

227132

 

22

Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

328000

   

1)

Delegatura UCS w Gdyni

321000

   

a)

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

 

CUDO

d)

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Gdańsku

322000

   

a)

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

 

CUDO

b)

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

322030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk–Rębiechowo

322050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tczewie

322060

   

f)

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

   

g)

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

 

przejście graniczne

h)

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

   

3)

Delegatura UCS w Słupsku

323000

   

a)

Oddział Celny w Słupsku

323010

 

CUDO

b)

Oddział Celny w Chojnicach

323020

   

IV

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

2401

330000

 

1

Urząd Skarbowy w Będzinie

2402

240233

 

2

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

2403

240333

 

3

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku–Białej

2404

240433

 

4

Urząd Skarbowy w Bytomiu

2405

240533

 

5

Urząd Skarbowy w Chorzowie

2406

240633

 

6

Urząd Skarbowy w Cieszynie

2407

240733

 

7

Urząd Skarbowy w Czechowicach-–Dziedzicach

2408

240833

 

8

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

2409

240933

 

9

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

2410

241033

 

10

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

2411

241133

 

11

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach

2412

241233

 

12

Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach

2413

241333

 

13

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu–Zdroju

2414

241433

 

14

Urząd Skarbowy w Jaworznie

2415

241533

 

15

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

2416

241633

 

16

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

2417

241733

 

17

Urząd Skarbowy w Kłobucku

2418

241833

 

18

Urząd Skarbowy w Lublińcu

2419

241933

 

19

Urząd Skarbowy w Mikołowie

2420

242033

 

20

Urząd Skarbowy w Mysłowicach

2421

242133

 

21

Urząd Skarbowy w Myszkowie

2422

242233

 

22

Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich

2423

242333

 

23

Urząd Skarbowy w Pszczynie

2424

242433

 

24

Urząd Skarbowy w Raciborzu

2425

242533

 

25

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

2426

242633

 

26

Urząd Skarbowy w Rybniku

2427

242733

 

27

Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich

2428

242833

 

28

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

2429

242933

 

29

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

2430

243033

 

30

Urząd Skarbowy w Tychach

2431

243133

 

31

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim

2432

243233

 

32

Urząd Skarbowy w Zabrzu

2433

243333

 

33

Urząd Skarbowy w Zawierciu

2434

243433

 

34

Urząd Skarbowy w Żorach

2435

243533

 

35

Urząd Skarbowy w Żywcu

2436

243633

 

36

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

2471

247133

 

37

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

2472

247233

 

38

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

338000

   

1)

Delegatura UCS w Katowicach

331000

   

a)

Oddział Celny w Chorzowie

331010

   

b)

Oddział Celny w Tychach

331020

 

CUDO

c)

Oddział Celny w Sławkowie

331030

   

d)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice–Pyrzowice

331050

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Rybniku

332000

   

a)

Oddział Celny w Gliwicach

332010

   

b)

Oddział Celny w Raciborzu

332030

   

c)

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

   

3)

Delegatura UCS w Częstochowie

333000

   

a)

Oddział Celny w Częstochowie

333010

   

4)

Delegatura UCS w Bielsku-Białej

335000

   

a)

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

 

CUDO

b)

Oddział Celny w Żywcu

335020

   

V

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH

2601

340000

 

1

Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju

2602

260234

 

2

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie

2603

260334

 

3

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

2604

260434

 

4

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

2605

260534

 

5

Urząd Skarbowy w Końskich

2606

260634

 

6

Urząd Skarbowy w Opatowie

2607

260734

 

7

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

2608

260834

 

8

Urząd Skarbowy w Pińczowie

2609

260934

 

9

Urząd Skarbowy w Sandomierzu

2610

261034

 

10

Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej

2611

261134

 

11

Urząd Skarbowy w Starachowicach

2612

261234

 

12

Urząd Skarbowy w Staszowie

2613

261334

 

13

Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej

2614

261434

 

14

Urząd Skarbowy we Włoszczowie

2615

261534

 

15

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach

2671

267134

 

16

Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach

348000

   

1)

Delegatura UCS w Kielcach

341000

   

a)

Oddział Celny w Kielcach

341010

 

CUDO

b)

Oddział Celny w Starachowicach

341020

   

c)

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

   

VI

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE

1201

350000

 

1

Urząd Skarbowy w Bochni

1202

120235

 

2

Urząd Skarbowy w Brzesku

1203

120335

 

3

Urząd Skarbowy w Chrzanowie

1204

120435

 

4

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej

1205

120535

 

5

Urząd Skarbowy w Gorlicach

1206

120635

 

6

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków

1207

120735

 

7

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

1208

120835

 

8

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta

1209

120935

 

9

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

1210

121035

 

10

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

1211

121135

 

11

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

1212

121235

 

12

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

1213

121335

 

13

Urząd Skarbowy w Limanowej

1214

121435

 

14

Urząd Skarbowy w Miechowie

1215

121535

 

15

Urząd Skarbowy w Myślenicach

1216

121635

 

16

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu

1217

121735

 

17

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

1218

121835

 

18

Urząd Skarbowy w Olkuszu

1219

121935

 

19

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu

1220

122035

 

20

Urząd Skarbowy w Proszowicach

1221

122135

 

21

Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

1222

122235

 

22

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

1223

122335

 

23

Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie

1224

122435

 

24

Urząd Skarbowy w Wadowicach

1225

122535

 

25

Urząd Skarbowy w Wieliczce

1226

122635

 

26

Urząd Skarbowy w Zakopanem

1227

122735

 

27

Drugi Urząd Skarbowy Kraków

1228

122835

 

28

Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie

1271

127135

 

29

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie

358000

   

1)

Delegatura UCS w Krakowie

351000

   

a)

Oddział Celny II w Krakowie

351020

 

CUDO

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Chyżnem

351050

   

d)

Oddział Celny w Andrychowie

351060

   

2)

Delegatura UCS w Nowym Sączu

353000

   

a)

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

   

b)

Oddział Celny w Tarnowie

353030

   

VII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

1001

360000

 

1

Urząd Skarbowy w Bełchatowie

1002

100236

 

2

Urząd Skarbowy w Brzezinach

1003

100336

 

3

Urząd Skarbowy w Głownie

1004

100436

 

4

Urząd Skarbowy w Kutnie

1005

100536

 

5

Urząd Skarbowy w Łasku

1006

100636

 

6

Urząd Skarbowy w Łowiczu

1007

100736

 

7

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

1008

100836

 

8

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

1009

100936

 

9

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

1010

101036

 

10

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna

1011

101136

 

11

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

1012

101236

 

12

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

1013

101336

 

13

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

1014

101436

 

14

Urząd Skarbowy w Opocznie

1015

101536

 

15

Urząd Skarbowy w Pabianicach

1016

101636

 

16

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

1017

101736

 

17

Urząd Skarbowy w Poddębicach

1018

101836

 

18

Urząd Skarbowy w Radomsku

1019

101936

 

19

Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej

1020

102036

 

20

Urząd Skarbowy w Sieradzu

1021

102136

 

21

Urząd Skarbowy w Skierniewicach

1022

102236

 

22

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

1023

102336

 

23

Urząd Skarbowy w Wieluniu

1024

102436

 

24

Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli

1025

102536

 

25

Urząd Skarbowy w Zgierzu

1026

102636

 

26

Urząd Skarbowy w Wieruszowie

1027

102736

 

27

Urząd Skarbowy w Łęczycy

1028

102836

 

28

Urząd Skarbowy w Pajęcznie

1029

102936

 

29

Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi

1071

107136

 

30

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

368000

   

1)

Delegatura UCS I w Łodzi

361000

   

a)

Oddział Celny I w Łodzi

361010

 

CUDO

b)

Oddział Celny w Sieradzu

361030

   

2)

Delegatura UCS II w Łodzi

362000

   

a)

Oddział Celny II w Łodzi

362010

   

b)

Oddział Celny w Kutnie

362030

   

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

 

przejście graniczne

3)

Delegatura UCS w Piotrkowie Trybunalskim

363000

   

a)

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

   

VIII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE

2801

370000

 

1

Urząd Skarbowy w Bartoszycach

2802

280237

 

2

Urząd Skarbowy w Braniewie

2803

280337

 

3

Urząd Skarbowy w Działdowie

2804

280437

 

4

Urząd Skarbowy w Elblągu

2805

280537

 

5

Urząd Skarbowy w Ełku

2806

280637

 

6

Urząd Skarbowy w Giżycku

2807

280737

 

7

Urząd Skarbowy w Iławie

2808

280837

 

8

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

2809

280937

 

9

Urząd Skarbowy w Nidzicy

2810

281037

 

10

Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim

2811

281137

 

11

Urząd Skarbowy w Olecku

2812

281237

 

12

Urząd Skarbowy w Olsztynie

2813

281337

 

13

Urząd Skarbowy w Ostródzie

2814

281437

 

14

Urząd Skarbowy w Piszu

2815

281537

 

15

Urząd Skarbowy w Szczytnie

2816

281637

 

16

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie

2871

287137

 

17

Warmińsko–Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie

378000

   

1)

Delegatura UCS w Olsztynie

371000

   

a)

Oddział Celny w Olsztynie

371010

 

CUDO
przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Korszach

371020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Bezledach

371030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

   

e)

Oddział Celny w Ełku

371050

   

f)

Oddział Celny w Gołdapi

371060

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Elblągu

372000

   

a)

Oddział Celny w Elblągu

372010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Braniewie

372020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Gronowie

372030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Iławie

372040

   

e)

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

 

przejście graniczne

IX

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU

1601

380000

 

1

Urząd Skarbowy w Brzegu

1602

160238

 

2

Urząd Skarbowy w Głubczycach

1603

160338

 

3

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

1604

160438

 

4

Urząd Skarbowy w Kluczborku

1605

160538

 

5

Urząd Skarbowy w Namysłowie

1606

160638

 

6

Urząd Skarbowy w Nysie

1607

160738

 

7

Urząd Skarbowy w Oleśnie

1608

160838

 

8

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

1609

160938

 

9

Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

1610

161038

 

10

Urząd Skarbowy w Prudniku

1611

161138

 

11

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich

1612

161238

 

12

Urząd Skarbowy w Krapkowicach

1613

161338

 

13

Opolski Urząd Skarbowy w Opolu

1671

167138

 

14

Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

388000

   

1)

Delegatura UCS w Opolu

381000

   

a)

Oddział Celny w Opolu

381010

 

CUDO

b)

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

   

c)

Oddział Celny w Nysie

381040

   

X

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

3001

390000

 

1

Urząd Skarbowy w Czarnkowie

3002

300239

 

2

Urząd Skarbowy w Gnieźnie

3003

300339

 

3

Urząd Skarbowy w Gostyniu

3004

300439

 

4

Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim

3005

300539

 

5

Urząd Skarbowy w Jarocinie

3006

300639

 

6

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu

3007

300739

 

7

Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu

3008

300839

 

8

Urząd Skarbowy w Kępnie

3009

300939

 

9

Urząd Skarbowy w Kole

3010

301039

 

10

Urząd Skarbowy w Koninie

3011

302239

 

11

Urząd Skarbowy w Kościanie

3012

301239

 

12

Urząd Skarbowy w Krotoszynie

3013

301339

 

13

Urząd Skarbowy w Lesznie

3014

301439

 

14

Urząd Skarbowy w Międzychodzie

3015

301539

 

15

Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu

3016

301639

 

16

Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim

3017

301739

 

17

Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie

3018

301839

 

18

Urząd Skarbowy w Pile

3019

301939

 

19

Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald

3020

302039

 

20

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

3021

302139

 

21

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

3022

302239

 

22

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

3023

302339

 

23

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

3025

302539

 

24

Urząd Skarbowy Poznań–Wilda

3026

302639

 

25

Urząd Skarbowy w Rawiczu

3027

302739

 

26

Urząd Skarbowy w Słupcy

3028

302839

 

27

Urząd Skarbowy w Szamotułach

3029

302939

 

28

Urząd Skarbowy w Śremie

3030

303039

 

29

Urząd Skarbowy w Środzie Wielkopolskiej

3031

303139

 

30

Urząd Skarbowy w Turku

3032

303239

 

31

Urząd Skarbowy w Wągrowcu

3033

303339

 

32

Urząd Skarbowy w Wolsztynie

3034

303439

 

33

Urząd Skarbowy we Wrześni

3035

303539

 

34

Urząd Skarbowy w Złotowie

3036

303639

 

35

Urząd Skarbowy w Chodzieży

3037

303739

 

36

Urząd Skarbowy w Obornikach

3038

303839

 

37

Urząd Skarbowy w Pleszewie

3039

303939

 

38

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

3071

307139

 

39

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu

3072

307239

 

40

Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu

398000

   

1)

Delegatura UCS w Poznaniu

391000

   

a)

Oddział Celny w Poznaniu

391010

 

CUDO

b)

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

391020

   

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Gądkach

391040

   

2)

Delegatura UCS w Pile

392000

   

a)

Oddział Celny w Pile

392010

   

3)

Delegatura UCS w Lesznie

393000

   

a)

Oddział Celny w Lesznie

393010

   

b)

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

   

4)

Delegatura UCS w Kaliszu

394000

   

a)

Oddział Celny w Kaliszu

394010

 

CUDO

b)

Oddział Celny w Koninie

394020

   

XI

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

1801

400000

 

1

Urząd Skarbowy w Brzozowie

1802

180240

 

2

Urząd Skarbowy w Dębicy

1803

180340

 

3

Urząd Skarbowy w Jarosławiu

1804

180440

 

4

Urząd Skarbowy w Jaśle

1805

180540

 

5

Urząd Skarbowy w Kolbuszowej

1806

180640

 

6

Urząd Skarbowy w Krośnie

1807

180740

 

7

Urząd Skarbowy w Lesku

1808

180840

 

8

Urząd Skarbowy w Leżajsku

1809

180940

 

9

Urząd Skarbowy w Lubaczowie

1810

181040

 

10

Urząd Skarbowy w Łańcucie

1811

181140

 

11

Urząd Skarbowy w Mielcu

1812

181240

 

12

Urząd Skarbowy w Przemyślu

1813

181340

 

13

Urząd Skarbowy w Przeworsku

1814

181440

 

14

Urząd Skarbowy w Ropczycach

1815

181540

 

15

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

1816

181640

 

16

Urząd Skarbowy w Sanoku

1817

181740

 

17

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli

1818

181840

 

18

Urząd Skarbowy w Strzyżowie

1819

181940

 

19

Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu

1820

182040

 

20

Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych

1821

182140

 

21

Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

1822

182240

 

22

Urząd Skarbowy w Nisku

1823

182340

 

23

Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie

1871

187140

 

24

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

408000

   

1)

Delegatura UCS w Przemyślu

401000

   

a)

Oddział Celny w Przemyślu

401010

   

b)

Oddział Celny w Medyce

401030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

   

e)

Oddział Celny w Korczowej

401060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Budomierzu

401080

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Rzeszowie

402000

   

a)

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

 

CUDO

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Dębicy

402040

   

d)

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

   

e)

Oddział Celny w Mielcu

402060

   

3)

Delegatura UCS w Krośnie

404000

   

a)

Oddział Celny w Krośnie

404010

   

b)

Oddział Celny w Krościenku

404030

 

przejście graniczne

XII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

0801

410000

 

1

Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

0802

080241

 

2

Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim

0803

080341

 

3

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu

0804

080441

 

4

Urząd Skarbowy w Nowej Soli

0805

080541

 

5

Urząd Skarbowy w Słubicach

0806

080641

 

6

Urząd Skarbowy w Świebodzinie

0807

080741

 

7

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

0808

080841

 

8

Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

0809

080941

 

9

Urząd Skarbowy w Żaganiu

0810

081041

 

10

Urząd Skarbowy w Żarach

0811

081141

 

11

Urząd Skarbowy w Drezdenku

0812

081241

 

12

Urząd Skarbowy w Sulęcinie

0813

081341

 

13

Urząd Skarbowy we Wschowie

0814

081441

 

14

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

0871

087141

 

15

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

418000

   

1)

Delegatura UCS w Zielonej Górze

411000

   

a)

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Olszynie

411020

   

2)

Delegatura UCS w Rzepinie

412000

   

a)

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

   

b)

Oddział Celny w Świecku

412020

 

CUDO

XIII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

3201

420000

 

1

Urząd Skarbowy w Białogardzie

3202

320242

 

2

Urząd Skarbowy w Choszcznie

3203

320342

 

3

Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

3204

320442

 

4

Urząd Skarbowy w Goleniowie

3205

320542

 

5

Urząd Skarbowy w Gryficach

3206

320642

 

6

Urząd Skarbowy w Gryfinie

3207

320742

 

7

Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim

3208

320842

 

8

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu

3209

320942

 

9

Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie

3210

321042

 

10

Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie

3211

321142

 

11

Urząd Skarbowy w Myśliborzu

3212

321242

 

12

Urząd Skarbowy w Pyrzycach

3213

321342

 

13

Urząd Skarbowy w Stargardzie

3214

321442

 

14

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

3215

321542

 

15

Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

3216

321642

 

16

Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie

3217

321742

 

17

Urząd Skarbowy w Szczecinku

3218

321842

 

18

Urząd Skarbowy w Świnoujściu

3219

321942

 

19

Urząd Skarbowy w Wałczu

3220

322042

 

20

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie

3271

327142

 

21

Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie

428000

   

1)

Delegatura UCS w Szczecinie

421000

   

a)

Oddział Celny w Szczecinie

421010

 

CUDO

b)

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

421030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Stargardzie

421000

   

e)

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Koszalinie

422000

   

a)

Oddział Celny w Koszalinie

422010

   

b)

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Szczecinku

422030

   

XIV

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY

0401

430000

 

1

Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim

0402

040243

 

2

Urząd Skarbowy w Brodnicy

0403

040343

 

3

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

0404

040443

 

4

Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

0405

040543

 

5

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

0406

040643

 

6

Urząd Skarbowy w Chełmnie

0407

040743

 

7

Urząd Skarbowy w Grudziądzu

0408

040843

 

8

Urząd Skarbowy w Inowrocławiu

0409

040943

 

9

Urząd Skarbowy w Lipnie

0410

041043

 

10

Urząd Skarbowy w Mogilnie

0411

041143

 

11

Urząd Skarbowy w Nakle Nad Notecią

0412

041243

 

12

Urząd Skarbowy w Radziejowie

0413

041343

 

13

Urząd Skarbowy w Rypinie

0414

041443

 

14

Urząd Skarbowy w Świeciu

0415

041543

 

15

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu

0416

041643

 

16

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

0417

041743

 

17

Urząd Skarbowy w Tucholi

0418

041843

 

18

Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie

0419

041943

 

19

Urząd Skarbowy we Włocławku

0420

042043

 

20

Urząd Skarbowy w Żninie

0421

042143

 

21

Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

0422

042243

 

22

Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim

0423

042343

 

23

Kujawsko–Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

0471

047143

 

24

Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu

438000

   

1)

Delegatura UCS w Bydgoszczy

431000

   

a)

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

 

CUDO
przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

   

2)

Delegatura UCS w Toruniu

432000

   

a)

Oddział Celny w Toruniu

432010

   

b)

Oddział Celny we Włocławku

432030

   

c)

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

   

XV

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

1401

440000

 

1

Urząd Skarbowy w Białobrzegach

1402

140244

 

2

Urząd Skarbowy w Ciechanowie

1403

140344

 

3

Urząd Skarbowy w Garwolinie

1404

140444

 

4

Urząd Skarbowy w Gostyninie

1405

140544

 

5

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

1406

140644

 

6

Urząd Skarbowy w Grójcu

1407

140744

 

7

Urząd Skarbowy w Kozienicach

1408

140844

 

8

Urząd Skarbowy w Legionowie

1409

140944

 

9

Urząd Skarbowy w Łosicach

1410

141044

 

10

Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim

1411

141144

 

11

Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim

1412

141244

 

12

Urząd Skarbowy w Mławie

1413

141344

 

13

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim

1414

141444

 

14

Urząd Skarbowy w Ostrołęce

1415

141544

 

15

Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej

1416

141644

 

16

Urząd Skarbowy w Otwocku

1417

141744

 

17

Urząd Skarbowy w Piasecznie

1418

141844

 

18

Urząd Skarbowy w Płocku

1419

141944

 

19

Urząd Skarbowy w Płońsku

1420

142044

 

20

Urząd Skarbowy w Pruszkowie

1421

142144

 

21

Urząd Skarbowy w Przasnyszu

1422

142244

 

22

Urząd Skarbowy w Pułtusku

1423

142344

 

23

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

1424

142444

 

24

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

1425

142544

 

25

Urząd Skarbowy w Siedlcach

1426

142644

 

26

Urząd Skarbowy w Sierpcu

1427

142744

 

27

Urząd Skarbowy w Sochaczewie

1428

142844

 

28

Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim

1429

142944

 

29

Urząd Skarbowy w Szydłowcu

1430

143044

 

30

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo

1431

143144

 

31

Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

1432

143244

 

32

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

1433

143344

 

33

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

1434

143444

 

34

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

1435

143544

 

35

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

1436

143644

 

36

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

1437

143744

 

37

Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

1438

143844

 

38

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer

1439

143944

 

39

Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

1440

144044

 

40

Urząd Skarbowy w Węgrowie

1441

144144

 

41

Urząd Skarbowy w Wołominie

1442

144244

 

42

Urząd Skarbowy w Wyszkowie

1443

144344

 

43

Urząd Skarbowy w Zwoleniu

1444

144444

 

44

Urząd Skarbowy w Żurominie

1445

144544

 

45

Urząd Skarbowy w Żyrardowie

1446

144644

 

46

Urząd Skarbowy w Lipsku

1447

144744

 

47

Urząd Skarbowy w Przysusze

1448

144844

 

48

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

1449

144944

 

49

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

1471

147144

 

50

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

1472

147244

 

51

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

1473

147344

 

52

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie

448000

   

1)

Delegatura UCS I w Warszawie

441000

   

a)

Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie

441010

   

b)

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

   

2)

Delegatura UCS II w Warszawie

442000

   

a)

Oddział Celny V w Warszawie

442010

   

b)

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

 

CUDO

3)

Delegatura UCS III „Port Lotniczy” w Warszawie

443000

   

a)

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

443010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa–Modlin

443050

 

przejście graniczne

4)

Delegatura UCS w Radomiu

444000

   

a)

Oddział Celny w Radomiu

444010

   

b)

Oddział Celny w Grójcu

444020

   

5)

Delegatura UCS w Pruszkowie

445000

   

a)

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

 

CUDO

b)

Oddział Celny w Płocku

445050

   

6)

Delegatura UCS w Siedlcach

446000

   

a)

Oddział Celny w Siedlcach

446010

   

b)

Oddział Celny w Garwolinie

446020

   

7)

Delegatura UCS w Ciechanowie

447000

   

a)

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

   

b)

Oddział Celny w Ostrołęce

447020

   

XVI

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU

0201

450000

 

1

Urząd Skarbowy w Bolesławcu

0202

020245

 

2

Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej

0203

020345

 

3

Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie

0204

020445

 

4

Urząd Skarbowy w Głogowie

0205

020545

 

5

Urząd Skarbowy w Jaworze

0206

020645

 

6

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze

0207

020745

 

7

Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze

0208

020845

 

8

Urząd Skarbowy w Kłodzku

0209

020945

 

9

Urząd Skarbowy w Legnicy

0210

021045

 

10

Urząd Skarbowy w Lubaniu

0211

021145

 

11

Urząd Skarbowy w Lubinie

0212

021245

 

12

Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim

0213

021345

 

13

Urząd Skarbowy w Miliczu

0214

021445

 

14

Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie

0215

021545

 

15

Urząd Skarbowy w Oleśnicy

0216

021645

 

16

Urząd Skarbowy w Oławie

0217

021745

 

17

Urząd Skarbowy w Strzelinie

0218

021845

 

18

Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej

0219

021945

 

19

Urząd Skarbowy w Świdnicy

0220

022045

 

20

Urząd Skarbowy w Trzebnicy

0221

022145

 

21

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

0222

022245

 

22

Urząd Skarbowy w Wołowie

0223

022345

 

23

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna

0224

022445

 

24

Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

0225

022545

 

25

Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole

0226

022645

 

26

Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto

0227

022745

 

27

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście

0228

022845

 

28

Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu

0229

022945

 

29

Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

0230

023045

 

30

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

0231

023145

 

31

Urząd Skarbowy w Złotoryi

0232

023245

 

32

Urząd Skarbowy w Górze

0233

023345

 

33

Urząd Skarbowy w Polkowicach

0234

023445

 

34

Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

0271

027145

 

35

Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu

458000

   

1)

Delegatura UCS we Wrocławiu

451000

   

a)

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

 

CUDO

b)

Oddział Celny II we Wrocławiu

451020

   

c)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Legnicy

452000

   

a)

Oddział Celny w Legnicy

452010

   

b)

Oddział Celny w Polkowicach

452020

   

c)

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

   

3)

Delegatura UCS w Wałbrzychu

454000

   

a)

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

   

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

KODY IDENTYFIKACYJNE SZKOŁY I FILII SZKOŁY

Lp.

Krajowa Szkoła Skarbowości

Filia Krajowej Szkoły Skarbowości

Kod

identyfikacyjny

Inne dopuszczalne kody jednostki
na potrzeby systemów IT

1

2

3

4

 

Krajowa Szkoła Skarbowości

0301

030100

1)

Filia w Białobrzegach

0302

030244

2)

Filia w Jastrzębiej Górze

0303

030332

3)

Filia w Krakowie

0304

030435

4)

Filia w Muszynie

0305

030535

5)

Filia w Otwocku

0306

030644

6)

Filia w Przemyślu

0307

030640

7)

Filia we Wrocławiu

0308

030845

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4

STATUT KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

§ 1. 1. W skład KIS wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)    pion wsparcia (KDWS):

a)    wsparcia zarządzania (KWZ),

b)    obsługi prawnej (KWR),

c)    audytu wewnętrznego (KWA),

d)    komunikacji i promocji (KWP),

e)    bezpieczeństwa i higieny pracy (KWB),

f)    kadr (KWK),

g)    kontroli wewnętrznej (KWW),

h)    bezpieczeństwa i ochrony informacji (KWO),

i)     ochrony danych (KWD);

2)    pion logistyki (KDLI):

a)    logistyki (KLL),

b)    kancelaryjna (KLK),

c)     informatyki (KLI);

3)    pion finansowo-księgowy (KGKF):

a)     rachunkowości budżetowej (KFR),

b)    płac (KFP),

c)     planowania i kontroli finansowej (KFK);

4)    pion informacji skarbowej (KZDI):

a)     centralnego zarządzania usługami dla klienta (KIZ),

b)    obsługi klienta (KIO),

c)     nadzoru nad jakością obsługi klienta (KIJ);

5)    pion nadzoru nad jednolitością informacji skarbowej (KZDN):

a)     nadzoru nad jednolitością w zakresie podatków pośrednich (KNP),

b)    nadzoru nad jednolitością w zakresie podatku  dochodowego od osób fizycznych (KNF),

c)     nadzoru nad jednolitością w zakresie podatku  dochodowego od osób prawnych (KNC),

d)    nadzoru nad jednolitością w zakresie pozostałych podatków, opłat i cła (KNO),

e)     zarządzania ryzykiem operacyjnym i wymiany informacji (KNR),

f)     centralnego zarządzania interpretacjami indywidualnymi (KNI).

2. W skład delegatur KIS wchodzą komórki organizacyjne:

1)    wydawania interpretacji indywidualnych (KDI);

2)    administracyjno-gospodarcza (KDA).

3. Dyrektor KIS może:

1)    dzielić piony, o których mowa w ust. 1;

2)    łączyć piony, o których mowa w ust. 1;

3)    łączyć komórki organizacyjne w obrębie pionów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej;

4)    połączyć dwie komórki organizacyjne wchodzące w skład różnych pionów organizacyjnych, umieszczając połączoną komórkę w pionie organizacyjnym, w skład którego wchodzi komórka wiodąca,

5)    jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne szczególne względy, utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1 i 2, określając jej zadania,

- z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

4. Dyrektor KIS w zależności od zakresu realizowanych zadań, może tworzyć niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 i w ust. 2 pkt 1, i różnicować zakres ich zadań.

5. Komórki, o których mowa w ust. 4, oznacza się odpowiednimi symbolami, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 i w ust. 2 pkt 1, dodając do symbolu literowego kolejną cyfrę poprzedzoną łącznikiem.

6. Do realizacji niektórych zadań dyrektor KIS może powołać rady, zespoły lub komisje, określając ich skład osobowy, cel, zakres zadań i tryb pracy.

§ 2. 1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych KIS należy w szczególności:

1)    zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;

2)    współpraca przy realizacji zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi KAS i komórkami organizacyjnymi KIS;

3)    współpraca przy realizacji zadań z innymi organami;

4)    przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania oraz podejmowanie działań antykorupcyjnych;

5)    realizacja zadań z zakresu:

a)    zarządzania kryzysowego,

b)    obronności i bezpieczeństwa państwa,

c)    zarządzania ciągłością działania;

6)    ochrona informacji prawnie chronionych;

7)    sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;

8)    prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;

9)    archiwizowanie dokumentów;

10)  przygotowywanie i opracowywanie materiałów źródłowych niezbędnych do udostępnienia informacji publicznej.

2. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie wsparcia należy w szczególności:

1)    komórki wsparcia zarządzania:

a)    wspomaganie dyrektora KIS w kształtowaniu procesów zarządczych, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami i zarządzania zmianą,

b)    prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej KIS,

c)    prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego,

d)    koordynowanie działań dotyczących zarządzania upoważnieniami;

e)     prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek;

f)    prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

g)    prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działania KIS;

2)    komórki obsługi prawnej:

a)     opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań dyrektora KIS oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

b)    opiniowanie projektów aktów prawnych i umów,

c)     analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów,

d)    reprezentowanie dyrektora KIS w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym oraz w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych,

e)     sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego,

f)     prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi przed sądami powszechnymi,

g)    informowanie dyrektora KIS o zmianach w obowiązującym prawie w zakresie zadań dyrektora KIS;

3)    komórki audytu wewnętrznego:

a)     wspieranie dyrektora KIS w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej,

b)    ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w KIS,

c)     realizacja zadań zapewniających oraz wykonywanie czynności doradczych na rzecz dyrektora KIS,

d)    współpraca z Komitetem Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, z komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie i Biurem Szefa KAS w Ministerstwie,

e)     monitoring realizacji zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania działań KIS do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu;

4)    komórki komunikacji i promocji:

a)     kreowanie wizerunku KIS,

b)    prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,

c)     popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością KIS,

d)    wykonywanie zadań rzecznika prasowego,

e)     koordynowanie zadań w zakresie udostępnienia informacji publicznej,

f)     udostępnianie informacji publicznej,

g)    prowadzenie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KIS (BIP KIS),

h)    nadzorowanie strony intranetowej,

i)     współpraca z organizacjami zrzeszającymi podatników i przedsiębiorców,

j)     koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej,

k)    nadzorowanie wdrażania procedur i standardów obsługi klienta,

l)     prowadzenie badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w KIS, oczekiwań klienta oraz badań satysfakcji klienta,

m)   współpraca z izbami w zakresie informacji podatkowej i celnej;

5)    komórki bezpieczeństwa i higieny pracy:

a)    wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

b)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

c)    prowadzenie instruktaży ogólnych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)    prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego;

6)    komórki kadr:

a)    prowadzenie spraw osobowych,

b)    planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania,

c)    planowanie i gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w KIS,

d)    prowadzenie spraw socjalnych,

e)    organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników,

f)    prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin,

g)    nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników,

h)    organizowanie stażów i praktyk,

i)     koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy,

j)     obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi,

k)    rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników KIS na podstawie art. 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową",

l)     przeciwdziałanie mobbingowi,

m)   wdrażanie rozwiązań w zakresie etyki zawodowej i zasad służby cywilnej,

n)    organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

o)    współpraca ze Szkołą w zakresie:

–     badania potrzeb szkoleniowych pracowników,

–     planowania szkoleń organizowanych przez Szkołę,

–     kierowania na szkolenia,

–     oceny jakości i efektywności szkoleń,

–     organizacji szkoleń i egzaminów w służbie przygotowawczej,

–     zarządzania trenerami wewnętrznymi KIS, w tym ich rekrutacji, rozwoju, oceny i weryfikacji,

p) organizowanie szkoleń wewnętrznych;

7)    komórki kontroli wewnętrznej:

a)     monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych,

b)    przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w KIS,

c)     rozpatrywanie i koordynowanie rozpatrywania przez komórki organizacyjne petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123, z późn. zm.), oraz prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków dotyczących działania KIS, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);

8)    komórki bezpieczeństwa i ochrony informacji:

a)    zarządzanie bezpieczeństwem informacji w KIS,

b)    zapewnienie przestrzegania w KIS przepisów o ochronie informacji niejawnych,

c)    obsługa Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, dotyczących w szczególności:

–     bezpieczeństwa osobowego,

–     bezpieczeństwa fizycznego,

–     bezpieczeństwa teleinformatycznego,

d)    koordynowanie i nadzór nad realizacją w KIS powierzonych zadań z zakresu:

–     zapewnienia ciągłości działania jednostki i nadzór nad realizacją polityki ciągłości działania jednostki,

–     zarządzania kryzysowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209, z późn. zm.),

–     planowania i programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.),

–     udziału KIS w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowego,

e)    ochrona fizyczna osób i mienia,

f)    ochrona tajemnicy skarbowej i innych tajemnic prawnie chronionych,

g)    przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych pracowników KIS, z wyjątkiem oświadczeń dyrektora KIS i zastępców dyrektora KIS;

9)    komórki ochrony danych:

obsługa Inspektora Ochrony Danych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych.

3. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie logistyki należy w szczególności:

1)    komórki logistyki:

a)     prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych,

b)    administrowanie składnikami majątkowymi,

c)     prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych,

d)    prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych,

e)     nadzór i realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

f)     planowanie rzeczowo-finansowe wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie KIS, inwestycje i remonty oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych;

2)    komórki kancelaryjnej:

a)     organizacja obiegu informacji i dokumentacji w KIS,

b)    obsługa administracyjno-kancelaryjna KIS,

c)     wykonywanie czynności w zakresie organizacji pracy kierownictwa KIS,

d)    prowadzenie sekretariatu Dyrektora KIS,

e)     prowadzenie archiwum zakładowego KIS;

3)    komórki informatyki:

a)     zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych,

b)    obsługa zgłoszeń użytkowników eksploatowanych systemów,

c)     zarządzanie infrastrukturą IT,

d)    udział w projektach informatycznych realizowanych na szczeblu centralnym,

e)     prowadzenie szkoleń w obszarze aplikacji i systemów informatycznych oraz obsługi urządzeń komputerowych,

f)     określanie pozafunkcjonalnych wymagań dla systemów informatycznych i teleinformatycznych KIS oraz udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych centralnie,

g)    planowanie wydatków na utrzymanie i rozwój usług informatycznych,

h)    współpraca z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.

4. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie finansowo-księgowym należy w szczególności:

1)    komórki rachunkowości budżetowej:

a)    prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,

b)    realizacja planu finansowego,

c)    sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki budżetowej,

d)    prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych,

e)    obsługa rachunków bankowych jednostki budżetowej,

f)    dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika,

g)    rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,

h)    obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

i)     obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

j)     dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami KIS jako płatnika,

k)    prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;

2)    komórki płac:

a)     dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami,

b)    dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika,

c)     prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń;

3)    komórki planowania i kontroli finansowej:

a)     planowanie budżetowe w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

b)    monitorowanie i analizowanie budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

c)     koordynowanie kontroli finansowej w KIS,

d)    wykonywanie zadań wierzyciela w zakresie należności KIS,

e)     wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego.

5. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie informacji skarbowej należy w szczególności:

1)    komórki centralnego zarządzania usługami dla klienta:

a)     planowanie i koordynowanie realizacji zadań w zakresie obsługi klienta,

b)    ustalanie zasad i koordynowanie przydziału pracowników do realizacji określonych zadań w zakresie obsługi klienta,

c)     ustalanie zasad i sporządzanie rocznych planów urlopów dla pracowników komórek obsługi klienta,

d)    obsługa zgłoszeń dotyczących usterek i awarii centrali telefonicznej obsługującej informację skarbową,

e)     wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie obsługi klienta,

f)     współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi KAS korzystającymi z infrastruktury Systemu Informacji Telefonicznej;

2)    komórki obsługi klienta:

a)     obsługa zapytań telefonicznych oraz kierowanych drogą elektroniczną,

b)    obsługa zapytań pisemnych dotyczących przepisów prawa celnego,

c)     przygotowywanie modułów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń,

d)    przygotowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji na stronach internetowej i intranetowej,

e)     współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi KIS przy przygotowywaniu materiałów informacyjnych i edukacyjnych,

f)     monitoring wydanych i opublikowanych interpretacji indywidualnych w zakresie jednolitości stosowania prawa podatkowego;

3)    komórki nadzoru nad jakością obsługi klienta:

a)     analizowanie i ocena jakości odpowiedzi udzielanych przez komórki obsługi klienta pod kątem ich poprawności merytorycznej i językowej oraz sposobu komunikacji i sformułowania odpowiedzi,

b)    przeprowadzanie okresowych badań jakości udzielanych odpowiedzi,

c)     analizowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie obsługi klienta.

6. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie nadzoru nad jednolitością informacji skarbowej należy w szczególności:

1)    komórki nadzoru nad jednolitością w zakresie podatków pośrednich:

a)     nadzór nad zapewnieniem przekazywania jednolitej informacji  skarbowej w zakresie podatków pośrednich,

b)    opracowywanie stanowisk KIS w zakresie podatków pośrednich,

c)     współpraca z Ministerstwem w zakresie udzielanej informacji  skarbowej,

d)    rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji ogólnej,

e)     współpraca z Ministerstwem i komórkami organizacyjnymi KIS w zakresie:

–     orzecznictwa sądów administracyjnych,

–     prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej,

–     monitorowania jednolitości informacji skarbowych,

–     identyfikowania obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełnienia obowiązków podatkowych;

2)    komórki nadzoru nad jednolitością w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

a)     nadzór nad zapewnieniem przekazywania jednolitej informacji skarbowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

b)    opracowywanie stanowisk KIS w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

c)     współpraca z Ministerstwem w zakresie udzielanej informacji skarbowej,

d)    rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji ogólnej,

e)     współpraca z Ministerstwem i komórkami organizacyjnymi KIS w zakresie:

–     orzecznictwa sądów administracyjnych,

–     prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej,

–     monitorowania jednolitości informacji skarbowych,

–     identyfikowania obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełnienia obowiązków podatkowych;

3)    komórki nadzoru nad jednolitością w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

a)     nadzór nad zapewnieniem przekazywania jednolitej informacji skarbowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

b)    opracowywanie stanowisk KIS w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

c)     współpraca z Ministerstwem w zakresie udzielanej informacji skarbowej,

d)    rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji ogólnej,

e)     współpraca z Ministerstwem i komórkami organizacyjnymi KIS w zakresie:

–     orzecznictwa sądów administracyjnych,

–     prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej,

–     monitorowania jednolitości informacji skarbowych,

–     identyfikowania obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełnienia obowiązków podatkowych;

4)    komórki nadzoru nad jednolitością w zakresie pozostałych podatków, opłat i cła:

a)    nadzór nad zapewnieniem przekazywania jednolitej informacji  skarbowej w zakresie Ordynacji podatkowej, pozostałych podatków, opłat i cła,

b)    opracowywanie stanowisk KIS w zakresie Ordynacji podatkowej, pozostałych podatków, opłat i cła,

c)    współpraca z Ministerstwem w zakresie udzielanej informacji  skarbowej,

d)    rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji ogólnej,

e)    współpraca z Ministerstwem i komórkami organizacyjnymi KIS w zakresie:

–     orzecznictwa sądów administracyjnych,

–     prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej,

–     monitorowania jednolitości informacji podatkowej i celnej,

–     identyfikowania obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełnienia obowiązków podatkowych i celnych;

5)    komórki zarządzania ryzykiem operacyjnym i wymiany informacji:

a)     pozyskiwanie i rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem zewnętrznym w KIS,

b)    prowadzenie rejestru ryzyka,

c)     współpraca z Ministerstwem i komórkami organizacyjnymi KIS:

–      przy identyfikowaniu obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełnienia obowiązków podatkowych i celnych,

–      w zakresie wymiany informacji o interpretacjach transgranicznych,

–      w zakresie działań związanych z analizą ryzyka  operacyjnego;

6)    komórki centralnego zarządzania interpretacjami indywidualnymi:

a)     zarządzanie wnioskami o wydanie interpretacji wpływającymi do KIS,

b)    nadzór nad terminowością wykonywania zadań przez komórki wydawania interpretacji indywidualnych,

c)     bieżące monitorowanie obciążenia komórek wydawania interpretacji indywidualnych,

d)    uruchamianie i nadzorowanie procedur pomocy i wsparcia pomiędzy komórkami wydawania interpretacji indywidualnych oraz obsługi klienta.

7. Do zadań komórek organizacyjnych w delegaturach KIS należy w szczególności:

1)    komórki wydawania interpretacji indywidualnych:

a)     prowadzenie spraw dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego,

b)    przygotowywanie modułów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych,

c)     współpraca z komórkami organizacyjnymi KIS przy przygotowywaniu materiałów informacyjnych i edukacyjnych;

2)    komórki administracyjno-gospodarczej:

a)     prowadzenie sekretariatów zastępców dyrektora KIS,

b)    obsługa kancelaryjna,

c)     obsługa w zakresie kadrowo-administracyjno-gospodarczym,

d)    organizacja obiegu informacji i dokumentacji.

§ 3. Dyrektor KIS może w regulaminie organizacyjnym KIS upoważnić pracowników KIS do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 - 7

§ 4. 1. Dyrektor KIS nadaje regulamin organizacyjny KIS, po zatwierdzeniu projektu regulaminu przez Szefa KAS .

2. Regulamin organizacyjny KIS określa:

1)    strukturę organizacyjną KIS;

2)    szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych;

3)    zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora KIS i zastępców dyrektora KIS oraz głównego księgowego;

4) zakres stałych upoważnień – zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, referatów i innych pracowników obsługujących dyrektora KIS – do wydawania interpretacji indywidualnych, postanowień, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach.3. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 4, dyrektor KIS składa wniosek o wyrażenie zgody przez Szefa KAS, wraz z uzasadnieniem oraz projektem regulaminu organizacyjnego KIS.

§ 5. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 6. Regulamin organizacyjny KIS podlega udostępnieniu w siedzibie oraz na stronie BIP KIS.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5

STATUT IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

§ 1. 1. W skład izby wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)    pion zarządzania (IDPZ):

a)     obsługi prawnej (IZP),

b)    audytu wewnętrznego (IZA),

c)     obsługi klienta i komunikacji zewnętrznej (IZK),

d)    bezpieczeństwa i ochrony informacji (IZO),

e)     kontroli wewnętrznej (IZW),

f)     bezpieczeństwa i higieny pracy (IZH),

g)    ochrony danych (IDO);

2)    pion wsparcia  (IZPW):

a)     wsparcia zarządzania (IWZ),

b)    kadr (IWK),

c)     spraw pracowniczych i socjalnych (IZP),

d)    szkoleń (IWS),

e)     kancelaryjna (IWD);

3)    pion orzecznictwa (IZPO):

a)     podatków dochodowych (IOD),

b)    podatku od towarów i usług (IOV),

c)     podatków majątkowych i sektorowych (IOM),

d)    podatku akcyzowego i podatku od gier (IOA),

e)     postępowania celnego (IOC),

f)     identyfikacji i rejestracji podatkowej (IOR),

g)    nadzoru nad orzecznictwem (ION);

4)    pion poboru i egzekucji (IZPE):

a)     spraw wierzycielskich (IEW),

b)    egzekucji administracyjnej (IEE),

c)     obsługi bezpośredniej i rachunkowości podatkowej (IER);

5)    pion kontroli, cła i audytu (IZPC):

a)     kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej (ICK),

b)    zarządzania ryzykiem (ICR),

c)     współpracy międzynarodowej (ICM),

d)    audytu środków publicznych (ICA),

e)     obsługi przedsiębiorców w zakresie cła, pozwoleń i czynności audytowych (ICP),

f)     spraw karnych skarbowych (ICS);

6)    pion finansowo-księgowy (IGKF):

a)     rachunkowości budżetowej (IFR),

b)    płac (IFP),

c)     planowania i kontroli finansowej (IFK);

7)    pion logistyki i usług (IZPL):

a)    logistyki (ILL),

b)    zarządzania i administrowania nieruchomościami (ILN),

c)    zamówień publicznych (ILZ),

d)    archiwum (ILA);

8)    pion informatyki (IZPI):

a)    bezpieczeństwa i licencji (IIB),

b)    systemów lokalnych i Bazy Wiedzy (IIL),

c)    helpdesk (IIH),

d)    wsparcia informatycznego (IIW),

e)    systemów centralnych (IIC),

f)    infrastruktury sieciowej i serwerowej (IIS).

2. W skład izb, w których tworzy się pion celno-graniczny (IZPG) mogą wchodzić dodatkowo następujące komórki organizacyjne:

1)    graniczna (IGG);

2)    zakazów, ograniczeń, kontroli i środków polityki handlowej (IGK).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 do składu pionu celno-granicznego można również przenieść komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e oraz pkt 5 lit. e, oznaczone w pionie celno-granicznym modułem literowym odpowiednio IGC lub IGP.

4. W skład pionu celno-granicznego mogą również wchodzić komórki organizacyjne niewymienione w ust. 2 i 3, wykonujące zadania z zakresu nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem osób, towarów i środków transportu, oznaczone odpowiednim modułem literowym.

5. Dyrektor izby zapewnia obsługę administracyjną wydziałów terenowych wchodzących w skład komórek organizacyjnych Ministerstwa.

6. Dyrektor izby może:

1)    dzielić piony, o których mowa w ust. 1;

2)    łączyć piony, o których mowa w ust. 1;

3)    łączyć komórki organizacyjne w obrębie pionów, o których mowa w ust. 1; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej;

4)    połączyć dwie komórki organizacyjne wchodzące w skład różnych pionów organizacyjnych, umieszczając połączoną komórkę w pionie organizacyjnym, w skład którego wchodzi komórka wiodąca;

5)    jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne szczególne względy, utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1 i 2, określając jej zadania,

- z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

7. Dyrektor izby w zależności od zakresu realizowanych zadań, może tworzyć niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, i różnicować zakres ich zadań.

8. Komórki utworzone w trybie określonym w ust. 7 oznacza się odpowiednimi symbolami, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, dodając do symbolu literowego kolejną cyfrę poprzedzoną łącznikiem.

9. Centra kompetencyjne oraz komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane, mogą wchodzić w skład pionu wsparcia nadzorowanego bezpośrednio przez dyrektora izby albo pionu, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne o zakresach zadań merytorycznie związanych z zadaniami centrum kompetencyjnego lub tej komórki.

10. Do realizacji niektórych zadań dyrektor izby może powołać rady, zespoły lub komisje, określając ich skład osobowy, cel, zakres zadań i tryb pracy.

§ 2. 1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych izby należy w szczególności:

1)    zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie właściwości komórki i podległych urzędów;

2)    wdrażanie i koordynowanie w zakresie właściwości komórki stosowania jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych podległych urzędów;

3)    sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością podległych urzędów i prawidłowością postępowań prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych w zakresie stosowanych przepisów;

4)    współpraca przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi izby i innymi jednostkami organizacyjnymi KAS;

5)    współpraca przy realizacji zadań z innymi organami;

6)    przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania i podejmowanie działań antykorupcyjnych;

7)    realizacja zadań z zakresu:

a)    zarządzania kryzysowego,

b)    obronności i bezpieczeństwa państwa,

c)    zarządzania ciągłością działania;

8)    ochrona informacji prawnie chronionych;

9)    przestrzeganie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji;

10)  sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;

11)  przygotowywanie i opracowywanie materiałów źródłowych niezbędnych do udzielenia informacji publicznej;

12)  prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;

13)  wykonywanie zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy przez komórki organizacyjne w podległych urzędach;

14)  realizacja zadań niezbędnych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania izby;

15)  nadzór nad merytoryczną poprawnością danych w aplikacjach informatycznych wspierających pracę w poszczególnych obszarach;

16)  archiwizowanie dokumentów;

17)  przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

18)  przeciwdziałanie zjawisku mobbingu.

2. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie zarządzania izby należy w szczególności:

1)    komórki obsługi prawnej:

a)     sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań dyrektora izby i zadań naczelników podległych urzędów oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

b)    opiniowanie projektów aktów prawnych ,

c)     analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych w toku postępowań prowadzonych w izbie i podległych urzędach,

d)    reprezentowanie dyrektora izby oraz naczelników podległych urzędów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym oraz w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych,

e)     sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego,

f)     opiniowanie pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe,

g)    opiniowanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych,

h)    sprawozdawczość i analiza z zakresu skarg i orzeczeń sądowych,

i)     prowadzenie rejestrów spraw sądowych,

j)     sporządzanie pisemnych informacji o rozstrzygnięciach w prowadzonych sprawach sądowych,

k)    prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi przed sądami powszechnymi,

l)     koordynowanie obsługi prawnej w izbie i podległych urzędach, z wyjątkiem obsługi prawnej w urzędach celno-skarbowych, w których funkcjonuje komórka organizacyjna obsługi prawnej;

2)    komórki audytu wewnętrznego:

a)     wspieranie dyrektora izby w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,

b)    ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w izbie oraz podległych urzędach,

c)     realizacja zadań zapewniających oraz świadczenie usług doradczych na rzecz dyrektora izby,

d)    monitoring realizacji zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania działań izby oraz podległych urzędów do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu,

e)     realizacja zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra oraz Szefa KAS,

f)     współpraca z Komitetem Audytu powołanym dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, z komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie i Biurem Szefa KAS w Ministerstwie;

3)    komórki obsługi klienta i komunikacji zewnętrznej:

a)     kreowanie wizerunku KAS oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami zrzeszającymi podatników i przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,

b)    prowadzenie i koordynowanie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,

c)     koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej oraz prowadzenie spraw w zakresie dostępu do informacji publicznej,

d)    obsługa prasowa i medialna izby i podległych urzędów, w tym wykonywanie zadań rzecznika prasowego,

e)     współpraca z KIS w zakresie udzielania informacji podatkowej i celnej,

f)     prowadzenie stron internetowych BIP izby i podległych urzędów,

g)    koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej, w tym nadzorowanie, tworzenie i aktualizowanie strony intranetowej,

h)    redagowanie informacji i materiałów zamieszczanych na portalach informacyjnych izby,

i)     projektowanie materiałów graficznych oraz innych materiałów promocyjnych na potrzeby izby,

j)     realizacja wewnętrznej polityki informacyjnej izby,

k)    nadzorowanie wdrażania w podległych urzędach procedur i standardów obsługi klienta i wsparcia podatnika,

l)     nadzorowanie i monitorowanie jakości obsługi klienta w podległych urzędach oraz koordynowanie prowadzenia badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w podległych urzędach, oczekiwań klienta oraz badań satysfakcji klienta,

m)   tworzenie, utrzymywanie i bieżąca aktualizacja zintegrowanego Systemu Informacji w zakresie wyznaczonym dla izby,

n)    monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu;

4)    komórki bezpieczeństwa i ochrony informacji:

a)    współpraca z komórką organizacyjną Ministerstwa, właściwą w sprawach zarządzania bezpieczeństwem i ochroną informacji, w zakresie realizowanych zadań,

b)    obsługa Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, dotyczących w szczególności:

–     bezpieczeństwa osobowego,

–     bezpieczeństwa fizycznego,

–     bezpieczeństwa teleinformatycznego,

c)    realizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją w izbie i podległych urzędach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności:

–     koordynowanie i realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym,

–     obsługa zespołu zarządzania kryzysowego w izbie i podległych urzędach,

–     monitoring zagrożeń w izbie i podległych urzędach,

–     opracowywanie, analiza oraz opiniowanie dokumentów, dotyczących zarządzania kryzysowego,

d)    realizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją w izbie i podległych urzędach zadań z zakresu zarządzania ciągłością działania, w szczególności:

–     zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania ciągłością działania,

–     opracowanie, nadzór nad realizacją oraz utrzymanie dokumentacji (Plan ciągłości),

–     procesu analizy przerwy w realizacji procesów biznesowych na funkcjonowanie izby i podległych urzędów,

e)    realizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją w izbie i podległych urzędach zadań z zakresu obronności, w szczególności:

–     planowanie operacyjne i programowanie obronne,

–     przygotowanie systemu kierowania jednostką,

–     realizacja zadań związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa,

–     planowanie i organizacja szkoleń obronnych,

–     reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

–     realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS),

f)     planowanie i nadzór nad realizacją w izbie i podległych urzędach zadań w obszarze ochrony fizycznej osób i mienia,

g)    przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych pracowników izby, z wyjątkiem oświadczeń dyrektora i zastępców dyrektora izby oraz naczelników podległych urzędów skarbowych, urzędu celno-skarbowego i ich zastępców,

h)    realizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją w izbie i podległych urzędach zadań w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego:

–     planowanie, monitorowanie i weryfikacja stosowania zabezpieczeń danych w systemach informatycznych,

–     realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

–     obsługa incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego dotyczących systemów informatycznych oraz lokalnej infrastruktury teleinformatycznej,

–     wnioskowanie do właściwej komórki w Ministerstwie o przeprowadzenie audytów w zakresie stosowania Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Teleinformatycznym,

–     koordynowanie zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, z wyłączeniem systemów niejawnych,

–     udział w projektowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń informacji w aktualnie funkcjonujących oraz projektowanych, lokalnych systemach informatycznych w izbie i podległych urzędach, z wyłączeniem systemów niejawnych,

–     koordynowanie realizacji szkoleń i instruktaży w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników,

i)     prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,

j)     organizacja szkoleń dla izby i podległych urzędów w zakresie:

–     ochrony informacji prawnie chronionych,

–     zachowania ciągłości działania,

–     zarządzania kryzysowego,

–     ochrony osób i mienia,

–     spraw obronnych;

5)    komórki kontroli wewnętrznej:

a)     planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092) w podległych urzędach oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej,

b)    planowanie, przygotowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej,

c)     sporządzanie planów kontroli prowadzonych przez komórkę,

d)    monitorowanie wykonywania przez podległe urzędy zadań oraz ustalanie i analizowanie przyczyn niewłaściwego wykonywania zadań, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,

e)     nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych po kontrolach przeprowadzonych w podległych urzędach,

f)     przekazywanie innym komórkom organizacyjnym izby materiałów z przeprowadzonych kontroli do wykorzystania w celu m.in. sprawowania nadzoru,

g)    analiza informacji zewnętrznych oraz wewnętrznych, sygnalizujących kształtowanie się niepożądanego stanu faktycznego lub niezadowalającego stopnia realizacji zadań w izbie oraz podległych urzędach,

h)    proponowanie usprawnień, kierowanie informacji, wniosków, wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń i wytycznych, stanowiących wynik przeprowadzonych analiz informacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz postępowań wyjaśniających i kontrolnych,

i)     koordynowanie organizacji kontroli prowadzonych w izbie i podległych urzędach przez zewnętrzne organy kontrolne oraz monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne izby wniosków i zaleceń pokontrolnych,

j)     rozpatrywanie i koordynowanie rozpatrywania przez komórki organizacyjne petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz rozpatrywanie i koordynowanie rozpatrywania przez komórki organizacyjne skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

k)    monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji,

l)     podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych w izbie i podległych urzędach,

m)   sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych,

n)    współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawnienia w izbie i podległych urzędach przestępstw korupcyjnych,

o)    orzekanie w sprawie wyłączenia naczelników podległych urzędów na podstawie art. 131 i 131a Ordynacji podatkowej;

6)    komórki bezpieczeństwa i higieny pracy:

a)    wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w izbie i podległych urzędach,

b)    prowadzenie instruktaży ogólnych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)    prowadzenie spraw z zakresu ochrony radiologicznej.

d)    wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

e)    kierowanie pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne) oraz prowadzenie ewidencji i analizy wydanych zaświadczeń lekarskich;

7)    komórki ochrony danych:

obsługa Inspektora Ochrony Danych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych.

3. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie wsparcia  izby należy w szczególności:

1)    komórki wsparcia zarządzania:

a)     wspomaganie dyrektora izby w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami i zarządzania zmianą,

b)    prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej izby i podległych urzędów,

c)     prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego,

d)    prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działania izby,

e)     nadzór nad działaniami związanymi ze stosowaniem Ceremoniału Służby Celno-Skarbowej oraz koordynowanie organizacji wojewódzkich obchodów Dnia KAS;

f)     koordynowanie działań dotyczących zarządzania upoważnieniami;

g)    prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek;

h)    nadzór nad porozumieniami zawieranymi przez izbę;

i)     organizacyjne przygotowywanie i obsługa narad oraz spotkań służbowych kadry kierowniczej izby,

j)     współpraca międzynarodowa, w tym w regionach przygranicznych oraz koordynacja działania izby i podległych urzędów w tym zakresie, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek,

k)    prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;

2)    komórki kadr:

a)     prowadzenie spraw osobowych,

b)    planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania,

c)     organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników,

d)    prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin,

e)     nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz nad rozliczaniem czasu pracy pracowników i czasu pełnionej służby funkcjonariuszy,

f)     koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz opisu i wartościowania stanowisk pracy,

g)    obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi,

h)    prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem ze stanowiska zastępcy naczelnika podległego urzędu,

i)     wdrażanie rozwiązań w zakresie etyki zawodowej, przestrzegania zasad służby cywilnej i Służby Celno-Skarbowej,

j)     organizacja stażów i praktyk;

3)    spraw pracowniczych i socjalnych:

a)    prowadzenie spraw związanych z naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),

b)    przygotowywanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej,

c)    monitorowanie wykorzystania środków pod kątem zgodności z rocznym planem rzeczowo-finansowym działalności socjalnej,

d)    rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń, sporządzanie projektów decyzji wypłat świadczeń oraz umów pożyczek na cele mieszkaniowe,

e)    monitorowanie zgodności spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych z harmonogramem, powiadamianie stron o powstałym zadłużeniu, windykacja oraz przygotowywanie dokumentacji dla komórki organizacyjnej reprezentującej izbę w sprawach sądowych,

f)    prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń i wydawanie zaświadczeń w zakresie przyznanych świadczeń z ZFŚS,

g)    współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w izbie w zakresie ZFŚS;

4)    komórki szkoleń:

a)    organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

b)    współpraca ze Szkołą w zakresie:

–     badania potrzeb szkoleniowych pracowników,

–     planowania szkoleń organizowanych przez Szkołę,

–     kierowania pracowników na szkolenia,

–     oceny jakości i efektywności szkoleń,

–     organizacji szkoleń i egzaminów w służbie przygotowawczej,

–     zarządzania trenerami wewnętrznymi w izbie, w tym ich rekrutacji, rozwoju, oceny i weryfikacji,

c)    organizowanie szkoleń wewnętrznych;

5)    komórki kancelaryjnej:

a)    organizacja obiegu informacji i dokumentacji w izbie i podległych urzędach,

b)    prowadzenie sekretariatów kierownictwa izby,

c)    obsługa administracyjno-kancelaryjna izby,

d)    wykonywanie czynności w zakresie organizacji pracy kierownictwa.

4. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie orzecznictwa izby należy w szczególności:

1)    komórki podatków dochodowych:

a)    orzecznictwo w sprawach dotyczących:

–     podatków dochodowych,

–     podatku tonażowego,

–     wpłat z zysku,

b)    rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu w sprawach będących w zakresie właściwości komórki;

2)    komórki podatku od towarów i usług:

a)    orzecznictwo w sprawach dotyczących:

–     podatku od towarów i usług,

–     zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w zakresie właściwości komórki,

b)    orzecznictwo w zakresie kas rejestrujących,

c)    ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców, analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez Ministra oraz orzecznictwo w zakresie określania zwrotu do budżetu państwa kwoty nienależnie pobranych dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych,

d)    rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących w zakresie właściwości komórki;

3)    komórki podatków majątkowych i sektorowych:

a)     orzecznictwo w sprawach dotyczących:

–      podatku od czynności cywilnoprawnych,

–      podatku od spadków i darowizn,

–      podatków sektorowych, o których mowa w przepisach odrębnych,

b)    rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących w zakresie właściwości komórki;

4)    komórki podatku akcyzowego i podatku od gier:

a)    orzecznictwo w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu podatku od gier, akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, w tym w trybach nadzwyczajnych,

b)    wydawanie, zmiana, i cofanie zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,

c)     zatwierdzanie regulaminu i zmian w regulaminie loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,

d)    przyjmowanie i rozliczanie gwarancji wypłacalności nagród i bankowych gwarancji wypłat nagród, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 r. poz. 165, z późn. zm.),

e)     zatwierdzanie lokalizacji salonu gier,

f)     przyjmowanie zgłoszeń prowadzenia działalności przez producentów i dystrybutorów automatów do gier, w tym o rozpoczęciu, zawieszeniu, wznowieniu i zakończeniu działalności gospodarczej,

g)    przyjmowanie zgłoszeń organizacji turnieju gry pokera,

h)    koordynacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez urzędy w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, podatku od gier oraz dopłat o których mowa w ustawie o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin,

i)     prowadzenie postępowań odwoławczych w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w ustawie o grach hazardowych;

5)    komórki postępowania celnego:

a)     prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa,  zwolnienia z należności celnych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi,

b)    prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej, na prowadzenie magazynu czasowego składowania lub składu celnego,

c)     prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń dotyczących ryczałtowego określenia niektórych elementów dodawanych do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej lub niektórych elementów nie wliczanych do wartości celnej, w przypadku, gdy kwoty odnoszące się do tych elementów nie są wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej,

d)    prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na odroczenie terminu płatności wymaganych należności celnych, o których mowa w art. 110 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "unijnym kodeksem celnym", oraz udzielania innych ułatwień płatniczych,

e)     prowadzenia postępowań w zakresie wstrzymania wykonana decyzji na podstawie przepisów unijnego Kodeksu Celnego,

f)     występowanie do zagranicznych organów z wnioskiem o weryfikację dowodów pochodzenia oraz realizacja takich wniosków otrzymanych z zagranicy,

g)    występowanie z wnioskiem o weryfikację dokumentów handlowych dotyczących wartości celnej oraz realizacja takich wniosków otrzymanych z zagranicy,

h)    koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu obejmowania towarów procedurą celną,  zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, zwolnienia z należności celnych, opłat w sprawach celnych, przewozów drogowych, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi,

i)     nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów, wartości celnej, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi,

j)     nadzór i koordynowanie, we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie działań w zakresie stwierdzania nieściągalności lub uznawania za nieściągalne tradycyjnych środków własnych UE z tytułu należności celnych oraz wypisywania kwot tych należności z raportu TOR,

k)    nadzór nad działalnością komórki ogólnej urzędu celno-skarbowego w zakresie prowadzenia magazynu depozytowego,

l)     rozpatrywanie w II instancji spraw dotyczących odmowy legalizacji świadectw przewozowych,

m)   realizacja spraw dotyczących odwołań od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego  o  zarządzeniu konwoju, wydanych na podstawie art. 67 ust.§ 1 ustawy o KAS.

n)    realizacja spraw dotyczących odwołań od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego w  przedmiocie kar pieniężnych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o  systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708, z późn. zm.),

o)    prowadzenie postepowań w zakresie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub norm zużycia wyrobów akcyzowych, stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego, znaków akcyzy oraz zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego;

6)    komórki identyfikacji i rejestracji podatkowej:

a)     orzecznictwo w sprawach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

b)    orzecznictwo w sprawach rejestracji podatników podatku od towarów i usług,

c)     nadzór nad realizacją i wsparcie organizacji zadań dotyczących ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

d)    nadzór nad realizacją i wsparcie organizacji zadań dotyczących rejestrowania i wykreślania z rejestru podatników podatku od towarów i usług i VAT-UE,

e)     przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych,

f)     współpraca w prowadzeniu szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych urzędów oraz opracowywanie modułów szkoleniowych, w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS, z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego;

7)    komórki nadzoru nad orzecznictwem:

a)    koordynacja zapewnienia jednolitości prawidłowego orzecznictwa,

b)    bieżąca analiza przepisów prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE, sygnalizowanie zmian linii orzeczniczej oraz rozbieżności między orzecznictwem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych,

c)    prowadzenie szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych urzędów oraz opracowywanie modułów szkoleniowych, w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS, z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego,

d)    prowadzenie ewidencji funduszy założycielskich,

e)    nadzór nad wykorzystywaniem przez komórki organizacyjne izby i podległych urzędów Centralnego Rejestru Danych Podatkowych,

f)    nadzór nad orzecznictwem w zakresie prawidłowości przyjmowania oraz rozliczania kaucji gwarancyjnych,

g)    nadzór nad wprowadzaniem i rzetelnością danych w Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących,

h)    nadzór i koordynowanie na poziomie województwa wymiany oraz analizowania informacji podatkowych w zakresie właściwości komórki,

i)     opracowywanie zbiorczych zestawień, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów prawa,

j)     niezwłoczne zgłaszanie do Szefa KAS różnic interpretacyjnych przepisów prawa.

5. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie poboru i egzekucji izby należy w szczególności:

1)    komórki spraw wierzycielskich:

a)     orzecznictwo w sprawach dotyczących zabezpieczenia, wymagalności oraz realizacji zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie:

–      udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych  należności, z wyłączeniem należności celnych i kosztów postępowania sądowego,

–      odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe oraz z tytułu długu celnego, którego podstawą prawną są przepisy rozdziału 15 Ordynacji podatkowej, z wyłączeniem określenia lub ustalenia zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę,

–      wstrzymania wykonania decyzji, w tym w trybach nadzwyczajnych w zakresie właściwości komórki,

–      zabezpieczenia zobowiązań podatkowych,

–      nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,

–     odsetek za zwłokę,

b)    orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej spadkobierców następców prawnych i podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,

c)     nadzór nad urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości i efektywności poboru należności pieniężnych i zmniejszania zaległości,

d)    rozpatrywanie sporów kompetencyjnych w sprawach wierzycielskich,

e)     przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych,

f)     rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie ,

g)    współpraca w prowadzeniu szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych urzędów oraz opracowywanie modułów szkoleniowych, w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS, z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego,

h)    rozpatrywanie wniosków o wyłączenie z udziału w postępowaniu pracownika komórki na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej,

i)     publikacją wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077);

2)    komórki egzekucji administracyjnej:

a)     orzecznictwo w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w tym dotyczącym wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,

b)    nadzór nad egzekucją administracyjną należności pieniężnych,

c)     nadzór nad wykonywaniem orzeczeń przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa, likwidacji niepodjętych depozytów oraz innych orzeczeń,

d)    rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących spraw egzekucyjnych,

e)     przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych,

f)     prowadzenia strony BIP izby i podległych urzędów w zakresie dotyczącym obwieszczeń o sprzedażach egzekucyjnych,

g)    prowadzenia listy biegłych skarbowych,

h)    rozpatrywanie  ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie;

3)    komórki obsługi bezpośredniej i rachunkowości podatkowej:

a)     sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów skarbowych w zakresie:

–      prowadzenia obsługi bezpośredniej,

–      działań mających na celu zwiększanie stopnia dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych,

b)    orzecznictwo w sprawach z zakresu:

–     rachunkowości, w tym dotyczących zaliczania wpłat, nadpłat i zwrotów podatków na poczet należności podatkowych,

–     odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu lub o wysokości zaległości podatkowych,

c)    przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych,

d)    rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie,

e)    rozpatrywanie zażaleń na przewlekłe prowadzenie postępowania,

f)    rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów,

g)    prowadzenie szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych urzędów oraz opracowywanie modułów szkoleniowych, w szczególności w zakresie obsługi bezpośredniej, z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego.

6. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie kontroli, cła i audytu należy w szczególności:

1)    komórki kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej:

a)     koordynowanie kontroli podatkowych wykonywanych przez naczelników urzędów skarbowych,

b)    nadzór nad prawidłowością kontroli podatkowych i czynności oraz monitorowanie działań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w urzędach skarbowych,

c)     sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań komórek kontroli podatkowej w urzędach skarbowych oraz systemów ewidencjonujących kontrole podatkowe i czynności sprawdzające,

d)    sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań komórek kontroli celno-skarbowej, kontroli celno-skarbowej rynku i realizacji w zakresie kontroli celno-skarbowej w urzędzie celno-skarbowym oraz systemami ewidencjonującymi kontrole celno-skarbowe i czynności sprawdzające, e)         opracowywanie jednolitych standardów kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych oraz zaleceń i wytycznych dotyczących realizacji zadań, w szczególności w odniesieniu do egzekwowania zakazów i ograniczeń pozataryfowych i środków polityki handlowej,

e)     rozpoznawanie i zapobieganie czynom zabronionym, w szczególności w odniesieniu do egzekwowania zakazów i ograniczeń pozataryfowych i środków polityki handlowej,

f)     nadzór i wsparcie w zakresie wykorzystywania elektronicznych narzędzi wspomagających kontrolę podatkową i kontrolę celno-skarbową,

g)    orzecznictwo w drugiej instancji w zakresie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, w tym w zakresie zarządzania konwoju oraz w zakresie urzędowego sprawdzenia,

g)    nadzór nad terminowością oraz właściwą weryfikacją zwrotów podatku od towarów i usług,

i)     rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów,

j)     przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych,

k)    koordynowanie, ocenianie prawidłowości przesyłanych sprawozdań, informacji zbiorczych i analiz z podległych urzędów i innych komórek organizacyjnych izby oraz sporządzanie okresowych sprawozdań, w szczególności dotyczących czynności w postępowaniach mandatowych w obszarze zakazów i ograniczeń pozataryfowych i środków polityki handlowej,

l)     nadzór nad wykonywaniem kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, w szczególności dotyczącej prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących,

m)   przechowywanie i strzeżenie środków transportu i towarów zatrzymanych w toku kontroli przewozu towarów oraz ustalanie w drodze postanowienia wysokości opłat za usuniecie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 708, z późn. zm.),

n)    rozpatrywanie odwołań od decyzji nakładających kary pieniężne oraz zażaleń na postanowienia o wysokości opłat za usuniecie,

o)    nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej,

p)    rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie w zakresie właściwości komórki,

r)     współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej;

2)    komórki zarządzania ryzykiem:

a)     nadzór merytoryczny nad analizami ryzyka oraz czynnościami sprawdzającymi prowadzonymi w podległych urzędach  i,

b)    ocena i prognozowanie możliwych zagrożeń ekonomicznych, pozaekonomicznych i społecznych w obszarach zadań wykonywanych w izbie i podległych urzędach,

c)     analiza stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi i celnymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS,

d)    ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu i trybu wymiany informacji w tym zakresie,

e)     pozyskiwanie i rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem zewnętrznym,

f)     opracowywanie i koordynowanie realizacji planu działań we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi izby i podległymi urzędami oraz monitorowanie jego wykonania,

g)    zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych oraz prowadzenie rejestru ryzyka w tym zakresie,

h)    opracowywanie analiz i sprawozdań oraz informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z realizacją polityki finansowej państwa oraz zarządzania ryzykiem,

i)     porównywanie, analiza i ocena danych z urzędów skarbowych z obszaru kontroli podatkowej oraz z urzędu celno-skarbowego z obszaru kontroli celno-skarbowej,

j)     zlecanie  przeprowadzania jednostkowych analiz ryzyka urzędom skarbowym i urzędom celno-skarbowym,

k)    nadzór nad urzędami skarbowymi w zakresie obsługi oświadczeń o stanie majątkowym;

3)    komórki współpracy międzynarodowej:

a)     nadzór i koordynowanie na poziomie województwa wymiany oraz analizowania informacji podatkowych, w tym o podatku od towarów i usług i podatkach bezpośrednich, informacji w zakresie ceł i podatku akcyzowego, za wyjątkiem obsługi informacji w ramach Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS) oraz wspomagania procesu wzajemnej pomocy w dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych realizowanej z państwami członkowskim UE oraz innymi państwami w zakresie i na zasadach określonych w umowach międzynarodowych,

b)    koordynacja zadań związanych z obsługą w urzędach skarbowych wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE przez podatników podatku od towarów i usług (VAT Refund),

c)     przygotowywanie sprawozdań oraz statystyk w zakresie współpracy międzynarodowej,

d)    organizacja i koordynowanie wizyt pracowników administracji podatkowych i celnych innych państw i organizacji międzynarodowych,

e)     analiza i monitorowanie informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych,

f)     współpraca z komórką organizacyjną Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie właściwą w zakresie obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE (INTRASTAT) oraz z osobami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców;

4)    komórki audytu środków publicznych – prowadzenie audytu:

a)     gospodarowania środkami publicznymi innymi niż środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem badania celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego,

b)    wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o których mowa w lit. a,

c)     wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym,

d)    wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa,

e)     wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, w tym wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował Skarb Państwa, zgodnie z ich przeznaczeniem f)    rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie w zakresie właściwości komórki;

5)    komórki obsługi przedsiębiorców w zakresie cła, pozwoleń i czynności audytowych:

a)     prowadzenie postępowań w sprawach celnych w zakresie pozwoleń na stosowanie ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego oraz korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),

b)    realizacja czynności audytowych na potrzeby postępowania prowadzonego w zakresie wydawania pozwoleń oraz postępowania w zakresie ponownej oceny pozwoleń,

c)     prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego,

d)    prowadzenie procedury konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu AEO,

e)     prowadzenie procedury konsultacji między organami celnymi, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej,

f)     prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń dla upoważnionego wystawcy potwierdzającego unijny status towarów,

g)    prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń, o których mowa w art. 233 ust. 4 unijnego kodeksu celnego oraz pozwoleń na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR,

h)    prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na odroczenie terminu płatności wymaganych należności celnych, o którym mowa w art. 110 lit. c unijnego kodeksu celnego,

i)     wyznaczanie albo uznawanie miejsc do przedstawiania towarów organom celnym, w tym czasowego składowania,

j)     prowadzenie postępowań w zakresie wolnych obszarów celnych,

k)    prowadzenie postępowań w sprawie decyzji wydanych w zakresie miejsc uznanych do przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania oraz wolnych obszarów celnych,

l)     koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przepisów prawa z zakresu ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182, art. 185 i art. 233 ust. 4 unijnego kodeksu celnego, pozwoleń na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz pozwoleń na korzystanie ze statusu AEO,

m)   przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych,

n)    prowadzenie ewidencji wydanych pozwoleń,

o)    monitorowanie warunków i kryteriów, które mają być spełnione przez posiadaczy pozwoleń oraz obowiązków wynikających z tych pozwoleń,

p)    rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie w zakresie właściwości komórki

r)     organizowanie i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędu celno-skarbowego w zakresie właściwości komórki;

6)    komórki spraw karnych skarbowych:

a)     wykonywanie uprawnień organu nadrzędnego nad naczelnikami urzędów, działającymi jako finansowe organy postępowania przygotowawczego,

b)    rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy naczelnikami urzędów działającymi, jako finansowe organy postępowania przygotowawczego,

c)     koordynacja prowadzonych przez naczelników urzędów postępowań w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe,

d)    nadzór funkcjonalny nad prawidłowością postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia określone w przepisach odrębnych,

e)     nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930, z późn. zm.),

f)     nadzór nad prawidłowością postępowań w sprawach o wykroczenia określone w przepisach odrębnych,

g)    rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie w zakresie właściwości komórki,

h)    nadzór nad wprowadzaniem i rzetelnością danych w aplikacji ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS),

i)     współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami.

7. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie finansowo-księgowym izby należy w szczególności:

1)    komórki rachunkowości budżetowej:

a)     prowadzenie rachunkowości izby,

b)    realizacja planu finansowego,

c)     sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych izby,

d)    prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych,

e)     obsługa rachunków bankowych izby,

f)     dokonywanie rozliczeń izby jako podatnika i płatnika,

g)    rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,

h)    obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

i)     obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,

j)     prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania z zakresu rachunkowości budżetowej,

k)    obsługa i sprawozdawczość w zakresie tradycyjnych środków własnych UE (TOR) i – bazy danych OWNRES, za pośrednictwem której przekazywane są informacje dotyczące przypadków nadużyć finansowych i nieprawidłowości, w przypadku gdy kwoty należności przekraczają 10.000 euro,

l)     prowadzenie kasy izby,

m)   nadzór nad kasami gotówkowymi w urzędzie celno-skarbowym;

2)    komórki płac:

a)     dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami i uposażeniami,

b)    dokonywanie rozliczeń izby jako płatnika,

c)     prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń i uposażeń oraz świadczeń dla pracowników;

3)    komórki planowania i kontroli finansowej:

a)     planowanie budżetowe w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

b)    monitorowanie i analiza budżetowa w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

c)     koordynowanie kontroli finansowej w izbie,

d)    wykonywanie zadań wierzyciela w zakresie należności izby,

e)     wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego,

f)     sporządzanie sprawozdań budżetowych,

g)    planowanie i gospodarowanie środkami na wynagrodzenia i uposażenia osobowe pracowników zatrudnionych w izbie.

8. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie logistyki i usług należy w szczególności:

1)    komórki logistyki:

a)     prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych,

b)    administrowanie składnikami majątkowymi,

c)     planowanie wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie izby i podległych urzędów oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych,

d)    przygotowanie całościowego planu rzeczowego,

e)     administrowanie flotą pojazdów służbowych, w tym rejestrowanie pojazdów wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową,

f)     prowadzenie ewidencji pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli,

g)    prowadzenie spraw związanych z drukami  ścisłego zarachowania, w tym mandatów karnych,

h)    prowadzenie spraw z zakresu łączności radiowej i telefonicznej,

i)     prowadzenie spraw z zakresu wydatków organów podatkowych, egzekucyjnych, celnych i likwidacyjnych,

j)     prowadzenie ewidencji mienia,

k)    administrowanie składnikami majątku ruchomego, w tym organizowanie i monitorowanie prawidłowości obrotu środkami trwałymi,

l)     prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku izby,

m)   koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem funkcjonariuszy w składniki umundurowania,

n)    prowadzenie spraw związanych z wypłatą równoważnika pieniężnego za składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze oraz za okresowe czyszczenie umundurowania,

o)    realizacja zadań z zakresu ochrony osób i mienia;

2)    komórki zarządzania i administrowania nieruchomościami:

a)     prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych,

b)    planowanie wydatków budżetowych przeznaczonych na inwestycje i remonty oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych,

c)     opracowywanie wniosków o pozyskanie środków z sektorowych programów operacyjnych UE,

d)    prowadzenie spraw z zakresu planowania i wykonywania inwestycji dotyczących przejść granicznych, ich modernizacji i remontów,

e)     współdziałanie z zainteresowanymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury przejść granicznych,

f)     prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami KAS w województwie,

g)    obsługa Systemu Zarządzania Majątkiem Resortu w skali województwa,

h)    prowadzenie spraw związanych z opłatami lokalnymi, w szczególności z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości,

i)     prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) w zakresie przeglądów budynków i urządzeń,

j)     współpraca z komórką  bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną osób i mienia,

k)    nadzór i realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym prowadzenie szkoleń;

3)    komórki zamówień publicznych:

a)     planowanie zamówień publicznych,

b)    analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zgodności z planem finansowym,

c)     prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówień publicznych,

d)    prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych,

e)     wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie zamówień publicznych,

f)     obsługa aplikacji i programów informatycznych wspierających zamówienia publiczne,

g)    prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych,

h)    reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym i sądami okręgowymi w postępowaniu skargowym,

i)     współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,

j)     współpraca w nadzorze nad realizacją umów cywilnoprawnych z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie dla przedmiotu umowy w zakresie przestrzegania zapisów umownych wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych;

4)    komórki archiwum:

a)     przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego,

b)    udostępnianie ze zbioru archiwalnego dokumentów osobom upoważnionym oraz sporządzanie kserokopii dokumentów,

c)     współpraca z komórkami organizacyjnymi izby w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego,

d)    przeprowadzanie, na polecenie dyrektora izby, kwerend archiwalnych oraz na polecenie dyrektora lub na wniosek dyrektora Archiwum Państwowego skontrum przechowywanej dokumentacji,

e)     przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego oraz wyłączanie ze zbiorów archiwalnych dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął i występowanie do Archiwum Państwowego o zgodę na jej brakowanie,

f)     prowadzenie na potrzeby komórek organizacyjnych izby działalności szkoleniowej i konsultacyjnej w zakresie postępowania z dokumentacją.

9. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie informatyki należy realizacja zadań z obszaru IT, w szczególności:

1)    komórki bezpieczeństwa i licencji:

a)     planowanie rozwoju podległej infrastruktury informatycznej,

b)    planowanie wydatków na utrzymanie i rozwój informatyki lokalnej w izbie i podległych urzędach,

c)     udział w procesie realizacji procesu zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania,

d)    udział w opracowywaniu i utrzymaniu standardów dotyczących oprogramowania,

e)     udział w testach i odbiorach systemów informatycznych realizowanych lokalnie, regionalnie i centralnie,

f)     efektywne zarządzanie oprogramowaniem komputerowym oraz licencjami,

g)    administrowanie warstwą aplikacyjną usług informatycznych oraz warstwą aplikacyjną systemów niejawnych, w tym:

–     instalowanie nowych wydań i poprawek systemu,

–     instalowanie kluczy licencyjnych,

–     zapewnienie sprawności technicznej systemu informatycznego,

–     zapewnienie odpowiedniej wydajności systemu,

–     administracja oprogramowaniem systemowym w stopniu umożliwiającym zachowanie bezpieczeństwa systemu i zabezpieczenie danych przed nieupoważnionym dostępem,

–     utrzymanie systemowej bazy uprawnień użytkowników,

–     zarządzanie kopiami awaryjnymi systemu i bazy danych,

–     opracowanie procedur dotyczących administrowania systemem,

–     monitorowanie przetwarzania informacji w systemie informatycznym, w kontekście bezpieczeństwa procesu przetwarzania,

h)    utrzymanie wzorców konfiguracyjnych stacji roboczych lub sesji terminalowych oraz badanie ich podatności na zagrożenia,

i)     udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego,

j)     współpraca z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w izbie,

k)    projektowanie, wdrażanie oraz utrzymanie zabezpieczeń danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji;

2)    komórki systemów lokalnych i Bazy Wiedzy:

a)     przygotowywanie, wdrażanie i administrowanie nowych lokalnych i regionalnych systemów informatycznych,

b)    współpraca z komórkami organizacyjnymi izby i podległymi urzędami w zakresie identyfikacji potrzeb dostawy nowych lokalnych i regionalnych systemów informatycznych, w tym dokumentacji technicznej,

c)     monitorowanie działania lokalnych i regionalnych systemów informatycznych i koordynowanie działań związanych z usunięciem awarii,

d)    rozwój systemów lokalnych i regionalnych i ich wersjonowanie,

e)     koordynowanie dostarczania, wdrażania, rozwoju i utrzymania usług informatycznych pozyskiwanych regionalnie i lokalnie,

f)     prowadzenie dokumentacji usług informatycznych,

g)    zarządzanie procesami wsparcia użytkowników w zakresie obsługi systemów informatycznych na poziomie II-ej linii wsparcia, regionalnie i lokalnie,

h)    organizowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych w obszarze aplikacji lokalnych, regionalnych i centralnych,

i)     obsługa i weryfikacja na poziomie regionalnym wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikację lub odebranie uprawnień użytkownikom w zakresie aplikacji centralnych,

j)     monitorowanie działania aplikacji wdrażanych regionalnie i centralnie,

k)    obsługa zamówień na informacje/zestawienia/raporty z systemów informatycznych przez formułowanie zapytań do baz danych, tworzenie skryptów;

3)    komórki helpdesk:

a)     zarządzanie procesem wsparcia użytkowników usług informatycznych oraz zewnętrznych użytkowników eksploatujących informatyczne systemy wdrażane przez Ministerstwo, w tym:

–      rejestrowanie i obsługa zgłoszeń od użytkowników,

–      analizowanie, weryfikowanie i rozwiązywanie zgłoszeń oraz udzielanie konsultacji użytkownikom,

–      przekazywanie nierozwiązanych zgłoszeń do kolejnych linii wsparcia,

–      informowanie użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia,

–      identyfikowanie złożonych problemów wymagających rozwiązań, we współpracy z komórkami organizacyjnymi izby i podległymi urzędami oraz wykonawcami zewnętrznymi,

–      monitorowanie postępów prac nad zgłoszeniami,

b)    optymalizacja jakości świadczonych usług informatycznych przez:

–     utrzymywanie funkcji ServiceDesk,

–     monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami i zarządzanie problemem,

–     zarządzanie i monitorowanie uaktualniania Baz Wiedzy,

–     realizacja i publikacja raportów z obsługi w ServiceDesk zgłoszeń, incydentów, wniosków,

–     inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu podniesienie efektywności wsparcia informatycznego,

c)     udział w tworzeniu porozumień SLA (Service Level Agreement) oraz OLA (Operational Level Agreement),

d)    identyfikowanie obszarów wymagających poprawy jakości świadczonych usług informatycznych,

e)     określanie pozafunkcjonalnych wymagań dla lokalnych systemów informatycznych w izbie i podległych urzędach;

4)    komórki wsparcia informatycznego:

a)    zarządzanie i realizacja procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych,

b)    optymalizacja jakości świadczonych usług informatycznych, przez:

–     monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami i zarządzanie problemem,

–     inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu podniesienie efektywności wsparcia informatycznego,

c)    administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi w podległych urzędach, w tym:

–     utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych,

–     zapewnienie odpowiedniej wydajności systemów,

–     instalowanie nowych wydań i poprawek,

–     zarządzanie kontami użytkowników oraz uprawnieniami,

–     zarządzanie kopiami awaryjnymi systemów i bazy danych,

–     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarządzania systemami,

–     monitorowanie i utrzymanie warunków technicznych infrastruktury sprzętowo-programowej,

d)    udział w testach i odbiorach systemów informatycznych realizowanych lokalnie, regionalnie i centralnie;

e)    wsparcie techniczne zadań związanych z informatyką śledczą;

5)    komórki systemów centralnych – dostarczanie, wdrażanie, rozwój i utrzymanie usług informatycznych dla KAS, w tym:

a)     wspieranie jednostek organizacyjnych KAS w optymalizacji działalności przy wykorzystaniu usług informatycznych,

b)    prowadzenie analiz systemowych dla usług informatycznych,

c)     projektowanie usług informatycznych,

d)    implementacja usług informatycznych,

e)     weryfikowanie jakości dostarczanych usług informatycznych,

f)     administrowanie techniczne komponentami usług informatycznych;

6)    komórki infrastruktury sieciowej i serwerowej:

a)     administrowanie serwerowniami i sprzętem serwerowym,

b)    administrowanie lokalną siecią komputerową i urządzeniami sieciowymi,

c)     utrzymywanie infrastruktury sieciowej zgodnie  z zasadami i standardami bezpieczeństwa,

d)    planowanie rozbudowy i modyfikacji podległej infrastruktury,

e)     zarządzanie kopiami bezpieczeństwa.

10. Do zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5, należy również:

1)    orzecznictwo w sprawach:

a)    trybów nadzwyczajnych,

b)    kar porządkowych,

c)    stwierdzenia nadpłaty,

d)    kosztów postępowania;

2)    rozpatrywanie zażaleń w sprawach dotyczących odmowy umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami wyłączonymi z akt ze względu na informacje niejawne lub interes publiczny;

3)    orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej spadkobierców następców prawnych i podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe;

4)    rozpatrywanie wniosków o wyłączenie z udziału w postępowaniu pracownika komórki na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej;

5)    obsługa wniosków dotyczących odroczenia terminu, w zakresie właściwości komórki;

6)    prowadzenie rejestru spraw sądowych;

7)    rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie;

8)    przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych;

9)    współpraca w prowadzeniu szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych urzędów oraz opracowywanie modułów szkoleniowych, w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS, z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego.

13. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie celno-granicznym  należy w szczególności:

1)    komórki granicznej:

a)    nadzór nad realizacją zadań związanych z obsługą ruchu osobowego i towarowego w przejściach granicznych,

b)    nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury, sprzętu i urządzeń specjalistycznych do kontroli osób i towarów w przejściach granicznych,

c)    nadzór nad wdrażaniem realizacją technologii odpraw osób i towarów w przejściach granicznych,

d)    współpraca z jednostkami Straży Granicznej, innymi służbami, organami oraz instytucjami w zakresie realizacji zadań kontroli osób i towarów w przejściach granicznych,

e)    współpraca międzynarodowa, w tym w regionach przygranicznych oraz koordynacja działania Izby i podległych urzędów w tym zakresie, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek,

f)    koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji zadań kontroli osób i towarów w przejściach granicznych,

g)    nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.),

h)    koordynacja działań w zakresie realizacji Planu Reagowania Kryzysowego w przejściach granicznych,

i)     nadzór nad realizacją procedur postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń ruchu osobowego i towarowego w przejściach granicznych,

j)     nadzór nad wykorzystaniem systemów funkcjonujących w przejściach granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy;

2)    komórki zakazów, ograniczeń, kontroli i środków polityki handlowej:

a)    nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą oraz środków polityki handlowej,

b)    opracowywanie standardów kontroli, w zakresie egzekwowania zakazów i ograniczeń pozataryfowych i środków polityki handlowej oraz nadzór nad ich stosowaniem,

c)    nadzór nad prawidłowością stosowania przepisów z zakresu dodatkowych opłat celnych oraz środków ustanowionych w wyniku postępowania ochronnego i antydumpingowego,

d)    nadzór nad realizacją kontroli transportu drogowego i ruchu drogowego oraz kontroli przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy kierowców,

e)    nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej,

f)    współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej.

14. Komórka organizacyjna postępowania celnego oraz komórka obsługi przedsiębiorców w zakresie cła, pozwoleń i czynności audytowych funkcjonujące w pionie celno-granicznym realizują zadania, o których mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 5 i ust. 6 pkt 5.

15. Zadania pozostałych komórek organizacyjnych w pionie celno-granicznym, o których mowa w § 1 ust. 4 określa dyrektor izby, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

§ 3. Dyrektor izby może w regulaminie organizacyjnym izby upoważnić pracowników izby do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 - 15.

§ 4. 1. Dyrektor izby nadaje regulamin organizacyjny izby, po zatwierdzeniu projektu regulaminu przez Szefa KAS .

2. Regulamin organizacyjny izby określa:

1)    strukturę organizacyjną izby;

2)    szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych;

3)    zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i zastępców dyrektora oraz głównego księgowego;

4)    zakres stałych upoważnień – zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów i innych pracowników i funkcjonariuszy obsługujących dyrektora izby odpowiednio zatrudnionych albo pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach.

3. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 i 4 oraz § 2 ust. 11, dyrektor izby składa wniosek o wyrażenie zgody przez Szefa KAS, wraz z uzasadnieniem oraz projektem regulaminu organizacyjnego izby.

§ 5. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 6. Regulamin organizacyjny izby podlega udostępnieniu w siedzibie oraz na stronie BIP izby.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ

CENTRA OBSŁUGI

1)    województwo dolnośląskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Oławie,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej,

c)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Wołowie,

d)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki;

2)    województwo kujawsko-pomorskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu,

b)    Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu;

3)    województwo lubelskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym we Włodawie;

4)    województwo lubuskie:

a)    Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Żarach,

c)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Żaganiu;

5)    województwo łódzkie:

a)    Centrum Obsługi w Drugim Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Łódź-Śródmieście,

c)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach;

6)    województwo małopolskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Bochni,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta,

c)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu,

d)    Centrum Obsługi w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie;

7)    województwo mazowieckie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim,

c)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie,

d)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Płocku,

e)    Centrum Obsługi w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu,

f)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Sierpcu,

g)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów;

8)    województwo opolskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie-Koźlu,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Kluczborku,

c)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Nysie;

9)    województwo podkarpackie:

Centrum Obsługi w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie;

10)  województwo podlaskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Łomży,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach;

11)  województwo pomorskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Chojnicach,

b)    Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku;

12)  województwo śląskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dziedzicach,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Rudzie Śląskiej;

13)  województwo świętokrzyskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach;

14)  województwo warmińsko-mazurskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Elblągu,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Iławie;

15)  województwo wielkopolskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie,

b)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu,

c)    Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu,

d)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Koninie,

e)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie,

f)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Pile,

g     Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu,

h)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Poznań-Winogrady,

i)     Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu,

j)     Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym we Wrześni;

16)  województwo zachodniopomorskie:

a)    Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim,

b)    Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 7

WYKAZ SIEDZIB STAŁYCH PUNKTÓW OBSŁUGI PODATNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

Lp.

województwo lubelskie

1.

 Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

 Punkt Obsługi Podatników w Świdniku

województwo podlaskie

2.

 Urząd Skarbowy w Suwałkach

 Punkt Obsługi Podatników w Sejnach

województwo pomorskie

3.

 Urząd Skarbowy w Malborku

 Punkt Obsługi Podatników w Nowym Dworze Gdańskim

4.

 Urząd Skarbowy w Malborku

 Punkt Obsługi Podatników w Sztumie

województwo śląskie

5.

 Urząd Skarbowy w Tychach

 Punkt Obsługi Podatników w Bieruniu

województwo warmińsko-mazurskie

6.

 Urząd Skarbowy w Bartoszycach

 Punkt Obsługi Podatników w Lidzbarku Warmińskim

7.

 Urząd Skarbowy w Giżycku

 Punkt Obsługi Podatników w Węgorzewie

8.

 Urząd Skarbowy w Kętrzynie

 Punkt Obsługi Podatników w Mrągowie

9.

 Urząd Skarbowy w Olecku

 Punkt Obsługi Podatników w Gołdapi

województwo zachodniopomorskie

10.

 Urząd Skarbowy w Białogardzie

 Punkt Obsługi Podatników w Świdwinie

11.

 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

 Punkt Obsługi Podatników w Łobzie

12.

 Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie

 Punkt Obsługi Podatników w Sławnie

13.

 Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

 Punkt Obsługi Podatników w Policach

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 8

STATUT URZĘDU SKARBOWEGO

§ 1. 1. W skład urzędu skarbowego, zwanego dalej "urzędem", wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)    pion wsparcia (SNUW) podległy bezpośrednio naczelnikowi urzędu:

wsparcia (SWW);

2)    pion obsługi podatnika (SZNO):

obsługi bezpośredniej (SOB);

3)    pion orzecznictwa (SZNP):

a)     podatków dochodowych i podatku od towarów i usług (SPV),

b)    podatków majątkowych i sektorowych (SPM),

c)     podatku akcyzowego i podatku od gier (SPA);

4)    pion poboru i egzekucji (SZNE):

a)     spraw wierzycielskich (SEW),

b)    egzekucji administracyjnej (SEE),

c)     rachunkowości (SER);

5)    pion kontroli (SZNK):

a)     czynności analitycznych i sprawdzających (SKA),

b)    kontroli podatkowej (SKP),

c)     identyfikacji i rejestracji podatkowej (SKI),

d)    spraw karnych skarbowych (SKK).

2. W skład pionu obsługi podmiotów kluczowych (SOPK) w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)        branży finansowej (OPK-1);

2)        branży paliwowej i energetycznej (OPK-2);

3)        branży transportowej (OPK-3),

4)        branży budowlanej (OPK-4);

5)        branży telekomunikacyjnej (OPK-5);

6)        branży produkcyjnej (OPK-6);

7)        branży usługowej (OPK-7);

8)        branży handlowej (OPK-8);

9)        branży motoryzacyjnej (OPK-9);

10)    branż pozostałych (OPK-10).

3. Naczelnik urzędu może:

1)    dzielić piony, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3;

2)    łączyć piony, o których mowa w ust. 1;

3)    utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1, określając jej zadania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3;

4)    łączyć komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 5; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej.

4. Naczelnik urzędu skarbowego w obrębie pionu kontroli może łączyć komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 5; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej.

5. Jeżeli uzasadnia to zakres realizowanych zadań, w urzędzie można wydzielić w ramach komórki obsługi bezpośredniej komórkę:

1)    obsługi bieżącej (SOB1);

2)    przetwarzania danych (SOB2).

6. W urzędzie skarbowym, na którego terytorialnym obszarze działania zlokalizowany jest magazyn depozytowy urzędu celno-skarbowego można wydzielić, w ramach pionu poboru i egzekucji, komórkę likwidacji towarów (SEL), z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

7. Naczelnik urzędu, w zależności od zakresu realizowanych zadań, może utworzyć niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, i różnicować zakres ich zadań.

8. Komórki, o których mowa w ust. 4, oznacza się odpowiednimi symbolami, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, dodając do symbolu literowego kolejną cyfrę poprzedzoną łącznikiem.

9. W urzędach właściwych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych od dochodów uzyskiwanych przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, może być utworzona w pionie orzecznictwa komórka organizacyjna do rozliczania tej kategorii podatników (SPZ).

10. Centra kompetencyjne oraz komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane, mogą wchodzić w skład pionu wsparcia nadzorowanego bezpośrednio przez naczelnika urzędu albo pionu, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne o zakresach zadań merytorycznie związanych z zadaniami centrum kompetencyjnego lub tej komórki.

§ 2. 1. Do zakresu zadań wszystkich komórek organizacyjnych urzędu należy w szczególności:

1)    wykonywanie zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy przez komórki organizacyjne;

2)    współpraca przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS;

3)    współpraca przy realizacji zadań z innymi organami;

4)    przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

5)    realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zarządzania ciągłością działania, obronności i bezpieczeństwa państwa;

6)    przestrzeganie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji;

7)    sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;

8)    przygotowywanie i opracowywanie materiałów źródłowych niezbędnych do udzielenia informacji publicznej;

9)    prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;

10)  ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych;

11)  informowanie właściwej komórki organizacyjnej urzędu o naruszeniu przepisów prawa, a w szczególności popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

12)  informowanie właściwej komórki urzędu o ujawnieniu transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.);

13)  ochrona informacji prawnie chronionych.

2. Do zadań komórki wsparcia w pionie wsparcia należy w szczególności:

1)    prowadzenie sekretariatu naczelnika urzędu oraz jego zastępców;

2)    prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu;

3)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej;

4)    prowadzenie spraw dotyczących  wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28 ustawy o KAS oraz w przepisach odrębnych;

5)    organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urzędzie;

6)    prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;

7)    rozpatrywanie przekazanych do załatwienia skarg na pracowników obsługujących naczelnika urzędu oraz wniosków i petycji;

8)    koordynacja udzielania informacji publicznej;

10)  prowadzenie spraw powierzonych przez dyrektora izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu, w szczególności w sprawach:

a)     obsługi kadrowej,

b)    gospodarowania mieniem,

c)     eksploatacyjno-zaopatrzeniowych,

d)    obronnych, zarządzania kryzysowego,

e)     ochrony informacji prawnie chronionych,

f)     ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia,

g)    ochrony przeciwpożarowej,

h)    składnicy akt lub magazynu archiwum zakładowego w urzędzie;

11)    gromadzenie informacji zarządczych z zakresu funkcjonowania urzędu;

12)    prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej z zakresu funkcjonowania urzędu;

13)    prowadzenie sprawozdawczości;

14)    sygnalizowanie przypadków nieskuteczności lub niespójności przepisów prawnych.

3. Do zadań komórki obsługi bezpośredniej w pionie obsługi podatnika należy w szczególności:

1)    w zakresie obsługi bieżącej:

a)    zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udzielanie podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego,

b)    przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej,

c)    wydawanie zaświadczeń, za wyjątkiem niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,

d)    wydawanie potwierdzeń zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,

e)    prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi,

f)    udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym;

2)    w zakresie przetwarzania danych:

a)     wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,

b)    przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

c)     tworzenie rejestrów przypisów i odpisów.

4. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie orzecznictwa należy w szczególności:

1)    komórki podatków dochodowych i podatku od towarów i usług:

a)     prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach:

–     określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika,  wpłat z zysku, wysokości zwrotu  podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych,

–     nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu,

–     ustalanie zobowiązań podatkowych,

–     orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,

b)    wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

c)     wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,

d)    orzecznictwo w zakresie kar porządkowych,

e)     ustalanie wysokości kosztów postępowania;

2)    komórki podatków majątkowych i sektorowych:

a)     prowadzenie postępowań podatkowych, w sprawach:

–      określania wysokości zobowiązania podatkowego,

–      ustalanie zobowiązań podatkowych,

–      orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,

–      nadpłaty i zwroty,

b)    wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

c)     orzecznictwo w zakresie kar porządkowych,

d)    dokonywania czynności sprawdzających i wydawanie zaświadczeń w zakresie  właściwości rzeczowej komórki,

e)     analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym, z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników,

f)     ustalanie wysokości kosztów postępowania;

3)    komórki podatku akcyzowego i podatku od gier:

a)    prowadzenie postępowań w zakresie uregulowanym ustawą o podatku akcyzowym dotyczących obrotu krajowego i transakcji wewnątrzwspólnotowych, ustawą  o grach hazardowych, ustawą  o podatku od wydobycia niektórych kopalin , ustawą  o podatku od towarów i usług , w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz ustawą  o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym , w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer,

b)    dokonywanie urzędowych adnotacji związanych z powstaniem i wykonaniem zobowiązań podatkowych na dokumentach potwierdzających złożenie zabezpieczenia akcyzowego,

c)    prowadzenie postępowań w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego,

d)    prowadzenie postępowań dotyczących podatkowych znaków akcyzy oraz legalizacyjnych znaków akcyzy,

e)    wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

f)    orzecznictwo w zakresie kar porządkowych,

g)    prowadzenie postępowań w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy, pokrycia należności, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.),

h)    prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego,

i)     dokonywanie poświadczeń ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez podmiot urządzający grę hazardowa i poświadczanie ewidencji wydanych zaświadczeń o wygranych w grach hazardowych,

j)     poświadczanie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych,

k)    przyjmowanie zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w art. 38a ustawy Prawo energetyczne,

l)     wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, o zmianie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz o wykreśleniu pośredniczącego podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych,

m)   dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki.

5. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie poboru i egzekucji należy w szczególności:

1)    komórki spraw wierzycielskich:

a)     wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,

b)    wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,

c)     występowanie i realizacja wniosków o udzielenie informacji i powiadomień za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425),

d)    prowadzenie spraw w szczególności w zakresie:

–      ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim i państwom trzecim,

–      orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych zarządzeń zabezpieczenia,

–      przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych,

–      nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,

–      wstrzymania wykonania decyzji,

–      odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,

–      określania wysokości odsetek za zwłokę,

e)     inicjowanie i udział w postępowaniach:

–      wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich,

–      upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości,

–      dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

–      o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli,

f)     prowadzenie spraw dotyczących zastawów skarbowych,

g)    składanie wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

h)    udzielanie ulg w spłacie kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego,

i)     poszukiwanie majątku zobowiązanych,

j)     koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia,

k)    prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,

l)     podejmowanie innych działań służących zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych,

m)   odraczania terminów prawa podatkowego, w tym m.in. na podstawie art. 48 Ordynacji podatkowej,

n)    orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, osób trzecich, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,

o)    obsługa wniosków dotyczących odroczenia terminu,

p)    wydawanie zaświadczeń dotyczących pomocy publicznej,

r      orzecznictwo w zakresie kar porządkowych;

2)    komórki egzekucji administracyjnej:

a)    badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych, zarządzeń zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalności prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia,

b)    prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,

c)    zabezpieczanie należności pieniężnych,

d)    orzekanie w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,

e)    wykonywanie postanowień prokuratora i sądu o zabezpieczeniu majątkowym,

f)    prowadzenie składnicy zajętych ruchomości,

g)    zgłaszanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczących egzekucji należności pieniężnych,

h)    poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,

i)     sporządzanie i kierowanie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego wniosków o udzielenie informacji, powiadomienie, odzyskanie należności pieniężnych oraz o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w ustawie  o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,

j)     realizowanie wniosków o odzyskanie lub podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w ustawie  o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,

k)    prowadzenie spraw związanych z likwidacją towarów zajętych i przejętych w postępowaniu celnym, karnym skarbowym i sądowym w zakresie towarów unijnych,

l)     wykonywanie orzeczeń w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu,

m)   wykonywanie orzeczeń w sprawach, w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa, niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-skarbowego,

n)    wykonywanie orzeczeń o zarządzeniu sprzedaży ruchomości, niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-skarbowego,

o)    wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652) oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226, z późn. zm.) niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-skarbowego;

3)    komórki rachunkowości:

a)     prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości organów KAS realizujących zadania scentralizowane,

b)    dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawania postanowień w tym zakresie, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości organów KAS realizujących zadania scentralizowane,

c)     rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,

d)    kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów,

e)     przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej,

f)     prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych,

g)    prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych,

h)    obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych,

i)     dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu jako płatnika.

6. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie kontroli należy w szczególności:

1)    komórki czynności analitycznych i sprawdzających:

a)     pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika,

b)    zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych,

c)     typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli,

d)    dokonywanie czynności sprawdzających,

e)     badanie zasadności zwrotu podatków,

f)     wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,

g)    orzecznictwo w zakresie kar porządkowych,

h)    przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich,

i)     realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi,

j)     obsługa systemów wymiany informacji podatkowych,

k)    wymiana informacji podatkowych,

l)     analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych,

m)   bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);

2)    komórki kontroli podatkowej:

a)     prowadzenie kontroli podatkowej,

b)    prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli,

c)     wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

d)    wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,

e)     orzecznictwo w zakresie kar porządkowych;

3)    komórki identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników:

a)     prowadzenie ewidencji podatników i płatników,

b)    przyjmowanie i weryfikacja dokumentów wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowego,

c)     prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się,

d)    rejestrowanie oraz prowadzenie rejestru podmiotów zobowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym,

e)     rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT-UE,

f)     prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP,

g)    wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP),

h)    udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem e-PUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej,

i)     gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP,

j)     ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP),

k)    weryfikowanie i rejestrowanie w systemie e-Deklaracje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu,

l)     wydawanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy m)         udostępnianie danych zgromadzonych w CRP KEP,

n)    wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP; o)            potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

4)    komórki spraw karnych skarbowych:

a)     prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego i ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy,

b)    prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe w trybie kks,

c)     sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu,

d)    wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego,

e)     opracowywanie i wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia,

f)     występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

g)    prowadzenie dochodzeń w sprawach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.),

h)    prowadzenie ewidencji postępowań przygotowawczych,

i)     orzecznictwo w zakresie kar porządkowych określonych w Kodeksie postępowania karnego.

7. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2-5 i ust. 6 pkt 2-5, w przypadkach uzasadnionych potrzebami urzędu, realizują zadanie dokonywania czynności sprawdzających.

8. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie obsługi kluczowych podmiotów w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie należy w szczególności:

1)    prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach:

a)    określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

b)    ustalania zobowiązań podatkowych,

c)    orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe;

2)    wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych;

3)    pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika;

4)    zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych oraz prowadzenie rejestru ryzyka w tym zakresie;

5)    typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli;

6)    dokonywanie czynności sprawdzających;

7)    badanie zasadności zwrotu podatków;

8)    wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku;

9)    przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich;

10)  prowadzenie kontroli podatkowej;

11)  prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli;

12)  realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi;

13)  obsługa systemów wymiany informacji podatkowych;

14)  wymiana informacji podatkowych;

15)  analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych;

16)  bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT–UE;

17)  orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.

8. W urzędach, w których funkcjonuje centrum obsługi, komórka obsługi bieżącej realizuje również niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu, zadania centrum obsługi polegające na:

1)    przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;

2)    udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;

3)    zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego;

4)    informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy siedziby urzędów skarbowych są zlokalizowane w tych samych lub w pobliskich miastach, centrum obsługi może być prowadzone wspólnie przez więcej niż jeden urząd skarbowy.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 w urzędzie nie tworzy się komórki obsługi bieżącej, a komórka przetwarzania danych działa, jako komórka samodzielna.

11. W urzędach skarbowych, które nie realizują zadań z zakresu akcyzy i nie wyodrębniono komórki podatku akcyzowego i podatku od gier zadanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. h realizuje komórka spraw wierzycielskich.

§ 3. Naczelnik urzędu może w regulaminie organizacyjnym urzędu upoważnić osoby zatrudnione w urzędzie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 - 8.

§ 4. 1. Naczelnik urzędu przedstawia dyrektorowi izby wniosek o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu wraz z projektem tego regulaminu. We wniosku naczelnik urzędu przedstawia dyrektorowi izby uzasadnienie proponowanych rozwiązań organizacyjnych.

2. Regulamin organizacyjny urzędu określa:

1)    strukturę organizacyjną urzędu oraz stałego punktu obsługi podatników;

2)    zakres zadań komórek organizacyjnych oraz stałego punktu obsługi podatników;

3)    zakres nadzoru sprawowanego przez naczelnika urzędu i jego zastępców;

4)    zakres stałych uprawnień zastępców naczelnika urzędu, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach;

5) zakres upoważnień naczelnika urzędu do wykonywania zadań z zakresu spraw pracowniczych w stosunku do obsługujących go pracowników świadczących pracę w komórkach organizacyjnych urzędu.3. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 3 i 5, naczelnik urzędu składa wniosek o wyrażenie zgody przez dyrektora izby, wraz z uzasadnieniem oraz projektem regulaminu organizacyjnego urzędu.

§ 5. 1. Regulamin organizacyjny urzędu nadaje dyrektor izby.

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 6. Regulamin organizacyjny urzędu podlega udostępnieniu w siedzibie oraz na stronie BIP urzędu.

 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 9

STATUT URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO

§ 1. 1. W skład urzędu celno-skarbowego, zwanego dalej "urzędem" oraz oddziału celnego wchodzą, następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1)    pion wsparcia (CNUW):

a)     wsparcia (CNW),

b)    analiz, prognoz i sprawozdawczości (CWS),

c)     obsługi prawnej (CWP);

2)    pion orzecznictwa (CZNO):

a)     postępowania celnego (COC),

b)    postępowania podatkowego (COP),

c)     likwidacji towarów (CKL);

3)    pion kontroli celno-skarbowej (CZNK):

a)     kontroli celno-skarbowej rynku (CKR),

b)    kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego (CKK),

c)     analizy ryzyka (CKA),

d)    wymiany informacji międzynarodowej (CKW);

4)    pion zwalczania przestępczości ekonomicznej (CZNZ):

a)     operacyjno-rozpoznawcza (CZO),

b)    techniki i obserwacji (CZT),

c)     realizacji (CZR),

d)    dochodzeniowo-śledcza (CZS),

e)     służby dyżurnej (CZD);

5)    pion obsługi zgłoszeń celnych (CZNC): oddziały celne (OC).

2. W skład urzędów, w których tworzy się pion celno-graniczny (CZNG) mogą wchodzić następujące komórki organizacyjne:

1)    graniczna (CGG);

2)    obsługi zgłoszeń celnych (CGZ);

3)    inne komórki organizacyjne, które naczelnik urzędu może utworzyć powierzając im zadania obejmujące swoim zakresem rzeczowym zagadnienia z zakresu transgranicznego przemieszczania osób, towarów i środków transportu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

3. W Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej, Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie, Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku, Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdyni oraz w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu tworzone są laboratoria.

4. W skład delegatury urzędu celno-skarbowego mogą wchodzić komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-5 i ust. 2. Strukturę organizacyjną delegatury określa regulamin urzędu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

5. Naczelnik urzędu może:

1)    dzielić piony, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2;

2)    łączyć piony, o których mowa w ust. 1;

3)    łączyć komórki organizacyjne w obrębie pionów, o których mowa w ust. 1; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej;

4)    połączyć dwie komórki organizacyjne wchodzące w skład różnych pionów organizacyjnych, umieszczając połączoną komórkę w pionie organizacyjnym, w skład którego wchodzi komórka wiodąca, - z zastrzeżeniem § 9 ust. 2;

5)    jeżeli przemawia za tym zakres zadań lub inne szczególne względy, utworzyć:

a)    komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1, określając jej zadania,

b)    niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, różnicując ich zadania.

- z zastrzeżeniem § 9 ust. 2;

5)    w ramach komórki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a lub oddziałów celnych, wyodrębnić wieloosobowe bądź jednoosobowe stanowiska stałych kontroli wyrobów akcyzowych na terenie podmiotów podlegających kontroli.

6. Centra kompetencyjne oraz komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane, mogą wchodzić w skład pionu wsparcia nadzorowanego bezpośrednio przez naczelnika urzędu albo pionu, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne o zakresach zadań merytorycznie związanych z zadaniami centrum kompetencyjnego lub tej komórki.

§ 2. 1. Do zakresu zadań wszystkich komórek organizacyjnych urzędu należy w szczególności:

1)    wykonywanie zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;

2)    współpraca przy realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS;

3)    współpraca przy realizacji zadań z innymi organami;

4)    przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania i podejmowanie działań antykorupcyjnych;

5)    realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa;

6)    przestrzeganie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji;

7)    przygotowywanie i opracowywanie materiałów źródłowych niezbędnych do udzielanie informacji publicznej;

8)    prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;

9)    ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych;

10)  informowanie właściwej komórki organizacyjnej urzędu o naruszeniu przepisów prawa, w szczególności popełnieniu przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego;

11)  informowanie właściwej komórki organizacyjnej urzędu o ujawnieniu transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

12)  opracowywanie uwag, wniosków i opinii do projektów aktów prawnych oraz zgłaszanie propozycji zmian legislacyjnych przepisów prawa;

13)  archiwizowanie dokumentów;

14)  ochrona informacji prawnie chronionych.

2. Komórki pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej nie realizują zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu, z wyjątkiem pionu wsparcia, należy współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.).

4. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w pionie wsparcia urzędu należy w szczególności:

1)    komórki wsparcia:

a)     prowadzenie spraw z zakresu struktury organizacyjnej urzędu i podległych oddziałów celnych,

b)    rozpatrywanie przekazanych do załatwienia przez dyrektora izby skarg na pracowników obsługujących naczelnika urzędu oraz wniosków i petycji,

c)     organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urzędzie,

d)    koordynowanie udzielania informacji publicznej,

e)     prowadzenie magazynu depozytowego i nadzór nad towarami przechowywanymi w tym magazynie,

f)     wspomaganie naczelnika urzędu w realizowaniu procesów zarządczych w urzędzie,

g)    prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu i sekretariatu naczelnika urzędu oraz jego zastępców,

h)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej,

i)     prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu w zakresie realizacji zadań,

j)     prowadzenie spraw powierzonych przez dyrektora izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu, w szczególności w sprawach:

–     obsługi kadrowej,

–     gospodarowania mieniem,

–     wewnętrznej obsługi kasowej,

–     eksploatacyjno-zaopatrzeniowych,

–     związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki i nadzór nad realizacją polityki ciągłości działania jednostki,

–     działań związanych z zarządzaniem kryzysowym w rozumieniu ustawy  o zarządzaniu kryzysowym ,

–     związanych z planowaniem i programowaniem pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w art. 6 ustawy  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

–     udziału jednostki w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowego,

–     ochrony informacji prawnie chronionych,

–     ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia,

–     ochrony przeciwpożarowej,

–     magazynu archiwum zakładowego w urzędzie;

2)    komórki analiz, prognoz i sprawozdawczości:

a)     gromadzenie informacji zarządczych z zakresu funkcjonowania urzędu,

b)    prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej z zakresu funkcjonowania urzędu,

c)     prowadzenie sprawozdawczości,

d)    sygnalizowanie przypadków nieskuteczności lub niespójności przepisów prawnych,

f)     koordynacja działalności delegatur i oddziałów celnych w zakresie analiz i sprawozdawczości;

3)    komórki obsługi prawnej:

a)     obsługa prawna urzędu,

b)    opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb urzędu oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

c)     sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego,

d)    reprezentowanie naczelnika urzędu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi,

e)     opiniowanie pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe,

f)     opiniowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

5. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w pionie orzecznictwa należy w szczególności:

1)    komórki postępowania celnego:

a)    prowadzenie postępowań w pierwszej instancji w zakresie regulowania sytuacji towarów i dysponowania towarami, potwierdzania unijnego statusu celnego towarów, zwolnień z należności celnych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących przewozów drogowych, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi,

b)    unieważnianie zgłoszeń celnych, deklaracji, powiadomień o powrotnym wywozie po zwolnieniu towarów,

c)    prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, o której mowa w art. 210 lit. b-d unijnego kodeksu celnego,

d)    weryfikacja rozliczeń pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej,

e)    prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów,

f)    prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu wystawiania świadectw przewozowych ATR,

g)    weryfikacja dowodów pochodzenia prowadzona na wniosek zagranicznych administracji,

h)    wykonywanie zadań z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

i)     prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych w magazynie czasowego składowania,

j)     prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na prowadzenie składu celnego oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych w składzie celnym,

k)    nadzór nad realizacją przepisów dotyczących regulowania sytuacji towarów i dysponowania towarami oraz potwierdzania unijnego statusu celnego towarów w oddziałach celnych,

l)     prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na korzystanie z:

–     uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej,

–     procedury tranzytu w formie papierowej dla towarów przewożonych koleją,

m)   monitorowanie warunków i kryteriów, które mają być spełnione przez posiadaczy pozwoleń wydanych przez naczelnika urzędu, obowiązków wynikających z tych pozwoleń oraz prowadzenie postępowań celnych dotyczących ponownej oceny tych pozwoleń,

n)    orzecznictwo w zakresie kar pieniężnych,

o)    udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa oraz kar pieniężnych, w stosunku do których organem właściwym do ich nakładania jest naczelnik urzędu celno-skarbowego,

p)    prowadzenie spraw w pierwszej instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego,

r)     wstrzymanie wykonania decyzji,

s)    prowadzenie postępowań w pierwszej instancji w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika w trybie art. 33 Ordynacji podatkowej,

t)     nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności.

u)    sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością oddziałów celnych w zakresie właściwości komórki, w szczególności w zakresie stosowania przepisów dotyczących procedur celnych oraz prowadzonych postepowań celnych i podatkowych;

2)    komórki postępowania podatkowego:

a)  prowadzenie postępowań podatkowych w drugiej instancji w zakresie prowadzonych przez naczelnika urzędu postępowań prowadzonych w pierwszej instancji,

b) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych w zakresie postępowania podatkowego,

c)  przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych,

d) prowadzenie postępowań w zakresie:

–     wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w ustawie  o grach hazardowych, z wyjątkiem określonych w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 tej ustawy,

–     zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych z tytułu kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 89 ustawy o grach hazardowych,

–     nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej w przedmiocie wymierzenia kary na podstawie art. 89 ustawy o grach hazardowych,

–     udzielania ulg w spłacie kary pieniężnej wymierzonej na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o grach hazardowych,

–     odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty zapłaty i umarzania w całości lub w części kar pieniężnych;

3)    komórki likwidacji towarów:

a)    przechowywanie i likwidacja:

–     towarów o nieunijnym statusie celnym, które:

- -  zostały przejęte na własność Skarbu Państwa na podstawie rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

- -  zostały przejęte na własność Skarbu Państwa w drodze nieodpłatnego przekazania lub zrzeczenia się, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa celnego,

- -  znajdują się w dyspozycji organów celnych i podlegają likwidacji na podstawie przepisów o postępowaniu celnym, o postępowaniu karnym, prawa karnego wykonawczego oraz prawa karnego skarbowego,

–     towarów, które zostały przejęte na własność Skarbu Państwa na podstawie rozstrzygnięć wydanych przez sąd powszechny w postępowaniu w sprawach celnych,

–     towarów, które znajdują się w dyspozycji organów celnych i podlegają likwidacji na podstawie  przepisów o postępowaniu celnym, postępowaniu karnym, prawa karnego wykonawczego oraz prawa karnego skarbowego,

b)    sprawowanie kontroli celnej i dozoru celnego w stosunku do likwidowanych towarów,

c)    obejmowanie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów likwidowanych w drodze sprzedaży,

d)    prowadzenie postępowań w zakresie kosztów likwidacji.

e)    prowadzenie magazynu likwidacyjnego i nadzór nad towarami przechowywanymi  w tym magazynie.

6. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w pionie kontroli celno-skarbowej urzędu należy w szczególności:

1)    komórki kontroli celno-skarbowej rynku:

a)     kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami,

b)    kontrola celno-skarbowa wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom oraz przestrzegania środków polityki handlowej,

c)     kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,

d)    kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,

e)     kontrola celno-skarbowa w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych,

f)     kontrola celno-skarbowa w zakresie produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych,

g)    kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,

h)    kontrola celno-skarbowa rodzaju paliwa,

i)     kontrola celno-skarbowa sprzedaży detalicznej, w tym realizacji obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących,

j)     rejestracja oraz cofnięcie rejestracji automatów do gier hazardowych, urządzeń do gier i urządzeń losujących,

k)    przyjmowanie zgłoszeń w sprawach automatów do gier hazardowych, urządzeń do gier i urządzeń losujących,

l)     przyjmowanie zgłoszeń loterii fantowych i gier bingo fantowe,

m)   kontrola celno-skarbowa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i koordynacja prawidłowego ich stosowania w podległych oddziałach celnych,

n)    opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia składu podatkowego oraz prowadzenie oględzin miejsc i opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia składu celnego, składu podatkowego, magazynu czasowego składowania oraz miejsca wyznaczonego lub uznanego,

o)    przeprowadzanie urzędowego sprawdzenia,

p)    nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

r)     realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

s)     obsługa zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej poza godzinami pracy w urzędzie w Systemie Kontroli Eksportu ECS w oparciu o krajowe i unijne kryteria ryzyka,

t)     obsługa zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej poza godzinami pracy w urzędzie w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS2 w zakresie dotyczącym potwierdzania wywozu w związku z zadaniem określonym w lit. s,

u)    weryfikacja realizacji przez zgłaszającego obowiązku, o którym mowa w art. 21b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050, z późn. zm.) oraz podejmowanie stosownych działań w razie stwierdzenia jego niewykonania,

w)   kontrola celno-skarbowa w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o grach hazardowych w zakresie dopłat,

y)    zatwierdzanie uznanych miejsc załadunku, wydawanie pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych oraz na stosowanie procedury planowej,

z)     ocena możliwości wykonywania kontroli celno-skarbowej w miejscach, w których towary są składowane lub przetwarzane przed wywozem z refundacją,

za)   prowadzenie postępowań w zakresie zatwierdzania akt weryfikacyjnych podmiotów dokonujących produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz urządzających gry hazardowe,

zb)   współpraca w zakresie realizowanych zadań z innymi służbami i organami państwa,

zc)   nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych,

zd)  wykonywanie okresowych lub doraźnych kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi,

ze)   kontrola prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów akcyzowych,

zf)   wykonywanie zadań w zakresie, o którym mowa w art. 65 ust. 4 ustawy o KAS;

2)    komórki kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego:

a)     kontrola celno-skarbowa w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych,

b)    ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,

c)     kontrola celno-skarbowa źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,

d)    badanie cen transakcyjnych stosowanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi pod kątem wykorzystania ich do zaniżania podstaw opodatkowania,

e)     realizacja jednoczesnych kontroli podatkowych, na podstawie porozumień z administracjami podatkowymi innych państw lub uregulowań unijnych oraz prowadzenie wielostronnych kontroli w zakresie cen transakcyjnych,

f)     badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń, zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej,

g)    kontrola celno-skarbowa towarów dopuszczonych do obrotu z końcowym przeznaczeniem przy zastosowaniu zerowej lub obniżonej stawki celnej, podlegających dozorowi celnemu,

h)    kontrola celno-skarbowa stosowania procedur uproszczonych, procedur specjalnych oraz ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego,

i)     prowadzenie postępowań podatkowych w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalenie i określenie zobowiązań podatkowych, zobowiązań z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów,

j)     prowadzenie postępowań podatkowych w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych, zobowiązań z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów,

k)    nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

l)     realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

m)   prowadzenie postępowań w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego,

n)    kontrola celna upoważnionego eksportera, nadawcy, odbiorcy,

o)    kontrola celna wolnych obszarów celnych, składów celnych oraz magazynów czasowego składowania;

3)    komórki analizy ryzyka:

a)     udział w działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości KAS,

b)    pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem zewnętrznym,

c)     zarządzanie ryzykami lokalnymi,

d)    zarządzanie ryzykiem w obrocie międzynarodowym,

e)     udział w typowaniu podmiotów do kontroli celno-skarbowej,

f)     koordynacja działań z zakresu zarządzania ryzykiem na poziomie urzędu,

g)    prowadzenie spraw dotyczących współpracy naczelnika urzędu z Szefem KAS i z izbą w zakresie działań dotyczących zarządzania ryzykiem;

4)    komórki wymiany informacji międzynarodowej:

a)    współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych, celnych i finansowych z państwami członkowskimi UE oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego,

b)    analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych i celnych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji,

c)    współpraca z Regionalnym Biurem Łącznikowym Światowej Organizacji Ceł dla Europy Środkowo-Wschodniej (RILO ECE) oraz Krajową Jednostką Kontaktową NCP w zakresie monitorowania i analizy informacji o przestępstwach celnych w celu identyfikacji nowych zagrożeń i metod przemytu, trendów i innych informacji dotyczących przestępczości celnej wymienianych w ramach Systemu RILO ECE.

7. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w pionie zwalczania przestępczości ekonomicznej urzędu należy w szczególności:

1)    komórki operacyjno-rozpoznawczej:

a)    uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie, również w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób niejawny: informacji zawierających dane osobowe, dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 oraz w art. 115 ust. 1 ustawy o KAS, informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych – podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 13-15 ustawy o KAS oraz w celu ścigania przestępstw na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych,

b)    współdziałanie z organami, służbami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz właściwymi organami i instytucjami państw członkowskich UE, a także, w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, z innymi organami, w zakresie realizacji ustawowych zadań, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o KAS,

c)    prowadzenie czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej do rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępczości w zakresie właściwości komórki,

d)    prowadzenie oddziału archiwum wyodrębnionego wyodrębnionych komórek organizacyjnych, w których funkcjonariusze wykonują czynności operacyjno- rozpoznawcze;

2)    komórki techniki i obserwacji:

a)    zapewnienie technicznych możliwości prowadzenia kontroli operacyjnej,

b)    wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym rejestrowanie, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom,

c)    zapewnianie bezpiecznego przechowywania, eksploatacji i sprawności technicznej sprzętu oraz środków transportu wykorzystywanych do realizacji zadań komórki,

d)    współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie udostępniania przez nich danych identyfikujących abonentów, danych lokalizacyjnych, wykazów połączeń, innych danych telekomunikacyjnych oraz danych niezbędnych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej,

e)    współpraca z operatorami pocztowymi oraz usługodawcami świadczącymi usługi drogą elektroniczną, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 114 i 115 ustawy o KAS,

f)    gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie materiałów oraz informacji uzyskanych w wyniku podejmowanych działań,

g)    współpraca w zakresie opiniowania planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, ich aktualizacji oraz zmian w zakresie określonym w § 5 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. poz. 77, z późn.zm.),

h)    prowadzenie obserwacji na rzecz komórek  pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej, w tym:

–     opiniowanie, we współpracy z właściwą komórką w Ministerstwie, wniosków o podjęcie działań obserwacyjnych pod kątem możliwości ich realizacji,

–     rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom,

–     gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie materiałów oraz uzyskanych informacji,

i)     prowadzenie obserwacji w ramach współpracy transgranicznej, w tym nadzoru transgranicznego, o którym mowa w art. 21 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o UE w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.,

j)     zapewnianie bezpiecznego przechowywania, eksploatacji i sprawności technicznej sprzętu oraz środków transportu używanych do prowadzenia obserwacji,

k)    sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez komórkę,

l)     sporządzanie półrocznych sprawozdań do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby naczelnika urzędu celno-skarbowego obejmującego liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych i rodzaj tych danych oraz kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe;

3)    komórki realizacji:

a)     wykonywanie kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1-3 ustawy,

b)    rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w:

–      art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.),

–      art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.),

–      art. 183 § 2 i 4-6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 Kodeksu karnego,

–      art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

–      art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z późn. zm.),

–      art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

–      art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 206, z późn. zm.),

–      art. 109 i 119a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.),

–      art. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, oraz art. 131 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.),

–      art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z późn. zm.),

–      art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822, z późn. zm.),

–      art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 410),

–      art. 258, art. 270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 § 1 Kodeksu karnego,

c)     zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym albo pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych KAS, a w uzasadnionych przypadkach także innym osobom, organom i instytucjom państwowym,

d)    realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

e)     prowadzenie magazynu broni i amunicji,

f)     zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zabezpieczanie rzeczy oraz przeszukiwanie lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku, środków przewozowych i statków w trybie i przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.),

g)    przeprowadzanie kontroli przewozu towarów na zasadach określonych w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów,

h)    nakładanie w drodze decyzji kar pieniężnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów,

i)     realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych, z wyłączeniem kontroli operacyjnej, w szczególności zadań określonych w art. 113, art. 114, art. 115 i art. 126 ustawy o KAS i współpraca z komórką techniki i obserwacji w tym zakresie,

j)     zatrzymywanie i przeszukiwanie urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych, w zakresie danych przechowywanych w tych urządzeniach lub systemach albo na nośnikach, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego,

k)    konwój, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. c-g ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120, z późn. zm.),

l)     nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

m)   obsługa urządzeń RTG,

n)    wykonywanie zadań z zakresu informatyki śledczej, niewymagających zastosowania złożonych narzędzi informatycznych, w tym pozyskiwanie i zabezpieczanie dowodów cyfrowych,

o)    szkolenie w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, technik i taktyk interwencji,

p)    współpraca z innymi izbami, służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w zakresie właściwości KAS,

r)     wykonywanie następujących zadań:

–      dokonywanie oględzin,

–      zabezpieczanie zebranych dowodów,

–      sporządzanie szkiców, kopiowanie, filmowanie, fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych,

–      nakładanie zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe,

–      przeprowadzanie rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,

–      konwoje i strzeżenia towarów,

–      kontroli przesyłek pocztowych,

–      wykonywanie kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),

–      zatrzymywanie i kontrolowanie statków w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66, z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z późn. zm.);

4)    komórki dochodzeniowo-śledczej:

a)     prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

b)    rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń określonych w:

–      art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

–      art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

–      art. 183 § 2 i 4-6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 Kodeksu karnego,

–      art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

–      art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,

–      art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

–      art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych,

–      art. 109 i 119a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

–      art. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, oraz art. 131 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

–      art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

–      art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych,

–      art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych,

-      oraz zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom, a także ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową,

c)     prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie określonym w art. 258, art. 270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 § 1 Kodeksu karnego,

d)    prowadzenie dochodzeń w sprawach przestępstw określonych w ustawie o rachunkowości

e)     wnoszenie do sądów aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,

f)     występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia,

g)    występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

h)    wnoszenie do sądów środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia,

i)     wnoszenie do sądów wniosków o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

j)     współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami,

k)    nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

l)     realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

m)   zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zabezpieczanie rzeczy oraz przeszukiwanie lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku, środków transportu i statków w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego,

n)    prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie kar pieniężnych, w stosunku do których organem właściwym do ich nakładania jest Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego;

5)    komórki służby dyżurnej:

a)     utrzymywanie całodobowej łączności ze Służbą Dyżurną Centrum Koordynacji Działań (SD CKD) w Ministerstwie, służbami dyżurnymi innych urzędów, grupami realizacyjnymi oraz delegaturami urzędu oraz oddziałami celnymi, w tym usytuowanymi w przejściach granicznych lub zespołami kontrolnymi,

b)    utrzymywanie łączności z komórką organizacyjną w Ministerstwie odpowiedzialną za zapewnienie całodobowej wymiany informacji ze służbami właściwego wojewody, Policją, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcją Transportu Drogowego oraz w zależności od potrzeb, także z innymi służbami i instytucjami,

c)     zbieranie, ewidencjonowanie i opracowywanie informacji o sytuacji i istotnych zdarzeniach w ramach urzędu, w szczególności z przejść granicznych, i przekazywanie ich Szefowi KAS oraz do SD CKD w Ministerstwie lub innych uprawnionych osób,

d)    gromadzenie i przekazywanie bezpośrednim przełożonym i do SD CKD informacji oznaczeniu kryzysowym, tj. informacji na temat zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, które mają wpływ na działalność, zarządzanie, a także wizerunek KAS,

e)     analizowanie i niezwłoczne inicjowanie działań po uzyskaniu zgłoszenia lub informacji o zdarzeniach z zakresu zainteresowania izby i podległych urzędów lub innych służb kontrolnych,

f)     monitorowanie realizacji zadań przez komórki organizacyjne w zakresie ustalonym przez naczelnika urzędu,

g)    prowadzenie koordynacji lokalnych wspólnych działań z innymi urzędami i innymi służbami kontrolnymi,

h)    wsparcie informacyjne i decyzyjne komórki zwalczania przestępczości,

i)     monitorowanie grup kontrolnych w trakcie realizowania zadań służbowych,

j)     nadawanie biegu i bieżące monitorowanie realizacji informacji otrzymanych z krajowego telefonu interwencyjnego KAS,

k)    udostępnianie danych z baz danych i systemów informatycznych komórkom organizacyjnym w urzędzie lub innym organom KAS, na ich wystąpienia, kierowane w celu uzyskania wsparcia podczas prowadzonych przez nie działań kontrolnych,

l)     monitorowanie przypadków i przekazywanie raportów o naruszeniach obowiązków służbowych przez pracowników,

m)   bieżące gromadzenie i analiza pozyskiwanych informacji, niezależnie od formy jej pozyskania, celem doraźnego wspierania działań kontrolnych prowadzonych w terenie;

6)    komórki analizy kryminalnej:

a)    wykonywanie zadań z zakresu informatyki śledczej, niewymagających zastosowania złożonych narzędzi informatycznych, w tym pozyskiwanie i zabezpieczanie dowodów cyfrowych,

b)    prowadzenie czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej do rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępczości.

8. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w pionie celno-granicznym należy w szczególności:

1)    komórki granicznej:

a)    wdrażanie metod i skutecznych form działania, we współpracy z delegaturami urzędu celno – skarbowego w zakresie obsługi ruchu osobowego i towarowego w przejściach granicznych;

b)    współudział w realizacji planu kontroli oraz monitorowanie jego wykonania w zakresie celów wyznaczonych delegaturom;

c)    analiza efektywności i formułowanie propozycji w zakresie wykorzystania infrastruktury, sprzętu i urządzeń specjalistycznych do kontroli osób i towarów w przejściach granicznych;

d)    inicjowanie zmian i wdrażanie modyfikacji standardów wyposażenia w sprzęt techniczny wspomagający kontrolę w przejściach granicznych;

e)    nadzór nad wykorzystaniem oraz analiza wykorzystania sprzętu służącego do przeprowadzania kontroli w przejściach granicznych;

f)    monitorowanie prowadzenia rejestru wykorzystania sprzętu i rejestru awarii sprzętu do kontroli w przejściach granicznych;

g)    opiniowanie celowości zakupu oraz naprawy sprzętu do kontroli w przejściach granicznych;

h)    gospodarowanie zbędnym sprzętem do kontroli w przejściach granicznych; 

i)     udział w planowaniu i uzgadnianiu wyposażenia w sprzęt do kontroli w przejściach granicznych;

j)     udział w planowaniu i uzgadnianiu inwestycji dotyczących przejść granicznych, ich modernizacji i remontów;

k)    bieżąca współpraca z właściwymi służbami oraz partnerami zagranicznymi w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych w przejściach granicznych;

l)     opracowywanie i wdrażanie technologii odpraw osób i towarów w przejściach granicznych;

m)   koordynacja wdrażania zmian, modyfikacji technologii odpraw na granicy i uzgadnianie proponowanych rozwiązań ze Strażą Graniczną;

n)    udział w uzgadnianiu terytorialnego zasięgu przejść granicznych;

o)    współpraca z jednostkami Straży Granicznej, innymi służbami, organami oraz instytucjami w zakresie realizacji zadań kontroli osób i towarów w przejściach granicznych w zakresie zadań urzędu celno-skarbowego;

p)    bieżąca współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie dotyczącym realizowanej kontroli w przejściach granicznych;

r)     opracowywanie i realizacja procedur postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń ruchu osobowego i towarowego w przejściach granicznych;

s)    monitorowanie podjętych działań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przy realizacji procedury kontrolnej;

t)     wdrażanie i koordynacja jednolitych standardów w zakresie kontroli wykonywanych w przejściach granicznych;

u)    nadzór nad prawidłowością postępowania i wykorzystania przez oddziały celne graniczne informacji o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem przejść granicznych;

w)   nadzorowanie obiegu informacji i prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących ważnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem przejść granicznych;

y)    ewaluacja funkcjonowania oddziału celnego w budowanych/rozbudowywanych przejściach granicznych;

z)    współpraca z instytucjami realizującymi kontrolę w przejściach granicznych w zakresie organizacji i funkcjonowania odpraw, np. WET, FITO, SANEPID, IJHARS;

2)    komórka organizacyjna obsługi zgłoszeń celnych funkcjonująca w pionie celno-granicznym realizuje zadania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

3)    zakresy zadań innych komórek merytorycznych w pionie celno-granicznym, obejmujących swoim zakresem rzeczowym zagadnienia z zakresu transgranicznego przemieszczania osób, towarów i środków transportu określa regulamin urzędu celno-skarbowego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

§ 3. Przepisy § 2 ust. 1 i 3-8 stosuje się do delegatur urzędów celno-skarbowych.

§ 4. 1. W skład oddziału celnego, może wchodzić komórka organizacyjna obsługi zgłoszeń celnych (CCZ).

2. Jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań, naczelnik urzędu, w ramach oddziału celnego, może wyodrębnić komórkę ogólną (CCO).

3. W skład oddziałów celnych obsługujących przejścia graniczne, w których wielkość obrotu towarowego lub osobowego to uzasadnia, mogą wchodzić komórki organizacyjne analizy ryzyka (CCR).

4. W przypadku występowania szczególnych potrzeb, wynikających ze specyfiki obszaru działania, naczelnik urzędu, w ramach oddziałów celnych, może wyodrębnić komórki organizacyjne do obsługi miejsc wyznaczonych (CCM).

5. Oddziały celne, z wyłączeniem oddziałów obsługujących przejścia graniczne drogowe oraz oddziałów celnych obsługujących wyłącznie obrót pocztowy, mogą realizować zadania, o których mowa w § 2 ust.  6 pkt 1. Do realizacji tych zadań naczelnik urzędu, w ramach oddziałów celnych, może wyodrębnić komórki organizacyjne. W takim przypadku w urzędzie nie musi być  tworzona komórka kontroli celno-skarbowej rynku.

6. Naczelnik urzędu może w uzasadnionych przypadkach przesunąć niektóre zadania w zakresie czynności materialno-technicznych realizowane przez wewnętrzne komórki organizacyjne do oddziałów celnych.

7. Oddziały celne obsługujące lotnicze przejścia graniczne mogą prowadzić dla podróżnych punkt informacji podatkowej i celnej. Zadanie to jest realizowane przez komórkę ogólną albo komórkę obsługi zgłoszeń celnych.

8. Uwzględniając zakres zadań poszczególnych oddziałów celnych, naczelnik urzędu może łączyć komórki organizacyjne i zadania, o których mowa w ust. 1-6.

9. Oddział celny może prowadzić magazyn depozytowy i nadzorować towary w nim przechowywane.

10. Oddział celny może pełnić rolę zapasowego oddziału celnego w ramach urzędu w przypadku lokalnych problemów z funkcjonowaniem systemów informatycznych do obsługi deklaracji i zgłoszeń celnych, nieuzasadniających stosowanie standardowych procedur awaryjnych dla tych systemów.

§ 5. 1. Spośród oddziałów celnych wchodzących w skład urzędu, Szef KAS wyznacza oddział do wykonywania zadań CUDO oraz oddział celny zapasowy dla CUDO.

2. W przypadkach uzasadnionych rozmiarem realizowanych zadań w urzędzie celno-skarbowym może być wyznaczony więcej niż jeden oddział celny do wykonywania zadań CUDO. W urzędach, w których CUDO funkcjonuje w więcej niż jednym oddziale celnym, rolę oddziału zapasowego pełnią oddziały celne wykonujące zadania CUDO, na zasadzie wzajemności.

3. Pozostałe oddziały celne, wchodzące w skład urzędu, wspomagają funkcjonowanie CUDO.

4. Do realizacji zadań CUDO naczelnik urzędu może we właściwym oddziale celnym wyodrębnić komórkę organizacyjną Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CCC).

§ 6. 1. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych oddziału celnego należy w szczególności:

1)    komórki ogólnej:

a)    prowadzenie spraw z zakresu organizacji oddziału celnego i podległych mu miejsc wyznaczonych i uznanych,

b)    przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału celnego oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia,

c)    monitorowanie kontroli celnych bezpośrednich, w tym zatwierdzanie wykonanych kontroli celnych na potrzeby wymaganych progów,

d)   obsługa ewidencyjno-kancelaryjna oddziału celnego,

e)    wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia kasy;

2)    komórki obsługi zgłoszeń celnych:

a)    realizacja zadań kontrolnych związanych z obsługą dyspozytorskich dyrektyw kontrolnych oraz wnioskowanie o kontrolę z miejsca przedstawienia towarów,

b)    wykonywanie czynności kontrolnych zleconych przez CUDO lub urząd nadzoru z innego państwa członkowskiego w przypadku odprawy scentralizowanej,

c)    obsługa zgłoszeń/deklaracji celnych sporządzanych w formie pisemnej (karnet TIR/ATA/CIM/zgłoszenia uproszczone/Form 302/itd.), w tym rejestrowanie danych z dokumentów papierowych w systemach informatycznych w przypadku braku możliwości przekazania danych w formie elektronicznej,

d)   wydawanie klientom wydruków wywozowych/tranzytowych dokumentów towarzyszących i innych dokumentów wymagających autoryzacji przez organ celny,

e)    obsługa/saldowanie dokumentów stanowiących załącznik do zgłoszenia celnego przedkładanych przez zgłaszającego w formie papierowej (INF, AGREX, AGRIM, pozwoleń i zezwoleń związanych z wywozem i przywozem towarów),

f)    obsługa systemów wspierających obsługę systemów zgłoszeniowych,

g)    prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania,

h)    wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

i)     nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

j)     nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych,

k)    kontrola celno – skarbowa przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy, czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców,

l)     wydawania zezwoleń kategorii III i IV na przejazd pojazdu nienormatywnego (na granicy państwa),

m)   nakładanie kary pieniężnej pobieranej, w przypadku braku, przy wyjeździe zagranicznego pojazdu drogowego z kraju, wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Zielona Karta) oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia,

n)    legalizacja świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny,

o)    wydawanie i przedłużanie świadectw uznania pojazdów drogowych do przewozu towarów pod zamknięciami celnymi,

p)    wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia kasy w systemie ZEFIR2,

r)    Prowadzenie kancelarii oraz spraw organizacyjnych i osobowych oddziału oraz podległych mu miejsc wyznaczonych i uznanych,

s)    obsługa okienka e-Klient, w szczególności:

-     potwierdzenie tożsamości osoby fizycznej, która złożyła elektroniczny wniosek na platformie PUESC i przesłanie skanu potwierdzenia do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu,

-     przyjęcie oryginału upoważnienia, zeskanowanie i przesłanie skanu na adres e-mail do Wydziału Centralna Rejestracja, a następnie wysłanie oryginału tego upoważnienia pocztą tradycyjną do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu,

-     przyjęcie przez oddział celny wniosku o nadanie numeru EORI w trybie pilnym, w momencie dokonywania pierwszej czynności związanej ze zgłoszeniem celnym towaru,

-     przyjęcie danych do ustalenia nowego hasła awaryjnego do platformy PUESC,

t)    przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia,

u)    kontrola podróżnych i dewizowa (dot., wyłącznie oddziałów wewnętrznych z wydzieloną obsługą np. dodatkowych lotniczych przejść granicznych, portów morskich),

w)   obsługa urządzeń RTG do prześwietlania bagażu (dot. wyłącznie oddziałów wewnętrznych z wydzieloną obsługą np. dodatkowych lotniczych przejść granicznych),

y)    obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji do czasowego składowania w ramach procedury awaryjnej w systemach zgłoszeniowych,

z)    wykonywanie czynności dotyczących przedstawienia towarów związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych.

3)    komórki analizy ryzyka:

a)     pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do oceny ryzyka,

b)    prowadzenie analizy ryzyka, w szczególności pod względem bezpieczeństwa i ochrony,

c)     współtworzenie regionalnego rejestru ryzyka,

d)    przygotowywanie opracowań i statystyk w zakresie właściwości oddziału celnego,

e)     współpraca w zakresie realizowanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.

4)    komórki Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw:

a)    obsługa i monitorowanie elektronicznych zgłoszeń celnych, powiadomień oraz deklaracji do czasowego składowania przesyłanych do systemów operacyjnych CELINA (docelowo AIS/IMPORT), AES/ECS, NCTS2 w procedurze standardowej i uproszczonej,

b)    prowadzenie postępowań celnych i podatkowych oraz wydawanie rozstrzygnięć w sprawach wszczętych przed zwolnieniem towaru,

c)    prowadzenie postępowań celnych po zwolnieniu towaru w sprawie zmiany danych zgłoszenia w sprawach nie mających wpływu na zmianę procedury celnej, należności celne i podatkowe oraz niezwiązanych ze zmianą strony postępowania,

d)   prowadzenie stanowiskowej analizy ryzyka z decydowaniem o przystąpieniu lub odstąpieniu od kontroli zgłoszenia, jak również pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do oceny ryzyka,

e)    prowadzenie weryfikacji w obszarze badania dokumentów i oceny wyników fizycznej kontroli towarów,

f)    wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

g)    nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

h)    wydawanie rozstrzygnięć w związku z prowadzeniem procedury poszukiwawczej niezamkniętych operacji tranzytowych w systemie NCTS2 oraz w zakresie prowadzenia postępowań w zakresie potwierdzania wywozu na podstawie dowodów alternatywnych,

i)     obsługa wniosków zgłaszającego w formie elektronicznej i papierowej w sprawie unieważnienia zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru,

j)     wydawanie i zmiana pozwoleń na stosowanie procedury w przypadku, gdy wniosek o pozwolenie na procedurę specjalną jest składany w formie zgłoszenia celnego,

k)    wykonywanie czynności w zakresie obsługi zgłoszenia celnego związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

l)     zlecanie przez urząd nadzoru czynności kontrolnych w przypadku krajowej odprawy scentralizowanej – w przypadku pozwolenia na odprawę scentralizowaną realizowanego pomiędzy państwami członkowskimi, gdy Polska jest państwem wydającym pozwolenie, zlecanie czynności kontrolnych urzędom przedstawienia w innych państwach członkowskich,

m)   obsługa systemów wspierających obsługę systemów zgłoszeniowych,

n)    obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji do czasowego składowania w ramach procedury awaryjnej w systemach zgłoszeniowych;

2. W przypadku wyodrębnienia w oddziale celnym wykonującym zadania CUDO komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, do ich zadań należą zadania, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3.

§ 7. W przypadku gdy w komórkach organizacyjnych oddziału celnego służba lub praca jest wykonywana w systemie zmianowym, dyrektor izby na wniosek naczelnika urzędu powołuje kierownika zmiany.

§ 8. Naczelnik urzędu może w regulaminie organizacyjnym urzędu upoważnić osoby zatrudnione w urzędzie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 - 15 i w § 6.

§ 9. 1. Naczelnik urzędu przedstawia dyrektorowi izby wniosek o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu wraz z uzasadnieniem oraz projektem tego regulaminu.

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 i 4 pkt 1 i 4 oraz w § 2 ust. 10, naczelnik urzędu składa wniosek o wyrażenie zgody przez dyrektora izby, wraz z uzasadnieniem oraz projektem regulaminu organizacyjnego urzędu.

3. Regulamin organizacyjny urzędu określa:

1)    strukturę organizacyjną urzędu, w tym delegatur i oddziałów celnych;

2)    zakres zadań komórek organizacyjnych urzędu, w tym delegatur i oddziałów celnych;

3)    właściwość terytorialną delegatur, w szczególności w zakresie wykonywanych kontroli realizowanych przez komórki kontroli celno-skarbowej rynku;

4)    zakres nadzoru sprawowanego przez naczelnika urzędu i jego zastępców;

5)    zakres stałych uprawnień zastępców naczelnika urzędu, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników i funkcjonariuszy odpowiednio zatrudnionych albo pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych w urzędzie, delegaturze i oddziale – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach;

6)    zakres upoważnień naczelnika urzędu do wykonywania zadań z zakresu spraw pracowniczych w stosunku do obsługujących go pracowników i funkcjonariuszy świadczących pracę w komórkach organizacyjnych urzędu, w tym delegatur i oddziałów celnych.

§ 10. 1. Regulamin organizacyjny urzędu nadaje dyrektor izby.

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 11. Regulamin organizacyjny urzędu podlega udostępnieniu w siedzibie oraz na stronie BIP urzędu.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 10

STATUT KRAJOWEJ SZKOŁY SKARBOWOŚCI

§ 1. 1. W skład Szkoły wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)    pion organizacyjny (EDSO):

a)     kadr i organizacji (EOK),

b)    obsługi prawnej (EOP),

c)     ochrony danych (EDO);

2)    pion kształcenia (EZDK):

a)     szkoleń (EKS),

b)    badań i rozwoju (EKB),

c)     współpracy międzynarodowej (EKM);

3)    pion finansowo-księgowy (EGKF:

finansowo-księgowa (EFK);

4)    pion logistyki (EZDL):

a)     administracyjno-techniczna (ELT),

b)    zamówień publicznych (ELZ),

c)     archiwizacji (ELA),

d)    bezpieczeństwa i higieny pracy (ELP)

e)     bezpieczeństwa i ochrony informacji (ELB).

2. W filiach Szkoły mogą funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

1)    szkoleń (EFS);

2)    recepcyjno-hotelowa (EFN);

3)    hotelowa (EFH);

4)    recepcyjna (EFR);

5)    administracyjno-techniczna (EFA);

6)    gastronomiczna (EFG),

7)    organizacyjna (EFO).

3. Dyrektor Szkoły wyznacza spośród pracowników IOD, który pod jego bezpośrednim nadzorem realizuje zadania, o których mowa w art. 39 rozporządzenia 2016/679.

§ 2. 1. Zadania Szkoły obejmują w szczególności:

1)    koordynację działalności szkoleniowej w KAS;

2)    opracowanie i rozwój jednolitego systemu szkolenia;

3)    tworzenie programów i materiałów dydaktycznych;

4)    badanie i analizę potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego kadr KAS, w tym z wykorzystaniem sesji assessmentowych i developmentowych;

5)    planowanie i organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, w tym:

a)    szkoleń, kursów i warsztatów, w tym szkoleń i egzaminów w służbie przygotowawczej oraz potwierdzających kwalifikacje,

b)    konferencji, sympozjów i seminariów,

c)    innych form doskonalenia zawodowego, w tym praktyk i staży zagranicznych;

6)    współpraca ze szkołami wyższymi dotycząca organizowania studiów podyplomowych w zakresie organizacyjno-administracyjnym;

7)    badanie oraz ocenę jakości i efektywności szkoleń;

8)    zarządzanie trenerami w KAS;

9)    opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych oraz informacyjno-edukacyjnych w zakresie prowadzonej działalności;

10)  przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych;

11)  promowanie działalności Szkoły;

12)  wykonywanie innych zadań wskazanych przez Ministra oraz Szefa KAS.

2. Szkoła może prowadzić działalność w formie zdalnego udostępniania treści informacyjno-edukacyjnych mającą na celu poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie wybranych zagadnień administracji publicznej.

3. Kadrę dydaktyczną Szkoły stanowią pracownicy i funkcjonariusze odpowiednio zatrudnieni albo pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych KAS oraz Ministerstwie będący trenerami, wykładowcy akademiccy oraz inne osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z określonej dziedziny.

4. Szkoła organizuje przedsięwzięcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 5, również:

1)    w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych;

2)    na podstawie porozumień i umów zawartych pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a innymi jednostkami budżetowymi.

5. W ramach pozostałej działalności Szkoła realizuje zadania w zakresie:

1)    zarządzania nieruchomościami przekazanymi Szkole w użytkowanie lub trwały zarząd oraz gospodarowania zasobami materialnymi;

2)    zapewnienia bazy szkoleniowej, hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb działalności statutowej;

3)    udostępniania bazy hotelowej kadrom KAS i kadrom innych jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym Ministerstwa, delegowanym służbowo, jeżeli nie będzie to utrudniało lub uniemożliwiało realizacji podstawowej działalności Szkoły;

4)    udostępniania bazy rekreacyjno-sportowej jednostkom administracji publicznej oraz ich jednostkom organizacyjnym na podstawie porozumień, umów zawartych z tymi jednostkami, jeżeli nie będzie to utrudniało lub uniemożliwiało realizacji podstawowej działalności Szkoły;

5)    organizowania zajęć i zawodów sportowych.

6. Szkoła może korzystać na podstawie zawartych umów lub porozumień z nieruchomości i obiektów innych niż przekazane Szkole w użytkowanie lub trwały zarząd.

§ 3. Do zadań dyrektora Szkoły należy w szczególności:

1)    opracowywanie regulaminu organizacyjnego Szkoły i ustalanie jej struktury organizacyjnej;

2)    opracowywanie i realizowanie strategii działalności Szkoły;

3)    realizowanie zadań wyznaczonych przez Szefa KAS;

4)    opracowywanie rocznych planów działalności Szkoły;

5)    zatwierdzanie programów i materiałów dydaktycznych zaopiniowanych przez Radę Programową;

6)    sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Szkoły w danym roku dydaktycznym i przedkładanie go Szefowi KAS i Radzie;

7)    realizowanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych, zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa;

8)    zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania w Szkole ochrony informacji niejawnych.

§ 4.1. Do zadań Rady należy:

1)    określanie organizacji i trybu działania Rady;

2)    opiniowanie:

a)    kierunków działalności edukacyjnej Szkoły,

b)    planów i programów szkoleniowych.

2. Rada może, na wniosek dyrektora Szkoły, wyrażać opinie i doradzać w sprawach dotyczących działalności Szkoły, niewymienionych w ust. 1.

§ 5. Dyrektor Szkoły może w regulaminie organizacyjnym Szkoły upoważnić osoby zatrudnione w Szkole do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 - 2 i 5.

§ 6. Dyrektor Szkoły nadaje regulamin organizacyjny Szkoły, po zatwierdzeniu projektu regulaminu przez Szefa KAS.

ZAŁĄCZNIK Nr 11

WYKAZ IZB, URZĘDÓW SKARBOWYCH I URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ CENTRA KOMPETENCYJNE LUB KOMÓRKI ORGANIZACYJNE REALIZUJĄCE ZADANIA SCENTRALIZOWANE ORAZ ZAKRESY REALIZOWANYCH W NICH ZADAŃ

§ 1. W województwie dolnośląskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    prowadzenia analiz oraz weryfikacji i realizacji wniosków o pomoc administracyjną w sprawach celnych i akcyzowych,

b)    realizacji wniosków zagranicznych administracji celnych w zakresie weryfikacji krajowych dowodów pochodzenia towarów,

c)    monitorowania prawidłowości i jednolitości postępowania organów celnych oraz opracowywanie wyjaśnień i wytycznych w zakresie międzynarodowej pomocy administracyjnej,

d)    współpracy z właściwymi organami państw członkowskich UE w ramach Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o UE w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r., z wyłączeniem szczególnych form współpracy określonych w Tytule IV Konwencji,

e)    wykonywania czynności sprawdzających, o których mowa w art. 31 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego, w ramach systemu wymiany informacji o podmiotach, we Wspólnotowym Elektronicznym Systemie Przedsiębiorców EOS,

f)    prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej,

g)    bezpośredniej współpracy z właściwymi organami administracji czeskiej, słowackiej i węgierskiej w zakresie o którym mowa w art. 28 Rozporządzenia 904/2010 oraz wymiany informacji na podstawie art. 7 i 15 Rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE nr L 268 z dnia 12.10.2010r., str.1,

h)    bezpośredniej współpracy z Wydziałem Kontroli VAT w Departamencie Kontroli Krajowego Inspektoratu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej, w zakresie wymiany informacji w dostępnych bazach danych, realizowanej w związku z Rozporządzeniem Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE nr L 268 z dnia 12.10.2010r., str.1),

i)     utrzymania i administrowania Systemem Analizy Zgłoszeń Celnych ALINA,

j)     wsparcia, utrzymania i rozwijania Systemu Ewidencja Outsourcing Ulgi, WRO- SYSTEM i innych aplikacji służących do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),

k)    utrzymania, administrowania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2, HERMES2 i Systemu Zarządzania Organizacją KAS (SZOKAS),

l)     utrzymania, administrowania oraz wsparcia merytorycznego i technicznego Systemu Zarządzania Pojazdami i Kontroli Kosztów AutoManager,

m)   utrzymania oraz wsparcia merytorycznego i technicznego:

-     Systemu Informacji Geograficznej GIS,

-     modułu geolokalizacyjnego SENT-GEO, Plomby Elektroniczne w ramach Systemu Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów (SENT),

-     System Wirtualizacji i Backupu (SWB),

n)    prowadzenia procedur, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. poz. 258, z późn. zm.);

2)    Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    analizy kryminalnej i systemów wsparcia, w tym wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem, rozwojem, obsługą administracyjną i merytoryczną oraz wsparcie techniczne Systemu GIS na potrzeby analizy kryminalnej w jednostkach organizacyjnych KAS,

b)    przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS oraz urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 106 pkt 1 ustawy w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228),

c)    obsługi Polsko-Czeskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Kudowie Słonem.

§ 2. W województwie kujawsko-pomorskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie:

a)    centrum kompetencyjnego wspierającego Departament Ceł Ministerstwa Finansów w zakresie pełnienia roli właściciela biznesowego centralnych systemów informatycznych, w szczególności wsparcie procesu testowania i jakości Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC),

b)    zadań scentralizowanych:

-     kontroli działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej e-handlu,

-     architektury korporacyjnej resortu, w tym:

- -  budowanie i utrzymanie modeli architektury korporacyjnej KAS, jako narzędzi do wskazywania, zgodnie z wymaganiami biznesowymi, najlepszych kierunków rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacyjnego administracji skarbowej i analizą wpływu planowanych zmian, w tym zmian prawnych, na system informacyjny,

- -  wspomaganie prac projektowych w zakresie kontroli spójności i zgodności powstających rozwiązań z architekturą korporacyjną oraz wsparcia w definiowaniu wymagań na rozwiązania systemu informacyjnego,

- -  wsparcie zarządzania portfelem programów i projektów,

c)    wprowadzanie komunikatów o niebezpiecznej żywności, paszach do Bazy Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF);

2)    Kujawsko-pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu realizuje zadania scentralizowane z zakresu kontroli listów przewozowych CIM w związku z udzielonym pozwoleniem dla PKP CARGO S.A., na korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej dla towarów przewożonych koleją; w ramach kontroli potwierdzenie prawidłowości realizacji procedury tranzytu;

3)    Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy realizuje zadania scentralizowane w zakresie:

a)    prowadzenia wspólnego rachunku bankowego w zakresie podatków PCC, SD, KP oraz należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie obsługi wyciągu bankowego,

b)    dystrybucji do budżetu państwa i budżetów gmin dochodów wykonanych przez naczelników urzędów skarbowych,

c)    sporządzania łącznych sprawozdań z realizacji dochodów budżetowych oraz informacji o pobieranych dochodach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

d)    udzielania pomocy pracownikom urzędów skarbowych w zakresie podatków obsługiwanych w Scentralizowanym Systemie Poboru w ramach I linii wsparcia na poziomie centralnym,

e)    współpracy z Generalnym Wykonawcą Systemu e-Podatki w zakresie określania wymagań biznesowych w obszarze rozliczeń w zakresie podatków VAT, CIT.

§ 3. W województwie lubelskim Izba Administracji Skarbowej w Lublinie realizuje zadania w zakresie:

1)    centrum kompetencyjnego do spraw wsparcia procesu związanego z obsługą utrzymania produktów w obszarze Repozytorium JPK oraz Repozytorium e-Paragonów;

2)    zadań scentralizowanych:

a)    administrowania technicznego komponentami oraz monitorowania ciągłości działania Systemu Przetwarzania Danych–Elektroniczna Książka Służby (SPD-EKS) i e-Załączniki,

b)    utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Ograniczenia Pozataryfowe,

c)    administrowania systemem TRACES (informatycznym systemem kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE),

d)    wsparcia i nadzoru nad działaniem usługi Repozytorium Jednolity Plik Kontrolny.

§ 4. W województwie lubuskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze realizuje zadania w zakresie:

a)    centrum kompetencyjnego wspierającego Departament Ceł, Departament Kontroli i Analiz Ekonomicznych oraz Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów w zakresie pełnienia roli właściciela biznesowego centralnych systemów informatycznych:

-     Pojedynczego Elektronicznego Punktu Dostępu (SEAP),

-     Zintegrowanego System Analizy Ryzyka (ZISAR,

-     Systemu Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów (SENT),

b)    zadań scentralizowanych:

-     wykonywania zadań centralnych w obszarze paliw,

-     współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych,

-     utrzymania, administrowania i rozwoju:

- -  Systemu Zarządzania Majątkiem Resortu MACHINA,

- -  Systemu Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej EBTI-PL2,

- -  Systemu Ochrony Praw Własności Intelektualnej LEONARDO DA VINCI,

- -  Systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier KRAG,

- -  Systemu Europejski Informacyjny Portal Celny/Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu ECIP/SEAP oraz prowadzenia II linii wsparcia HelpDesku dla tego systemu,

- -  Systemu Rejestrów Wspólnej Polityki Rolnej RWPR,

- -  Systemu Agencji i Rejestru Procedur SARP,

- -  Systemu SeZAM,

- -  Systemu Księgi Wieczyste Resortu Finansów,

- -  Systemu Legitymacje,

- -  Systemu Publikacji Wyników Analiz Centrum Analitycznego Administracji Celnej SPWA CAAC,

- -  Systemu Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),

- -  serwisu zapytań o dane z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w MS,

- -  Systemu Rej Tex (Elektroniczny Rejestr Postępowań),

- -  Systemu SMS,

-     utrzymania i rozwoju Bazy danych porównawczych służących do weryfikacji wiarygodności wartości celnej towarów tekstylnych i obuwia sprowadzanych z krajów Dalekiego Wschodu,

-     utrzymywania środowiska SAS (zarządzanie licencjami oraz przestrzenią dyskową udostępniona dla analityków w ramach kraju;

2)    Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim realizuje zadania scentralizowane w zakresie:

a)    oceny zagrożeń dotyczących dochodów budżetu państwa z tytułu należności od wyrobów alkoholowych,

b)    prowadzenia Centralnego Magazynu Mundurowego,

c)    dostawy druków specjalistycznych dla KAS,

d)    obsługi Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku,

e)    zwalczania nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi, a także wymiany informacji w tym zakresie,

f)    analizy ryzyka w Systemie RWPR oraz usługodawcy tego systemu.

§ 5. W województwie łódzkim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Łodzi realizuje zadania z zakresu:

a)    centrum kompetencyjnego wspierającego Departament Ceł oraz Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów w zakresie pełnienia roli właściciela biznesowego centralnych systemów informatycznych:

-     Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego 2 (NCTS2),

-     Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR),

-     Systemu Magistrala Celno-Akcyzowa (MCA),

-     Systemu Informacji Naukowej (SIN),

-     Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych PL2 (EMCS PL2),

b)    zadań scentralizowanych:

-     obsługi wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytowej oraz procedury TIR realizowanych na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) i jego przepisów wykonawczych Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej (WPT) oraz Konwencji TIR,

-     obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych, a także przemieszczeń po imporcie oraz z przeznaczeniem na eksport realizowana na podstawie ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych oraz rozporządzeń Rady Europy dot. podatku akcyzowego,

-     zabezpieczenia komunikacji z siecią CCN/CSI oraz usługi XML-EDIFACT/EDIFACT-XML DLA Systemu Informacyjnego Skarbowo- Celnego tj. pośredniczenie w wymianie komunikatów poprzez sieć CCN/CSI pomiędzy systemami wykorzystywanymi przez SISC, a systemami innych administracji celno-skarbowych UE,

-     zapewnienia zintegrowanych danych taryfowych i podatkowych dla Służby Celno-Skarbowej oraz podmiotów gospodarczych w obszarze obrotu towarowego z zagranicą oraz odbiór danych taryfowych z systemu TARIC UE (wspólnej unijnej taryfy celnej) , który jest głównym źródłem danych taryfowych dla wszystkich krajów członkowskich UE,

-     integracji danych z systemów celnych do celów analitycznych, statystycznych a także kontrolnych niezbędnych do wspomagania zarządzania ryzykiem oraz podejmowania strategicznych decyzji,

-     obsługi procedury niedostępności planowanych i nieplanowanych systemów informatycznych funkcjonujących w ramach Systemu SISC,

-     nadawania/modyfikacji/usunięć kont użytkowników w aplikacji Baza Podmiotów Szczególnych,

-     cen transferowych, w tym m.in.: prowadzenie i koordynowanie szkoleń, prowadzenie analiz w celu identyfikacji ryzyk, opracowywanie i wdrażanie kryteriów typowania podmiotów do działań w obszarze cen transferowych, współpraca i udział w koordynacji działań pomiędzy organami skarbowymi, a komórką organizacyjną Ministerstwa w zakresie porozumień w sprawach ustalania cen transferowych,

-     utrzymanie, zarządzanie, dostosowanie i wdrażanie opracowanych standardów metadanych, wykonywanie szczegółowych zadań związanych z administrowaniem metadanymi,

-     przygotowywanie specyfikacji biznesowej, instrukcji związanych ze składaniem deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, testowanie i monitorowanie systemu e-Deklaracje,

-     prowadzenie zadań związanych z bieżącym i niezakłóconym działaniem Portalu Podatkowego, monitorowanie i obsługa profilu podatnika, obsługa infolinii KAS w sprawach procedur składania deklaracji w wersji elektronicznej;

2)    Łódzki Urząd Skarbowy realizuje zadania scentralizowane z zakresu obsługi podatników podatku od wartości dodanej w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS), dla których Polska jest krajem konsumpcji;

3)    Urząd Skarbowy w Wieluniu realizuje zadania scentralizowane z zakresu prowadzenia w imieniu Szefa KAS Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

§ 6. W województwie małopolskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Krakowie realizuje zadania z zakresu:

a)    centrum kompetencyjnego wspierającego Departament Ceł oraz Departament Poboru Podatków Ministerstwa Finansów w zakresie pełnienia roli właściciela biznesowego centralnych systemów informatycznych:

-     Automatycznego Systemu Eksportu (AES),

-     Automatycznego Systemu Importu (AIS),

-     Podsystemu Danych Referencyjnych PDR PL/UE,

-     Ogólnopolskiego Systemu Obsługi Zabezpieczeń 2 (OSOZ2),

-     Systemu Obsługi Deklaracji CELINA,

-     Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem 2 (ZEFIR2),

b)    zadań scentralizowanych:

-     sprawozdawczości programu e-Podatki,

-     zastosowania informatyki w pracy kontroli skarbowej (JPK, ACL i informatyka śledcza),

-     architektury, domen biznesowych, danych referencyjnych, rozrachunkowych i księgowo-budżetowych Systemu SISC,

-     technicznego administrowania modułem InterDBECS Profil (RAM),

-     administrowania warstwą merytoryczną Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE INTRASTAT i Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi (EXTRASTAT) oraz modułami analitycznymi przeznaczonymi dla jednostek organizacyjnych i organów KAS;

2)    Urząd Skarbowy w Nowym Targu realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    prowadzenia ewidencji zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych dokonywanych w formie wpłat dziennych i przedpłat,

b)    dokonywania rozliczeń z tytułu nadpłat i zwrotów podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz banderoli podatkowych i legalizacyjnych w związku z decyzjami zwrotowymi, korektami deklaracji, uchyleniem decyzji przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny, oraz kwot nadpłaconych lub nienależnie pobranych,

c)    opracowywania projektów jednolitych standardów i procedur mających na celu efektywny pobór i rozliczenie dochodów budżetu państwa w zakresie rejestracji deklaracji i innych dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, inicjowanie ich wdrożenia, a także monitorowanie ich prawidłowego stosowania,

d)    wsparcia merytorycznego jednostek KAS w zakresie rejestracji dokumentów w systemie informatycznym do rozliczania dochodów scentralizowanych w sprawach odbiegających od opisanych w procedurach, w tym świadczenie usług wsparcia II linii w systemie Help Desk oraz w zakresie analizy należności, zaległości podatników/kontrahentów w związku z wydawaniem zaświadczeń lub potwierdzeń,

e)    prowadzenia szkoleń i zajęć warsztatowych w obszarze systemu informatycznego do rozliczania dochodów scentralizowanych,

f)    opracowywania zgłoszeń zmian funkcjonalności systemu informatycznego do rozliczania dochodów scentralizowanych i testowanie wykonania,

g)    obsługi scentralizowanego rachunku bankowego w zakresie poboru podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,

h)    prowadzenia ewidencji wpłat i zwrotów kwot nadpłaconych lub nienależnie pobranych z tytułu podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz banderoli podatkowych i legalizacyjnych,

i)     rozliczania i przekazywania wpływów uprawnionym podmiotom,

j)     dokonywania rozliczeń z tytułu nadpłat i zwrotów cła i podatków od towarów importowanych, opłat związanych z przywozem i wywozem towarów oraz innych dochodów rozliczanych centralnie w związku z decyzjami zwrotowymi, uchyleniem decyzji przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny, oraz kwot nadpłaconych lub nienależnie pobranych,

k)    wykonywania sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań, w tym raportowanie Tradycyjnych Środków Własnych,

l)     obsługi scentralizowanego rachunku bankowego w zakresie poboru należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów importowanych, podatku od towarów i usług z tytułu importu, kar pieniężnych, kar porządkowych, kosztów postępowania, kar grzywny, opłat za udzielenie zezwoleń, opłat za udostępnienie danych oraz innych dochodów,

m)   prowadzenia ewidencji wpłat i zwrotów należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów importowanych, podatku od towarów i usług z tytułu importu, kar pieniężnych, kar porządkowych, kosztów postępowania, kar grzywny, opłat za udzielenie zezwoleń, opłat za udostępnienie danych oraz innych dochodów,

n)    prowadzenia rachunkowości organu podatkowego w zakresie dochodów scentralizowanych,

o)    wykonywania sprawozdawczości wynikającej z przepisów odrębnych dot. dochodów scentralizowanych,

p)    prowadzenia rachunkowości organu podatkowego w zakresie scentralizowanych sum depozytowych,

r)     przygotowywania i kierowania do sądów wniosków o przejście na rzecz skarbu państwa praw do niepodjętych depozytów oraz reprezentowanie naczelnika urzędu przed sądem w przedmiotowym zakresie,

s)    obsługi scentralizowanych rachunków bankowych w zakresie poboru sum depozytowych i opłaty paliwowej,

t)     dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat i zwrotów opłaty paliwowej, opłat ponadnormatywnych, kaucji w transporcie drogowym, wpłat z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, dopłat do gier hazardowych, zaliczek uiszczonych na pokrycie opłat pobieranych z tyt. przeprowadzenia badań lub analiz w związku postępowaniem w sprawie WIA i WIT oraz kaucji pobieranych w związku z nakładaniem zamknięć urzędowych, o których mowa w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów,

u)    rozliczania zabezpieczeń złożonych w formie depozytu w gotówce oraz przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom.

§ 7. W województwie mazowieckim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Warszawie realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    centrum kompetencyjnego obsługi postępowań wymiarowych w Scentralizowanym Systemie Poboru (SSP),

b)    prowadzenia centrum analitycznego na potrzeby Ministerstwa Finansów, organów KAS oraz innych organów administracji państwowej i samorządowej,

c)    zadań scentralizowanych, w tym:

-     utrzymania i administrowania modułem statystycznym handlu zagranicznego hurtowni danych ARI@DNA2,

-     wiążących informacji taryfowych (WIT) i wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) towarów,

-     prowadzenia spraw w pierwszej instancji dotyczących agentów celnych,

-     obsługi unijnej procedury tranzytowej oraz procedury TIR realizowanych na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) i jego przepisów wykonawczych Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej (WPT) oraz Konwencji TIR,

-     ochrony praw własności intelektualnej,

-     administrowania Systemem Ochrony Praw Własności Intelektualnej LEONARDO DA VINCI w zakresie modułu „Wnioski” oraz rejestrowanie danych w zakresie wniosków i decyzji dot. ochrony praw własności intelektualnej w Systemie LEONARDO DA VINCI oraz ich przekazywanie drogą elektroniczną do Systemu COPIS w DG TAXUD Komisji Europejskiej,

-     organizowania szkoleń przewodników psów oraz psów służbowych KAS i udział w komisjach dotyczących nabywania i brakowania psów służbowych oraz kwalifikowania kandydatów na przewodników psów;

2)    Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie realizuje zadania scentralizowane z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego województwa;

3)    Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście realizuje zadania scentralizowane z zakresu wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej;

4)    Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    prowadzenia spraw z zakresu podatku od towarów i usług w przypadku, gdy nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego,

b)    Mini One Stop Shop (MOSS) – wobec polskich podatników oraz podmiotów z krajów trzecich wybierających Polskę jako kraj identyfikacji,

c)    procedury VAP – przewóz okazjonalny osób;

5)    Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa- Śródmieście realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego województwa,

b)    prowadzenia spraw podatkowych, z wyłączeniem dotyczących podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego.

§ 8. W województwie opolskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Opolu realizuje zadania z zakresu:

a)    Centrum Kompetencyjnego Standaryzacji Działań Komórek Spraw Wierzycielskich,

b)    zadań scentralizowanych, w tym:

-     diagnozowanie i opracowywanie standardów w zakresie realizacji poszczególnych procesów,

-     wprowadzenie i koordynowanie ustalonych procesów,

-     analiza skuteczności realizowanych procesów,

-     koordynowanie zadań w zakresie bieżącego szkolenia pracowników komórek wierzycielskich,

-     inicjowanie zmian w systemach informatycznych,

-     stworzenie systemu raportowania,

-     badanie efektywności realizowanych procesów i wdrożonych rozwiązań;

2)    Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    Centrum Kompetencyjnego e-Kontrola, w tym monitorowanie sieci Internet w zakresie naruszeń przepisów prawa w obszarze właściwości zadań realizowanych przez KAS,

b)    Centrum Technicznego Informatyki Śledczej, w tym: zadania realizowane w oparciu o procedurę zabezpieczania dowodów cyfrowych i ich dostarczania do Centrum Technicznego Informatyki Śledczej KAS oraz udziału informatyków śledczych w czynnościach procesowych i kontrolach celno-skarbowych, w tym utrzymania, administrowania i rozwoju Centrum Technicznego Informatyki Śledczej,

c)    Centrum Obsługi Informatycznej Kontroli Celno-Skarbowej realizujące zadania w zakresie utrzymania, administrowania i rozwoju oraz wsparcia dla systemu Karta2;

3)    Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu realizuje zadania scentralizowane z zakresu wierzyciela niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.

§ 9. W województwie podkarpackim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie realizuje zadania z zakresu centrum kompetencyjnego wspierającego Departament Ceł Ministerstwa Finansów w zakresie pełnienia roli właściciela biznesowego centralnych systemów informatycznych:

a)    Zintegrowanego Systemu Obsługi Granicy CAIFS II,

b)    Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPRS),

c)    System Automatyzacji Czynności Na Granicy UE CYFROWA GRANICA);

2)    Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu realizuje zadania scentralizowane z zakresu obsługi Polsko-Słowackiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku w zakresie określonym w umowie z 23 marca 2004 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 85, poz. 568, z późn. zm.).

§ 10. W województwie podlaskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku realizuje zadania z zakresu:

a)    Centrum Kompetencyjnego wspierającego Departament oraz Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów w zakresie pełnienia roli właściciela biznesowego centralnych systemów informatycznych:

-     Systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych",

-     Serwisu www.granica.gov.pl,

-     Systemu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI),

b)    zadań scentralizowanych z zakresu:

-     utrzymania, administrowania i rozwoju bazy archiwalnych aukcji systemu Allegro,

-     utrzymania i rozwoju procedur poboru obszaru RB hurtowni WHTAX;

2)    Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    wykonywania zadań Grupy Zadaniowej ds. Wyrobów Tytoniowych i Suszu Tytoniowego,

b)    realizacji zadań Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w Budzisku,

c)    wykonywania zadań właściwych dla Krajowego Punktu Kontaktowego (NCP PL).

§ 11. W województwie pomorskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku realizuje zadania z zakresu:

a)    centrum kompetencyjnego do spraw ujawniania i opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów, w szczególności selekcja bazodanowa oraz typowanie podmiotów z obszaru nieujawnionych źródeł przychodów, kierowanie wniosków o podjęcie stosownych działań przez właściwe organy KAS, wsparcie merytoryczne, propozycje zmian legislacyjnych,

b)    centrum kompetencyjnego do spraw Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, w szczególności utrzymanie i rozwój sytemu, współtworzenie systemu szkoleń obejmujących kolejne aktualizacje programu, bieżąca analiza funkcjonalności systemu, wnioskowanie o ich zmianę i dostosowanie do przepisów prawa i potrzeb użytkowników, obsługa merytoryczna systemu SZD, bieżąca obsługa wniosków i zgłoszeń za pośrednictwem Serwis Desk, wsparcie użytkowników w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzia informatycznego oraz w zakresie obiegu dokumentów i spraw,

c)    zadań scentralizowanych, w tym:

-     koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań kontrolnych z wykorzystaniem urządzeń RTG,

-     morskiego i kolejowego obrotu towarowego z zagranicą, w tym zwalczanie przestępczości na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym oraz w strefie przyległej,

-     wykonywania zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT,

-     wydawania pozwoleń, o których mowa w § 1 rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych;

2)    Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni realizuje zadania scentralizowane na rzecz Centrum Rozliczeń Urzędu Skarbowego w Nowym Targu związanych z rozliczaniem należności na centralnym rachunku dochodów budżetowych z tytułu cła, opłat związanych z przywozem i wywozem towarów oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, a także w zakresie dokonywania poleceń przelewu dotyczących zwrotu kwot nadpłaconych lub nienależnie pobranych, celem akceptacji przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu.

§ 12. W województwie śląskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Katowicach realizuje zadania w zakresie:

a)    Centrum Kompetencyjnego Wspierającego Właścicieli Biznesowych Systemu SISC (I Linia Wsparcia Użytkowników zewnętrznych oraz wewnętrznych Systemu SISC),

b)    Centrum Kompetencyjnego Optymalizacji Procesów Biznesowych, w tym:

-     analizowanie procesów biznesowych w zachodzących w jednostkach KAS z  uwzględnieniem priorytetowych działań KAS,

-     modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w jednostkach KAS poprzez opracowywanie i modelowanie rozwiązań funkcjonalnych i systemowych,

-     analizowanie i identyfikacja luk w funkcjonalnościach Systemu e-Podatki,

-     koordynowanie działań poprzez współpracę z funkcjonującymi w ramach KAS obszarowymi centrami kompetencyjnymi,

c)    zadań scentralizowanych, w tym:

-     zarządzania ryzykiem – Strategiczne Centrum Analiz,

-     uczestnictwa w pracach unijnej grupy projektowej Customs Union Performance (CUP), w szczególności cykliczne sporządzaniem raportów statystycznych,

-     współpracy z Europejskim Urzędem ds. Nadużyć Finansowych (OLAF) w zakresie obsługi komunikatów AM przekazywanych na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego,

-     wymiany danych z innymi Państwami Członkowskimi UE na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego oraz na podstawie dwustronnych lub wielostronnych porozumień i umów zawartych z poszczególnymi państwami;

2)    Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    zwalczania przestępczości w obrocie paliwami,

b)    obsługi Polsko-Czeskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Chotebuz zgodnie z umową z dnia 21 czerwca 2006 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 177, poz. 1246);

3)    Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    prowadzenia analizy zaległości podatników/ kontrahentów oraz kierowanie niezapłaconych należności do postępowania wierzycielskiego w zakresie dochodów scentralizowanych, do poboru których wyznaczony został Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia organów KAS do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania,

b)    udzielania wsparcia podatnikom/kontrahentom, organom i klientom instytucjonalnym w zakresie zaległości dotyczących dochodów scentralizowanych,, do poboru których wyznaczony został Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia organów KAS do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

§ 13. W województwie świętokrzyskim Izba Administracji Skarbowej w Kielcach realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

1)    Centrum Kompetencyjnego Zarządzania Danymi,

2)    utrzymanie centralnego systemu wideokonferencji.

§ 14. W województwie warmińsko-mazurskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie realizuje zadania w zakresie:

a)    centrum kompetencyjnego wspierającego Departament Ceł Ministerstwa Finansów w zakresie pełnienia roli właściciela biznesowego centralnych systemów informatycznych:

-     Systemu Awizacji Towarów i Osób – komponentu SISC (SATOS),

-     Systemu AwiPro,

b)    zadań scentralizowanych, w tym:

-     obsługi Krajowego Punktu Kontaktowego Grupy Zarządzania Ryzykiem – CELBET,

-     utrzymania i rozwoju Systemu Ewidencja Kontroli (EWIKON);

2)    Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie realizuje zadania scentralizowane z zakresu działania Zespołu ds. analiz, monitorowania i wykrywania nieprawidłowości w obrocie towarami elektronicznymi.

§ 15. W województwie wielkopolskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu realizuje zadania w zakresie:

a)    centrum kompetencyjnego wspierającego Departament Ceł Ministerstwa Finansów w zakresie pełnienia roli właściciela biznesowego centralnych systemów informatycznych:

-     Systemu Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców Obrotu Towarowego (SZPROT),

-     Systemu Integrującego Dane z Systemów Celnych (ARIADNA2),

b)    zadań scentralizowanych, w tym:

-     prowadzenia Biura Wymiany Informacji Podatkowych,

-     analizy danych z wymiany informacji podatkowych w kontekście zwalczania oszustw podatkowych w VAT i podatkach od dochodu, majątku lub kapitału oraz danych dostępnych w systemach informatycznych i ich dystrybucja w ramach jednostek KAS,

-     realizacji zadań związanych z uczestnictwem w pierwszym obszarze roboczym zdecentralizowanej sieci współpracy w dziedzinie podatku VAT Eurofisc,

-     współpracy w zakresie wymiany danych z systemami zarządzanymi przez Komisję Europejską,

-     budowy, administrowania i wsparcie dla:

- -  Centralnego Rejestru Operacyjnego CeRO, umożliwiającego m.in. dostęp do rejestru CEPiK, Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II), rejestru ujawnień i miejsc ukrycia dla jednostek w tym zwalczania przestępczości, akcyzy, egzekucji,

- -  ogólnopolskiego systemu informatycznego RAPEX umożliwiającego dostarczanie informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na obszar celny UE,

- -  ogólnopolskiego systemu informatycznego P44 umożliwiającego dostarczanie informacji dot. obowiązujących dokumentów dla wypełnienia pola 44 SAD,

-     współpracy administracyjna i integracyjna w ramach HARF w zakresie ogólnopolskiej bazy danych uwierzytelniania i autoryzacji System Zdalnego Dostępu RSA,

-     centralnej rejestracji,

-     dedykowanego dostępu do sieci teleinformatycznej -Intranet Plus dla lokalizacji usługi APN pojazdów samochodowych,

-     koordynowania procesu zamówień wspólnych realizowanych przez izby;

2)    Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu realizuje zadania scentralizowane z zakresu funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego Regionalnego Operacyjnego Biura Łącznikowego Europa Wschodnia i Środkowa.

§ 16. W województwie zachodniopomorskim:

1)    Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie realizuje zadania scentralizowane w zakresie:

a)    Centrum Kompetencyjnego Egzekucji Administracyjnej wykonywanej przez komórki egzekucyjne KAS,

b)    prowadzenia postępowań w sprawie stwierdzania nieściągalności lub uznawania za nieściągalne tradycyjnych środków własnych UE z tytułu należności celnych,

c)    wydawania pozwoleń na:

-          ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art.. 120 rozporządzenia delegowanego oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art.. 195 rozporządzenia wykonawczego,

-          wystawianie manifestu ,,dzień po"", o którym mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego,

-          korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego,

-          korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego – jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Policach, Stepnicy, Trzebieży lub Nowym Warpnie,

d)    wykonywania zadań z zakresu obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE INTRASTAT polegających na przyjmowaniu zgłoszeń, kontroli danych, prowadzeniu postępowań i prowadzeniu drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desk,

e)    wykonywania zadań z zakresu obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi EXTRASTAT polegających na koordynacji i nadzorze nad procesem korygowania danych ze zgłoszeń celnych oraz przyjmowania i kontroli danych z deklaracji statystycznych dotyczących odprawy scentralizowanej realizowanej pomiędzy co najmniej dwoma państwami członkowskimi UE,

f)    realizacji zadań o charakterze statystyczno-analitycznym w odniesieniu do danych dotyczących wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego pomiędzy Polską a krajami UE, ze szczególnym uwzględnieniem danych zawartych w systemie INTRASTAT;

2)    Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    prowadzenia spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 107 § 1, 3 i 4 Kodeksu karnego skarbowego w zakresie zagranicznych gier losowych lub zagranicznych zakładów wzajemnych urządzanych lub prowadzonych dla usługobiorców uczestniczących w grze hazardowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, popełnione za pośrednictwem sieci Internet,

b)    wykonywania zadań w zakresie kontroli gier hazardowych,

c)    monitorowania i analiz działalności podmiotów dokonujących produkcji i obrotu paliwami silnikowymi oraz ich substytutami;

3)    Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie realizuje zadania scentralizowane z zakresu:

a)    prowadzenia rejestru zastawów skarbowych,

b)    organu wierzyciela, w tym wykonywanie zadań wierzycielskich w odniesieniu do obowiązków wynikających z:

-          wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, postanowień lub mandatów karnych,

-          przyjętych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego zgłoszeń celnych, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo informacji o dopłatach,

-          wydanych przez dyrektora izby administracji skarbowej decyzji lub postanowień,

-          wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin,

-          orzeczeń sądowych, których wykonanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.[1]) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

[2])Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000 i 1039.

============

Uzasadnienie

  1. I.         WPROWADZENIE

Podstawę dla określenia organizacji jednostek organizacyjnych KAS stanowi art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), który przewiduje, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określa w drodze zarządzenia organizację Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadaje im statuty. Na tej podstawie zostało wydane zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41 i 261 oraz Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 10 i 57).

Pomimo, iż zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. jest stosunkowo nowym aktem prawnym, to jednak doświadczenia zebrane w okresie funkcjonowania jednostek KAS w nowych strukturach, a także zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym KAS tworzą konieczność wprowadzenia zmian w przepisach regulujących organizację oraz zakresy zadań jednostek KAS, które pozwolą na poprawę efektywności funkcjonowania tych jednostek m.in. poprzez uwzględnienie nowych rozwiązań organizacyjnych wypracowanych przez resort finansów i wyeliminowanie zaobserwowanych niedoskonałości i braków.

Projekt nowego zarządzenia w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów przejmuje zasadnicze rozwiązania organizacyjne określone w zarządzeniu z dnia 1 marca 2017 r. Tym nie mniej zakres proponowanych zmian i modyfikacji przemawia za wydaniem nowego zarządzenia, które zastąpi zarządzenie dotychczas obowiązujące.

  1. II.      PLANOWANE ZMIANY W ORGANIZACJI JEDNOSTEK KAS

1. Zmiany ogólne w organizacji jednostek organizacyjnych KAS

>          Zmiana organu, którego zgoda jest wymagana do wprowadzenia określonych rozwiązań organizacyjnych w jednostkach KAS.

Zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów przewiduje wymóg uzyskania zgody Ministra Finansów na wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych KAS. Dotyczy to w szczególności zgody na tworzenie dodatkowych stanowisk zastępcy dyrektora / naczelnika urzędu oraz na wprowadzanie w regulaminach organizacyjnych odstępstw od statutowej struktury organizacyjnej. Minister Finansów zatwierdza również regulaminy organizacyjne Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), izb administracji skarbowej (IAS) oraz Krajowej Szkoły Skarbowości (Szkoły). Zmiana polega na wprowadzeniu wymogu wyrażenia zgody / zatwierdzenia regulaminu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podlegają jednostki organizacyjne KAS.

Wprowadza się nowe definicje do słownika pojęć stosowanych w zarządzeniu:

-            centrum kompetencyjnego, którym jest komórka organizacyjna lub zespół pracowników w izbie, w urzędzie skarbowym lub w urzędzie celno-skarbowym, tworzona na podstawie koncepcji funkcjonowania zatwierdzanej przez członka kierownictwa Ministerstwa i realizująca zadania z zakresu wspierania właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie w zakresie zadań należących do Ministra lub Szefa KAS,

-            CUDO, czyli Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw tworzone w wyznaczonych przez Szefa KAS oddziałach celnych, którego działanie polega na rozdzieleniu w ramach właściwości naczelnika urzędu celno-skarbowego miejsca przedstawienia towaru od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego;

-            zmienia się ponadto definicję liczby pracowników, która w zarządzeniu oznaczać będzie liczbę etatów przyznanych jednostce organizacyjnej KAS.

Wprowadzenie nowej definicji używanego w zarządzeniu pojęcia „liczba pracowników” pozwoli na uniknięcie perturbacji organizacyjnych, jakie pojawiają w jednostkach KAS w związku ze zjawiskiem naturalnej fluktuacji kadr, która w przypadkach granicznych może nasuwać wątpliwości np., co do liczby stanowisk zastępcy dyrektora / naczelnika, jakie mogą być utworzone w danej jednostce.

>          Przepisy wdrażające postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

Do przepisów określających organizację KIS, IAS i Szkoły wprowadza się uregulowania wdrażające postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym możliwość wprowadzenia do regulaminów ww. jednostek upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób zatrudnionych lub pełniących służbę w tych jednostkach.

Ponadto, w statutach KIS, IAS oraz Szkoły wprowadza się przepisy, które przewidują wyznaczenie przez Dyrektora KIS, dyrektorów IAS oraz Dyrektora Szkoły Inspektora Ochrony Danych (IOD), który pod bezpośrednim nadzorem kierownika jednostki realizuje zadania, o których mowa w art. 39 rozporządzenia 2016/679. IOD obsługiwany będzie przez tworzone w pionach wsparcia tych jednostek komórek ochrony danych.

>          Centra kompetencyjne i zadnia scentralizowane

Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie dla efektywności i skuteczności działania administracji skarbowej posiada funkcjonowanie centrów kompetencyjnych oraz wykonywanie zadań scentralizowanych, niezbędnym staje się wprowadzenie do zarządzenia przepisów, które przewidują tworzenie w strukturach izb, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych centrów kompetencyjnych i komórek organizacyjnych realizujących zadania scentralizowane.

Do zarządzenia w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych KAS oraz nadania im statutów wprowadza się również nowy załącznik nr 11, który stanowi Wykaz izb, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, w skład których wchodzą centra kompetencyjne lub komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane oraz zakresy realizowanych w nich zadań.

  1. 2.  Zmiana w załączniku Nr 2 do zarządzenia, stanowiącym wykaz kodów identyfikacyjnych izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych delegatur urzędów celno-skarbowych oraz oddziałów celnych

W związku z wyznaczeniem spośród oddziałów celnych wchodzących w skład urzędu celno-skarbowego, oddziału do wykonywania zadań CUDO, koniecznym stało się wskazanie tych oddziałów w załączniku Nr 2 do zarządzenia, który stanowi wykaz kodów identyfikacyjnych izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno- skarbowych, delegatur urzędów celno-skarbowych oraz oddziałów celnych. Oddziały, w których funkcjonuje CUDO będą wskazane w kolumnie „oddziały CUDO i graniczne” (dotychczas kol. „oddziały graniczne”).

  1. 3.  Krajowa Informacja Skarbowa

Organizację Krajowej Informacji Skarbowej określa rozdział 2 zarządzenia oraz statut Krajowej Informacji Skarbowej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia. Kody identyfikacyjne KIS, jej delegatur i wydziałów zamiejscowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych do pionu wsparcia wprowadza się komórkę ochrony danych, do której należeć będzie obsługa IOD w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych.

Do przepisów określających zakres uprawnień dyrektora KIS do modyfikacji statutowego modelu struktury organizacyjnej, wprowadza się możliwość połączenia dwóch komórek organizacyjnych wchodzących w skład różnych pionów organizacyjnych. Połączona komórka będzie wchodziła w skład pionu organizacyjnego, w skład którego wchodzi komórka wiodąca spośród łączonych komórek. Zmiana pozwoli na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i dostosowywanie struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb i zmian w otoczeniu prawnym KIS.

Do katalogu zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne KIS wprowadza się zadanie przygotowywania i opracowywania materiałów źródłowych niezbędnych do udostępnienia informacji publicznej. Wprowadza się również zmiany polegające na doprecyzowaniu lub dostosowaniu katalogów zadań komórek organizacyjnych do zmian w legislacji, jakie zaszły po 1 marca 2017 r.

Ponadto, w katalogach zadań komórek organizacyjnych użyte w nich wyrażenia: „informacji podatkowej” oraz „informacji celnej”, zamienia się na wyrażenie „informacji skarbowej”.

  1. 4.  Izba administracji skarbowej

Organizację izby administracji skarbowej określa rozdział 3 zarządzenia oraz statut izby administracji skarbowej stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia. Z kolei kody identyfikacyjne izb administracji skarbowej oraz podlegających im urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych wraz z delegaturami i oddziałami celnymi określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

W zakresie struktury organizacyjnej izby administracji skarbowej projekt nowego zarządzenia przewiduje m.in. następujące modyfikacje:

>         Zamiana nazw pionów zarządzania i wsparcia.

Zgodnie z projektem, pion podlegający bezpośrednio dyrektorowi izby będzie się nazywał, zgodnie z jego specyfiką, pionem zarzadzania, a dotychczasowy pion zarzadzania stanie się pionem wsparcia.

>         Utworzenie komórki ochrony danych w pionie zarzadzania

W związku z wyznaczeniem Inspektora Ochrony Danych do pionu wsparcia wprowadza się komórkę ochrony danych, do której należeć będzie obsługa IOD w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych.

>         Nowa komórka spraw pracowniczych i socjalnych

W pionie wsparcia tworzy się nowa komórkę spraw pracowniczych i socjalnych, która realizować będzie zadania związane z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), w tym rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń, sporządzanie projektów decyzji wypłat świadczeń oraz umów pożyczek na cele mieszkaniowe i współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w izbie w zakresie ZFŚS.

Utworzenie odrębnej komórki ds. ZFŚS jest uzasadnione odrębnością przepisów prawa, jak również charakterem i trybem realizacji zadań. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje w urzędzie obsługującym Ministra Finansów.

>         Utworzenie komórki nadzorującej obsługę bezpośrednią prowadzoną w urzędach skarbowych

Obecnie na poziomie IAS brakuje komórki nadzorującej w urzędach skarbowych obszar obsługi bezpośredniej, odpowiedzialnej za znaczną część procesu samoopodatkowania. Nadzór nad tymi zadaniami jest rozproszony i nie zapewnia odpowiedniego wsparcia dla US. Ścisłe powiązanie komórek obsługi bezpośredniej i rachunkowości w procesie obsługi deklaracji podatkowych uzasadnia umiejscowienie tych zadań w proponowanej komórce nadzorującej obsługę bezpośrednią prowadzoną w urzędach skarbowych poprzez rozszerzenie zakresu zadań i nazwy komórki rachunkowości podatkowej o zagadnienia związane z nadzorowaniem obsługi bezpośredniej. Przyjęcie tego rozwiązania przyczyni się do wzrostu skuteczności poboru podatków.

>         Wprowadzenie obligatoryjnego pionu celno-granicznego w IAS nadzorujących pracach urzędów celno-skarbowych obsługujących lądową granicę UE.

W skład pionu celno-granicznego wejdzie komórka graniczna oraz komórka zakazów, ograniczeń, kontroli i środków polityki handlowej. W izbach, w których tworzy się pion celno-graniczny, w jego skład wejdzie również komórka postępowania celnego z pionu orzecznictwa oraz komórka obsługi przedsiębiorców w zakresie cła, pozwoleń i czynności audytowych z pionu kontroli, cła i audytu.

Wprowadzenie obowiązku utworzenia pionu celno-granicznego we wszystkich izbach nadzorujących urzędy celno-skarbowe obsługujące lądową granicę UE przyczyni się do utrwalenia i ujednolicenia struktury izb administracji skarbowej poprzez określenie komórek, wchodzących w skład pionu celno-granicznego.

>         Wprowadzenie możliwości łączenia komórek wchodzących w skład różnych pionów organizacyjnych.

Do przepisów określających zakres uprawnień dyrektora izby do modyfikacji statutowego modelu struktury organizacyjnej, wprowadza się możliwość połączenia dwóch komórek organizacyjnych wchodzących w skład różnych pionów organizacyjnych. Połączona komórka będzie wchodziła w skład pionu organizacyjnego, w skład którego wchodzi komórka wiodąca spośród łączonych komórek. Zmiana pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów posiadanych przez poszczególne izby i na dostosowywanie struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb i możliwości danej izby.

>         Zmiany w katalogu zadań wspólnych oraz w katalogach zadań komórek organizacyjnych

Katalog zadań wspólnych rozszerza się o zadanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadanie przeciwdziałanie zjawisku mobbingu, do realizacji których są zobowiązani pracownicy wszystkich

komórek organizacyjnych.

Zmiany w katalogach zadań poszczególnych komórek organizacyjnych wynikające bądź to z potrzeby uwzględnienia zmian, jakie zaszły w ustawodawstwie w zakresie zadań należących do danej komórki organizacyjnej, bądź to z potrzeby uwzględnienia powiązań procesowych pomiędzy zadanymi realizowanymi w różnych komórkach organizacyjnych.

  1. Urząd skarbowy

Organizację urzędu skarbowego określa rozdział 4 zarządzenia oraz statut urzędu skarbowego, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia. Do zmian, jakie projekt nowego zarządzenia wprowadza w zakresie urzędu skarbowego należy:

>    Utworzenie pionu wsparcia z jednoczesną zmianą nazwy sekretariatu na komórkę

wsparcia

Zmiana stanowi dostosowanie do modelu funkcjonującego w urzędzie celno- skarbowym. Za zmianą nazwy sekretariatu przemawia zarówno zakres, jak i rozmiar zadań realizowanych prze komórkę wspierającą naczelnika urzędu skarbowego.

>    Wprowadzenie do zarządzenia przepisów dotyczących pionu obsługi podmiotów

kluczowych w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie

Z dniem 1 lipca 2017 r. w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie wdrożone zostały pilotażowo nowe usługi dla pierwszej grupy kluczowych podmiotów, wyodrębnieniach spośród podatników obsługiwanych przez ten Urząd. Utworzony został pion obsługi podmiotów kluczowych, w skład którego wchodzi 10 komórek organizacyjnych obsługujących kluczowe podmioty z branży finansowej, paliwowej i energetycznej, budowlanej, telekomunikacyjnej, transportowej, produkcyjnej, usługowej, handlowej, motoryzacyjnej i branż pozostałych. Każda z ww. komórek realizuje jednolite zadania nakierowane na obsługę podmiotów działających w poszczególnych branżach. Przewiduje się, że pion obsługi podmiotów kluczowych w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie stanie się zalążkiem nowej jednostki - Czwartego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, który obsługiwać będzie kluczowe podmioty na terenie całego kraju.

>           Rezygnacja z wyodrębniania w pionie kontroli komórki wymiany informacji międzynarodowej

Zadania komorki wymiany informacji międzynarodowej zostaly właczone do zadań komórki czynności analitycznych i sprawdzających. Liczba spraw o charakterze analityczno-weryfikacyjnym, realizowanych przez komórkę wymiany informacji międzynarodowej nie uzasadnia celowości funkcjonowania tej komórki organizacyjnej, jako samodzielnej (urząd o średniej ilości etatów). Zadania te mogą być realizowane w ramach komórki czynności analitycznych i sprawdzających.

>           Zmiany w katalogu zadań wspólnych oraz w katalogach zadań komórek organizacyjnych

Katalog zadań wspólnych komórek organizacyjnych urzędu skarbowego rozszerza się o zadanie ochrony informacji prawnie chronionych, do realizacji którego są zobowiązani pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych.

Zmiany wprowadzane w katalogach zadań poszczególnych komórek organizacyjnych wynikają bądź to z potrzeby uwzględnienia zmian, jakie zaszły w ustawodawstwie w zakresie zadań należących do danej komórki organizacyjnej, bądź to z potrzeby uwzględnienia powiązań procesowych pomiędzy zadanymi realizowanymi w różnych komórkach organizacyjnych.

  1. Urząd celno-skarbowy.

Organizację urzędu celno-skarbowego określa rozdział 5 zarządzenia oraz statut urzędu celno-

skarbowego stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia, natomiast kody identyfikacyjne urzędów

celno-skarbowych ich delegatur i oddziałów celnych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

W zakresie organizacji urzędu celno-skarbowego projekt nowego zarządzenia przewiduje m.in.

następujące modyfikacje:

>         Wydziały w urzędzie celno-skarbowym

Praktyka funkcjonowania w urzędzie celno-skarbowym komórek dochodzeniowo-śledczych i komórek realizacji, w których jest niekiedy zatrudnionych powyżej 60 pracowników, wskazuje na potrzebę stworzenia możliwości, aby analogicznie jak w przypadku oddziału celnego, kierujący taką komórką organizacyjną mógł być wspomagany przez zastępcę.

Możliwość taka daje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 444, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 807) , które przewidują stanowisko zastępcy naczelnika wydziału w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej. Z tego względu, wprowadza się w urzędzie celno-skarbowym możliwość tworzenia wewnętrznych komórek organizacyjnych w randze wydziału składającego się, z co najmniej 20 pracowników. Powstaje dzięki temu możliwość ustanowienia zastępcy kierującego w komórkach dochodzeniowo-śledczych oraz komórkach realizacji urzędu celno- skarbowego zatrudniających powyżej 60 osób.

>         Laboratoria

>      Art. 40 ustawy o Krajowej Administracji przewiduje, ze minister właściwy do spraw finansów publicznych—może,—w—drodze—zarządzenia,—tworzyć w ramach jednostek organizacyjnych KAS laboratoria oraz określać ich organizację i zakres działania, w celu prawidłowej realizacji zadań KAS. Na tej podstawie zostało wydane zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia laboratoriów jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, ich organizacji i zakresu działania (Dz. Urz. Min. Oz. I Fin., poz. 269). Laboratoria funkcjonują w Urzędach Celno Skarbowych w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdyni, Przemyślu i Warszawie.

>         Zwiększenie liczby stanowisk zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego

Zmiana polega na dwukrotnym zmnieszeniu limitu pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym, który uprawni do tworzenia kolejnych stanowisk zastępcy naczelnika. Jest to konieczne dla zagwarantowania właściwego nadzoru oraz zapewnienia realizacji zasad właściwego zarzadzania jednostką. Szczególny charakter urzędu celno- skarbowego, wynikający z połączenia zadań realizowanych przez Służbę Celną oraz Urząd Kontroli Skarbowej jak również specyfika zadań wymaga szczególnego nadzoru oraz ciągłej koordynacji z poziomu kierownictwa urzędu. Realizacja szczególnych uprawnień przypisanych czy to grupom realizacyjnym, czy komórkom operacyjnym stanowi wyjątkowo wrażliwy obszar i to zarówno z powodu stawianych im oczekiwań i przypisanych do realizacji zadań, jak i ze względu na stopień uciążliwości dla kontrolowanego i potencjalne ryzyko naruszeń swobód obywatelskich. Należy również wskazać na ograniczoną możliwość delegowania na kierowników zadań w tym obszarze wynikającą m.in. z regulacji wewnętrznych (np. w obszarze czynności operacyjnych). Mając na względzie powyższą argumentację, niezrozumiałym jest także istotne zróżnicowanie w zasadach tworzenia stanowisk zastępców naczelnika pomiędzy urzędem skarbowym a urzędem celno-skarbowym.

>         Stworzenie możliwości powołania/ustanowienia stanowisk, których istota sprowadzałaby się do wspomagania zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego kierującego delegaturą

W strukturach urzędów celno-skarbowych funkcjonują delegatury, którymi kierują zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego. W niektórych przypadkach, biorąc pod uwagę obszar zarządzania oraz właściwe delegowanie zadań i zabezpieczenie adekwatnego nadzoru, właściwym wydaje się stworzenie możliwości powołania/ustanowienia stanowisk, których istota sprowadzałaby się do wspomagania zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego kierującego delegaturą w bieżącej realizacji procesu zarządzania i nadzoru oraz zastępowania w czasie nieobecności. Przemawia za tym również okoliczność, iż niektórych delegaturach poziom zatrudnienia sięga do ponad 500 osób. Stąd też wprowadza się możliwość tworzenia dla każdej delegatury dwóch stanowisk zastępcy naczelnika.

>         Wprowadzenie obligatoryjności tworzenia komórki obsługi prawnej we wszystkich urzędach celno-skarbowych

Aktualnie komórka obsługi prawnej wchodzi skład pionu wsparcia jedynie w urzędach, których siedziba znajduje się w mieście innym, niż siedziba izby. Pierwszy okres funkcjonowania KAS wskazuje jednak, że dla sprawnego funkcjonowania urzędu celno- skarbowego i efektywnego wykonywania zadań niezbędne jest utworzenie tej komórki w strukturze każdego urzędu celno- skarbowego i umiejscowienie jej, analogicznie jak w strukturze izby administracji skarbowej, w pionie wsparcia.

Jak pokazują pierwsze miesiące funkcjonowania KAS, przyjęcie założenia, że potrzeba istnienia tej komórki istnieje tylko tam, gdzie siedziba UCS nie pokrywa się z siedzibą IAS, tj. znajduje się w innej miejscowości, nie przystaje do realiów wykonywanych zadań. Z uwagi na potrzebę bieżącej obsługi prawnej naczelnika i pracowników/funkcjonariuszy oraz rozlokowanie pracowników i wykonywanie przez nich zadań w tej samej miejscowości, ale w różnych lokalizacjach, nie sprzyja - przy braku bezpośredniego wsparcia prawnego - sprawnej i efektywnej realizacji zadań przez naczelnika. Ponadto, liczba pracowników/funkcjonariuszy, specyfika zadań oraz szeroki katalog spraw, jakimi zajmuje się UCS sprawia, że istnienie komórki obsługi prawnej i jej umiejscowienie w statucie w strukturze urzędu celno-skarbowego jest konieczne.

>         Utworzenia samodzielnej, odrębnej komórki analizy kryminalnej.

Wyodrębnienie takie daje możliwość szerszego wykorzystania narzędzia pracy jakim jest analiza kryminalna, a nadzorującemu pion zwalczania przestępczości ekonomicznej daje możliwość koordynacji zadań z tego zakresu. Przyporządkowanie zadań analizy kryminalnej do komórki organizacyjnej innej niż samodzielna i odrębna zawsze może powodować zakłócenia w wykorzystywaniu tego narzędzia oraz ograniczać możliwość jego wykorzystania przez inne komórki.

>         Utworzenie pionu celno-granicznego w urzędach celno-skarbowych obsługujących zewnętrzną granicę UE

W skład pionu celno-granicznego w urzędzie celno-skarbowym wejdzie komórka graniczna, komórka obsługi zgłoszeń celnych oraz inne komórki merytoryczne tworzone za zgodą dyrektora izby, obejmujące swoim zakresem rzeczowym zagadnienia z zakresu transgranicznego przemieszczania osób, towarów i środków transportu.

Wyodrębnienie na poziomie UCS pionu ukierunkowanego stricte na zadania graniczne, pozwoli na zapewnienie pionowego nadzoru i komunikacji w zakresie zadań celno- granicznych pomiędzy strukturą graniczną w IAS a UCS. Zmiany zmierzają również do utrwalenia i ujednolicenia struktury UCS-ów poprzez określenie komórek wchodzących w skład pionu celno-granicznego.

W kontekście działań realizowanych przez oddziały celne graniczne, niezbędnym jest skupienie działań w jednym pionie. Kompleksowe zarządzanie pozwoli na intensywniejsze oddziaływanie w obszarach związanych z bezpieczeństwem powszechnym i ekonomicznym w obrębie przejść granicznych, zapewniając jednocześnie właściwy nadzór nad zagadnieniami z zakresu kontroli granicznej. Obecne rozproszenie zadań w ramach różnych komórek organizacyjnych może negatywnie wpływać na poziom komunikacji oraz koordynacji. Proponowane rozwiązanie pozwoli na skupienie ściśle powiązanych ze sobą zadań, pozwalając na sprawowanie skutecznego nadzoru nad realizacją statutowych zadań. Pozwoli także skonsolidować informacje niezbędne do sprawnego funkcjonowania podległych oddziałów celnych, skracając jednocześnie czas reakcji na powstające zagrożenia.

>         Zmiana nazwy „pion kontroli” na „pion kontroli celno-skarbowej".

>         Wprowadzenie możliwości łączenia komórek wchodzących w skład różnych pionów organizacyjnych.

Do przepisów określających zakres uprawnień naczelnika urzędu celno-skarbowego do modyfikacji statutowego modelu struktury organizacyjnej urzędu, wprowadza się możliwość połączenia dwóch komórek organizacyjnych wchodzących w skład różnych pionów organizacyjnych. Połączona komórka będzie wchodziła w skład pionu organizacyjnego, w skład którego wchodzi komórka wiodąca spośród łączonych komórek. Zmiana pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów posiadanych przez poszczególne urzędy celno-skarbowe i na dostosowywanie struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb i możliwości danego urzędu.

>         Wprowadzenie możliwości powielania komórek organizacyjnych.

Biorąc pod uwagę, że struktury urzędów celno-skarbowych funkcjonują w rozproszonych lokalizacjach odziedziczonych po zlikwidowanych urzędach celnych, brak możliwości klonowania komórek organizacyjnych komplikuje i utrudnia zarządzanie urzędem celno- skarbowym. Stosowane aktualnie rozwiązania polegające m.in. na tworzeniu w tych miejscach komórek drugiego stopnia wchodzących w skład komórek funkcjonujących w siedzibie głównej utrudnia zarządzanie i nadzór nad realizacją wykonywanych przez te komórki zadań. Dodatkowym utrudnieniem jest zarządzanie zespołem pracowników/funkcjonariuszy realizujących zadania w tych komórkach, których liczba w skrajnych przypadkach przekracza 100 osób. Wprowadzenie możliwości powielania statutowych komórek organizacyjnych I stopnia przyczyni się do wyeliminowania tych problemów.

>         Łączenie komórek organizacyjnych i zadań realizowanych przez oddziały celne

Zmiana ma na celu zapewnienie większej elastyczności i racjonalności wykorzystania zasobów kadrowych oddziału celnego. W szczególności chodzi o umożliwienie wykonywania zadań magazyniera przez funkcjonariusza celnego, który w razie potrzeby realizuje również zadania z zakresu obsługi zgłoszeń celnych.

>          Uwzględnienie potrzeby określania właściwości terytorialnej przy realizacji tożsamych zadań przez delegatury urzędu celno-skarbowego

Wprowadzane rozwiązanie znajdzie zastosowanie w szczególności w zakresie kontroli realizowanych przez komórki kontroli celno-skarbowej rynku. W uzasadnionych przypadkach kontrole celno-skarbowe będą mogły być wykonywane przez te komórki poza właściwością terytorialną delegatury.

>         Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw (CUDO),

CUDO jest rozwiązaniem polegającym na rozdzieleniu w oddziałach celnych miejsca przedstawienia towaru od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego w ramach właściwości naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wdrożenie instytucji CUDO oznacza, iż zadania dotychczas realizowane przez oddziały celne danego urzędu celno-skarbowego zostają podzielone pomiędzy CUDO, czyli wyspecjalizowaną komórkę analityczno- merytoryczną do elektronicznej obsługi zgłoszeń celnych oraz pozostałe oddziały urzędu celno-skarbowego wykonujące czynności związane z bezpośrednią obsługą klienta (przyjmowanie dokumentów papierowych, okienko e-Klient itd.) i czynności kontrolne dotyczące towaru, jak też związane z nowym modelem kontroli mobilnej (po wdrożeniu nowego modelu funkcjonowania UCS i kontroli mobilnej).

>          Zmiany w katalogu zadań wspólnych oraz w katalogach zadań komórek organizacyjnych

Katalog zadań wspólnych komórek organizacyjnych urzędu skarbowego rozszerza się o zadanie ochrony informacji prawnie chronionych, do realizacji którego są zobowiązani pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych.

Zmiany wprowadzane w katalogach zadań poszczególnych komórek organizacyjnych wynikają bądź to z potrzeby uwzględnienia zmian, jakie zaszły w ustawodawstwie w zakresie zadań należących do danej komórki organizacyjnej, bądź to z potrzeby uwzględnienia powiązań procesowych pomiędzy zadanymi realizowanymi w różnych komórkach organizacyjnych.

  1. Organizacja Krajowej Szkoły Skarbowości

Organizację Szkoły określa rozdział 7 projektowanego zarządzenia oraz statut Krajowej Szkoły Skarbowości stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia, natomiast kody identyfikacyjne Krajowej Szkoły Skarbowości oraz jej filii określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

W zakresie organizacji Szkoły powtórzone zostały rozwiązania organizacyjne określone przez zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów, znowelizowane przez zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 10) oraz zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 57).

Identyfikator dokumentu

1968851.7473602.4980744

Nazwa dokumentu

Uzasadnienie do projektu z 29 06 2018 r. zarzadzenia w sprrawie organizacji jednostek KAS.doc

Tytuł dokumentu

Uzasadnienie do projektu z 29 06 2018 r. zarzadzenia w sprrawie organizacji jednostek KAS

Data dokumentu

2018-06-29 00:00:00

Skrót dokumentu

827AF312EF41F35BFE75DC7270AF7B49AC7

E7A1F

Wersja dokumentu

1.0

Akceptacja

Banaś Marian, 2018-07-03 11:19:53, wersja 1.0 (Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, , Kierownictwo Ministerstwa Finansów (KMF)) Ministerstwo Finansów

Akceptacja

Cybulski Paweł, 2018-07-02 15:28:52, wersja 1.0 (Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Kierownictwo Ministerstwa Finansów (KMF), Kierownictwo Ministerstwa Finansów (KMF)) Ministerstwo Finansów

Akceptacja

Walczak Piotr, 2018-07-02 10:44:59, wersja 1.0 (Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Kierownictwo Ministerstwa Finansów (KMF), Kierownictwo Ministerstwa Finansów (KMF)) Ministerstwo Finansów

Akceptacja

Stanisławski Krzysztof, 2018-07-02 09:10:33, wersja 1.0 (Dyrektor, Departament Organizacji i Wdrożeń (DOW), Departament Organizacji i Wdrożeń (DOW)) Ministerstwo Finansów

Akceptacja

Jasiński Janusz, 2018-07-02 08:37:25, wersja 1.0 (Zastępca Dyrektora, Departament Organizacji i Wdrożeń (DOW), Departament Organizacji i Wdrożeń (DOW)) Ministerstwo Finansów

Akceptacja

Adamiak Andrzej, 2018-06-29 17:37:09, wersja 1.0 (Naczelnik Wydziału, Departament Organizacji i Wdrożeń (DOW), Wydział Regulacji Prawnych Krajowej Administracji Skarbowej (DOW3)) Ministerstwo Finansów

 

EZD 3.60.93.93.3382

Data wydruku:

2018-07-03 13:51:30

Autor wydruku:

Zygmunciak Jerzy główny specjalista

Komentarze   

+1 #1 fiskus 2018-07-07 10:23
Projekt ten powinien uspokoić i zamknąć dyskusję dotyczącą:
-likwidacji małych us,
- likwidacji bądź łączenia komórek egzekucyjnych,
- zamysłów tworzenia centralnego, czy też wojewódzkiego komornika skarbowego. itp.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.