Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

przystan nadzieja 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 

Reprezentatywne Związki Zawodowe                                                     Warszawa 27-07-2010 r.

działające w jednostkach organizacyjnych

podległych Ministerstwu Finansów 

Pan Jacek Vincent-Rostowski

Minister Finansów

 

 

Związki zawodowe działające w jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Finansów składają stanowczy protest w sprawie sposobu i niedozwolonych prawem metod konsultacji projektów aktów prawnych, przedstawianych związkom zawodowym przez podległe departamenty Ministerstwa, a w szczególności Departament Administracji Podatkowej i Departament Służby Celnej.

Związki jednomyślnie uważają, że przedkładanie do konsultacji i opinii projekty aktów prawnych, a w ślad za tym dialog zarówno w administracji skarbowej jak i służbie celnej stał się fikcją, bowiem wszelkie uwagi i propozycje przedstawiane przez stronę związkową w ogóle nie są brane pod uwagę i wręcz lekceważone, nawet wtedy, kiedy ich słuszności dowodzi praktyka.

Strona związkowa każdą propozycję przedstawioną przez Ministerstwo Finansów nie tylko szczegółowo analizuje, ale jednocześnie komentuje wraz z uzasadnieniem, natomiast propozycje od niej pochodzące są całkowicie ignorowane, o czym świadczy brak jakiejkolwiek reakcji, nie mówiąc nawet o niezgodnym z prawem brakiem uzasadnienia odmowy uznania argumentów i propozycji związkowców.

O ignorowaniu strony związkowej świadczy powszechnie obowiązujący zwyczaj wprowadzania przez projektodawcę istotnych zmian w projektach aktów prawnych (zwłaszcza wykonawczych), mających wpływ na warunki pracy i płacy, bez powtórnego ich przekazywania do konsultacji społecznej, czego przykładem są: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie obliczenia i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin.

Szanowny Panie Ministrze

Rozumiemy, że Ministerstwo Finansów uważa, iż posiada wysoko wykwalifikowaną i nieomylną w swoich działaniach kadrę. Jednakże fakty historyczne przeczą tezie, że urzędnicy podlegli Panu Ministrowi zawsze mają rację, a wdrażane rozwiązania służą poprawie efektywności pracy.

Potwierdzają to kolejne akty prawne typu:

nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2001 r. oraz szereg pism i wytycznych wydanych przez resort finansów, zawierających całkowicie błędne tezy i rozwiązania, które nie utrzymały się w obliczu orzecznictwa sądów i praktyki. Rozwiązania, które na dodatek doprowadziły do wielu nieprawidłowości popełnionych przez organy skarbowe na niekorzyść podatników i wbrew obowiązującym przepisom prawa (de facto z inspiracji Ministerstwa Finansów).

W ostatnim okresie czasu przedłożono do opinii związkowej projekt założeń do nowelizacji ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wszystkie centrale przedłożyły uwagi i propozycje pilnych oraz niezbędnych zmian poprawiających funkcjonowanie egzekucji skarbowej, co miało służyć usprawnieniu procesu pozyskiwania wpływów do budżetu państwa. Niestety, z nieznanych nam przyczyn, wszystkie uwagi central związkowych zostały odrzucone, a Ministerstwo Finansów - naruszając art. 19 ust. ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych – nie przekazało nawet uzasadnienia odrzucenia stanowiska związków zawodowych.

Nowa ustawa o Służbie Celnej z 29 sierpnia 2009 roku wraz aktami wykonawczymi. Jej głównym celem miało być wprowadzenie przepisów, które w sposób jasny i przejrzysty będą regulowały działalność Służby Celnej, a także będą ustanawiały status i przywileje funkcjonariuszy celnych na poziomie porównywalnym do innych służb mundurowych. Niestety i tym razem założenie całkowicie minęło się ze stanem faktycznym, głos społeczny w powyższych sprawach w większości przypadków został zignorowany i uchwalona została ustawa, a także w dalszej kolejności przyjęte przepisy wykonawcze niepozwalające na sprawne działanie Służby Celnej;

Od wielu lat związki zawodowe dopominają się nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „wynagrodzenia prowizyjnego” pracowników egzekucji administracyjnej, zajmujących się windykacją należności publicznoprawnych. Związki prosiły o konfrontację w tej sprawie wszystkich central z przedstawicielami Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów. Pracownicy DAP MF, nie patrząc na wcześniejsze złożone przez siebie obietnice sformalizowane w postaci zarządzenia tworzącego zespół roboczy ds. egzekucji administracyjnej, do konfrontacji takiej jednak nie doprowadzili, a wszelkie uwagi central związkowych zignorowali i - bez uzasadnienia - odrzucili.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego zarządzenia w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, które ma zastąpić zarządzenie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 55 z późn. zm.). 14 lipca br. skierowano projekt do central związkowych, celem wydania stosownej opinii. Niestety, sam projekt nie był wcześniej uzgadniany ze związkami zawodowymi, a w swej treści posiada przecież znamiona regulaminu pracy i powinien być obowiązkowo wcześniej konsultowany z przedstawicielami pracowników.

Przedstawiciele central związkowych funkcjonujących w resorcie finansów są członkami bądź ekspertami Zespołu doraźnego Trójstronnej Komisji  ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej. W spotkaniach tych uczestniczy również przedstawiciel Ministerstwa Finansów z Departamentu Administracji Podatkowej. Niestety wszystkie propozycje i uwagi związków zawodowych, dotyczące również łamania prawa i praw pracowniczych, nie są przedmiotem badań resortu, a przedstawiciele DAP kwitują je wyłącznie stwierdzeniami, że nic złego się nie dzieje. Naszym zdaniem jest to nie tylko wyraz lekceważenia spraw pracowniczych i central związkowych. Narusza także, wynikający z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów obowiązek współdziałania przez Ministra Finansów z przedstawicielami związków zawodowych. Na dodatek odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Finansów na stawiane zarzuty są często lakoniczne, niespójne i w tej samej sprawie sprzeczne ze sobą, co kompromituje Ministerstwo Finansów nie tylko w naszych oczach, ale – co gorsze - także w oczach innych osób obecnych na posiedzeniach.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz związków zawodowych uczestniczyli w konferencji naukowej z udziałem niektórych przedstawicieli ministerstw finansów Unii Europejskiej. Spotkanie to winno dla Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej stać się przykładem dobrych wzorów współpracy ze związkami zawodowymi. Naszym zdaniem na bazie doświadczeń innych państw Unii Europejskiej można ustanowić godne zasady dialogu i wzajemnej akceptacji w istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania oraz zasad wynagradzania pracowników resortu finansów. Członkom organizacji związkowych, którzy tak samo, jak pracownicy Ministerstwa Finansów, są pracownikami administracji skarbowej, przyświecają te same cele, które winny przyświecać wszystkim, dla których sprawnie i dobrze wykonywana oraz godnie wynagradzana praca dla dobra ogółu stanowi wartość nadrzędną. Jesteśmy pewni, że Pan Minister nie zaprzeczy tezie, że „zgoda buduje, bo Polska jest najważniejsza”, gdyż zaangażowanie Pana, tak widoczne w kampanii prezydenckiej, jest tego najlepszym dowodem. Oczekujemy więc, że wzajemny szacunek i dobra wola faktycznie zaczną stanowić podstawę dialogu społecznego, który został określony w ustawie zasadniczej i stanowi fundament funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej, a Ministerstwo Finansów taki tryb dialogu i kontaktów wreszcie zaakceptuje i będzie stosować w praktyce. Również przez wiceministra odpowiedzialnego za izby i urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej, który od ponad 2 lat nie znalazł czasu na spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami ogólnopolskich związków zawodowych funkcjonujących w resorcie finansów…

 

Przedstawiając powyższe informujemy, że wszystkie związki zawodowe działające w resorcie finansów są zbulwersowane takim postępowaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i wnoszą do Pana Ministra o pilną interwencję i podjęcie dialogu ze związkami zawodowymi w przedłożonej sprawie.


 

W podpisie:


 

  1. NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Skarbowych z siedzibą w Radomiu

Tomasz Ludwiński – Przewodniczący Sekcji Krajowej

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


 

 

2. ZZPEA z siedzibą w Wałczu

Eugeniusz Matusiak – Przewodniczący Rady Krajowej.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

3.FZZPS z siedzibą w Łodzi

Teresa Wiśniewska – Raczyńska – Przewodnicząca.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

4. Zrzeszenie ZZ Służby Celnej RP

Barbara Smolińska – Przewodnicząca

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do wiadomości:

-Prezes Rady Ministrów,

-Szef Służby Cywilnej,

-media

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.