Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

NOE Avatar
NOE
2019/06/21 12:04
Split payment Na stronie Rzadowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw związanych z wdrożeniem obowiązkowego mechanizmu split payment. Obowiązkowy...
NOE Avatar
NOE
2019/06/17 09:40
Kierownictwo KAS ...i to jest racjonalne, a jakże! ;)
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 15:12
Uchwała modernizacyjna KAS - list Ministra ...no i fajnie! Nic tylko się cieszyć i nie mam tu bynajmniej na myśli wyłącznie podwyżek wynagrodzeń czy uposażeń, lecz także wszystkie pozostałe zawarte w niej tematy.
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 10:41
Egzekucja po 06.05.2019 Tak, nieuchronność szybkiej i kosztownej egzekucji, czyli kształtowanie świadomości podatkowej społeczeństwa, krótko mówiąc/pisząc - prewencyjny jej charakter Lecz wydaje się...
ajed Avatar
2019/06/04 12:59
POLTAXPLUS Na tę chwilę - nie. Wszelkie prace rozwojowe są wstrzymane do czasu zakończenia migracji do POLTAXPLUS
NOE Avatar
NOE
2019/05/16 20:22
Świadczenie rehabilitacyjne i urlop A tak w ogóle adndre05, to w Twoim REGIONIE mamy prężnie działającego Przedstawiciela naszego związku, który niewątpliwie, jak sądzę, gdyby zaszła potrzeba podjęcia interwencji u...
armani01 Avatar
2019/05/11 09:34
RODO w egzekucji Siedzą takie brzydko mówiąc jełopy na stołkach, coś gdzieś usłyszą nie zastanowią się i wysyłają pismo do stosowania od już
Apologeta Avatar
2019/05/06 10:38
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Tak sądziłem, ale wolałem się upewnić! Niemniej jednak bardzo Ci dziękuję ;)
Apologeta Avatar
2019/04/17 15:48
Dalszy tytuł wykonawczy, a obciążenie wierzyciela? Co to znaczy, jak naliczył to ma je pobrać bądź samemu zapłacić, bo nie rozumiem! A co, jeśli nie pobrał i nie zapłacił?

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

 

 

W przypadku gdy pracownik wykorzystuje na potrzeby firmowe samochód osobowy niebędący własnością pracodawcy, może otrzymać od pracodawcy zwrot kosztów używania takiego auta. Zwrot ten może być dokonany w formie miesięcznego ryczałtu lub tzw. kilometrówki. W ubezpieczeniach społecznych obowiązuje zasada, że niezależnie od formy taki zwrot może być wyłączony z podstawy wymiaru składek ZUS. Zwolnienie składkowe funkcjonuje jednak tylko w określonych granicach.

Zwolnienie ze składek w jazdach lokalnych

Jeżeli pracodawca zwraca pracownikowi koszty używania w celach służbowych w jazdach lokalnych samochodu niebędącego własnością pracodawcy, generuje to po stronie zatrudnionego przychód ze stosunku pracy. Jest to jednak przychód, który po spełnieniu określonych warunków może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanego rozporządzeniem składkowym, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią zwrócone pracownikowi koszty używania przez niego w jazdach lokalnych w celach służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Zwolnienie składkowe funkcjonuje jednak tylko do wysokości:

 • miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo
   
 • nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu,

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (patrz tabela 1 i 2).

Chodzi tu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych (...).

Forma zwrotu

W kwestii omawianego zwolnienia należy zaznaczyć, że przysługuje ono tylko do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości tzw. kilometrówki. Rozporządzenie składkowe nie przewiduje jednoczesnego wyłączenia z podstawy wymiaru składek obu wypłaconych świadczeń. Natomiast ewentualną nadwyżkę ponad obowiązujące w tym zakresie limity należy oskładkować.

Koszty używania w celach służbowych do jazd lokalnych prywatnego samochodu osobowego, zwracane w formie ryczałtu, oblicza się jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne (według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury), po złożeniu przez pracownika stosownego oświadczenia. Tak ustalona kwota ryczałtu samochodowego podlega zwolnieniu ze składek ZUS.

Natomiast w sytuacji, gdy u pracodawcy obowiązuje system zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów używania dla celów służbowych prywatnych samochodów polegający na uzależnieniu wysokości zwrotu od ilości faktycznie przejechanych kilometrów, to warunkiem jego stosowania jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. System ten, w odróżnieniu od tego przybierającego postać zwrotu zryczałtowanych kosztów, nie przewiduje możliwości ustanowienia limitu kilometrów, po przekroczeniu których nastąpi zaniechanie zwrotu poniesionych kosztów.


Kalkulator kosztów używania samochodu do celów służbowych do wysokości kilometrówki dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Nieobecność pracownika a ryczałt

Jeżeli koszty używania w celach służbowych do jazd lokalnych prywatnego samochodu osobowego pracodawca zwraca pracownikowi w formie ryczałtu, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o używaniu takiego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno m.in. określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu:

 • choroby,
   
 • urlopu,
   
 • podróży służbowej lub
   
 • innej nieobecności.

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

W razie wypłaty pracownikowi ryczałtu samochodowego bez stosownego pomniejszenia, jego część należy oskładkować (przykład 1).

Ryczałt w dwóch firmach

W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w dwóch (lub więcej) zakładach pracy i w każdym z tych zakładów otrzymuje zwrot kosztów z tytułu używania prywatnego auta do celów służbowych w jazdach lokalnych, to dla zwolnienia z oskładkowania takiego świadczenia nie ma to żadnego znaczenia. Ważne natomiast jest, aby wysokość wypłaconego pracownikowi ryczałtu nie przekroczyła - w danym zakładzie - limitów określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Gdyby natomiast którykolwiek z zakładów pracy wypłacił pracownikowi ryczałt w kwocie wyższej niż przewidziany przepisami tego rozporządzenia, nadwyżkę ponad limit zakład ten musiałby wtedy oskładkować (przykład 2).

Zwrot dla niepełnoetatowca

Dla wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS zarówno ryczałtu samochodowego, jak i kilometrówki, wynikających z § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia składkowego nie ma znaczenia, czy pracownik używał w celach służbowych pojazdu własnego, czy użyczonego. Nie jest też istotny wymiar czasu pracy, w jakim jest on zatrudniony. Przy czym wartość zwrotu nie będzie stanowiła podstawy do naliczenia składek ZUS tylko, jeśli zostanie ustalona według stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Podróż służbowa prywatnym autem

Pracownikowi, który odbył podróż służbową, przysługuje m.in. zwrot kosztów przejazdów. Pracodawca - na wniosek pracownika - może mu wyrazić zgodę na skorzystanie np. z prywatnego samochodu. Wówczas powinien zwrócić pracownikowi poniesione koszty takiego przejazdu. Zwrócona kwota będzie wolna od składek, ale również tylko wtedy, gdy nie przekroczy określonych stawek.

Diety oraz inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika nie stanowią dla niego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (a w konsekwencji również składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na FP i FGŚP). Takie zwolnienie z oskładkowania wynika z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego. Do należności tych zalicza się m.in. koszty przejazdu np. własnym samochodem. Zwolnienie składkowe wprowadza jednak zastrzeżenie, że należności te korzystają wprawdzie ze zwolnienia z oskładkowania, ale tylko do pewnej wysokości. W kwestii ograniczenia kwotowego należy się kierować przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Niekiedy jednak wewnętrzne przepisy zakładowe zawierają uregulowania zobowiązujące pracodawcę do zwrotu pracownikowi faktycznych kosztów przejazdu samochodem prywatnym. Może się więc zdarzyć, że zwrócone pracownikowi koszty przejazdu własnym samochodem w czasie podróży służbowej będą przewyższały stawki określone w przepisach powołanego rozporządzenia dotyczącego pracowników sfery budżetowej. Wówczas nadwyżka należności wypłacona pracownikowi ponad limit wynikający z rozliczenia tzw. kilometrówki będzie dla niego przychodem ze stosunku pracy podlegającym oskładkowaniu.

Przykład 1

Firma X zatrudnia pracownika na pełny etat. Pracownik używa do celów służbowych w jazdach lokalnych prywatnego samochodu osobowego (o pojemności silnika powyżej 900 cm3). Firma wypłaca mu z tego tytułu miesięczny ryczałt, ustalony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w wysokości 417,90 zł (500 km × 0,8358 zł). Na początku czerwca 2018 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby i nie pracował przez 7 dni. Ryczałt za czerwiec powinien więc być zmniejszony za każdy dzień nieobecności o 1/22, czyli o kwotę 132,97 zł (417,90 zł × 1/22 × 7 dni). Kwota wypłaconego pracownikowi ryczałtu za czerwiec br. w wysokości 284,93 zł (417,90 zł - 132,97 zł) jest zwolniona ze składek ZUS (społecznych i zdrowotnej).

W sytuacji gdyby firma wypłaciła pracownikowi ryczałt za czerwiec br. w pełnej wysokości, tj. w kwocie 417,90 zł, wówczas nadwyżkę w kwocie 132,97 zł (417,90 zł - 284,93 zł) musiałaby wliczyć mu do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych.


Przykład 2

Pracownik jest zatrudniony w dwóch firmach: X oraz Y i w obu wykorzystuje do celów służbowych w jazdach lokalnych swój prywatny samochód o pojemności silnika 1.600 cm3. Obie firmy znajdują się w tej samej miejscowości, liczącej 120 tys. mieszkańców. Firma X przyznała pracownikowi miesięczny limit na te jazdy w wysokości 400 km i wypłaca mu ryczałt miesięczny w kwocie 334,32 zł, tj. 400 km × 0,8358 zł. Natomiast firma Y przyznała mu miesięczny limit na jazdy lokalne w wysokości 600 km i wypłaca mu miesięczny ryczałt w kwocie 501,48 zł (600 km × 0,8358 zł). Z rozporządzenia Ministra Infrastruktury wynika, że w obu przypadkach limit nie może przekroczyć 500 km, więc kwota ryczałtu powinna wynosić nie więcej niż 417,90 zł, tj. 500 km × 0,8358 zł. W firmie X wypłacany ryczałt będzie w całości zwolniony ze składek ZUS (334,32 zł < 417,90 zł). Natomiast firma Y powinna oskładkować kwotę 83,58 zł, tj. 501,48 zł - 417,90 zł.

 

Tabela 1
Stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego
pojemność silnika stawka obowiązująca od 14.11.2007 r.
do 900 cm3 0,5214 zł
powyżej 900 cm3 0,8358 zł

 

Tabela 2
Maksymalna wysokość miesięcznego limitu przebiegu
Limit kilometrów Obszar
300 km gmina lub miasto zatrudnienia pracownika o liczbie mieszkańców do 100 tys.
500 km gmina lub miasto zatrudnienia pracownika o liczbie mieszkańców ponad 100 tys. do 500 tys.
700 km gmina lub miasto zatrudnienia pracownika o liczbie mieszkańców ponad 500 tys.
Maksymalna wysokość podwyższonego miesięcznego limitu przebiegu
Limit kilometrów Okoliczności używania
1.500 km dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych
3.000 km dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów... (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.)

 

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.